pojke ritar på tavla - barns ord - Slovakien 2023

Kloka förslag i utredning som

måste genomföras i sin helhet

UNICEF Sverige välkomnar utredningen "Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2023:40)", men understryker samtidigt vikten av att genomföra samtliga förslag i sin helhet för att stärka barns möjligheter att utkräva sina rättigheter.

Skribent |

Publicerad |

2024 02 16

Uppdaterad |

2024 02 16

Kloka förslag i utredning som måste genomföras i sin helhet

För att barn ska kunna göra sina röster hörda och få möjlighet till upprättelse när deras rättigheter kränks så måste de förstå vad beslutet grundat sig på och hur man kan överklaga. Att ha någon som står på ens sida, ett oberoende barnombud, vars enda och främsta uppgift är att se till ens bästa är helt nödvändigt, inte minst för de allra mest utsatta barnen. Och när alla möjligheter är uttömda i Sverige, då ska det finnas en möjlighet att vända sig till en högre instans internationellt - för barn likväl som för vuxna.

UNICEF Sverige välkomnar utredningen Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2023:40). Samtidigt understryker vi i vårt remissvar vikten av att genomföra samtliga förslag i sin helhet för att stärka barns möjligheter att utkräva sina rättigheter. Här nedan förklarar vi varför.  

Barns möjlighet att framföra klagomål och få sin sak prövad

Barnkonventionen har varit svensk lag sedan 2020. Men barn vars mänskliga rättigheter kränkts, och som inte har kunnat få upprättelse inom ramen för det svenska rättsväsendet, saknar möjlighet att vända sig till FN:s barnrättskommitté med individuella klagomål. Anledningen är att Sverige inte har ratificerat det så kallade tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen. Barn i Sverige är därmed, på vissa sätt, mer rättslösa än vuxna. 

UNICEF Sverige har länge drivit den här frågan och FN:s barnrättskommitté har gång på gång rekommenderat Sverige att ratificera protokollet och ge barn möjlighet att framföra klagomål och få sin sak prövad. Sverige har anslutit sig till andra individuella klagomålsförfaranden, att då aktivt ta ställning mot barns möjligheter till upprättelse på samma villkor vore både märkligt och ologiskt.  

Barns förmåga att utkräva sina rättigheter

Barn har rätt att få information om sina rättigheter och sitt ärende på ett sätt som är anpassat till barnets ålder och mognad och den som delar informationen är skyldig att säkerställa att barnet har förstått. Flera förslag i utredningen tydliggör detta. Ett annat område är förslag kring barn i migrationsprocessen, som bland annat tydliggör rätten för barnet att alltid få komma till tals. Förslagen skulle innebära att bestämmelser justeras i enlighet med barnkonventionens artikel 12, och det är också i enlighet med FN:s barnrättskommittés rekommendationer. 

Barnrättsbyråer och oberoende barnombud

Barn som har omfattande behov av stöd och hjälp, men som saknar vårdnadshavare med resurser och kapacitet att driva processer, har mycket begränsad möjlighet att få upprättelse. Det handlar till exempel om barn som försummas eller utsätts för våld av sina vårdnadshavare, eller som utsätts för kränkningar inom ramen för de institutioner och verksamheter som ska ge dem skydd och stöd som familjehem, HVB eller SiS. 

UNICEF Sverige lyfte redan 2019 behovet av att etablera lokala, oberoende barnrättsbyråer dit barnet kan vända sig för att få information och individuellt stöd i alla frågor som rör barnets rättigheter. Vi välkomnar därför utredningens förslag om att staten bör bidra till att etablera barnrättsbyråer som bedriver verksamhet med oberoende barnombud.  

Ett oberoende barnombud stärker barnets röst och delaktighet och kompletterar socialtjänsten, som har ett bredare uppdrag att se till barnets bästa och samverka med vårdnadshavare. UNICEF Sverige vill särskilt framhålla oberoendet hos barnombuden. Det är extra viktigt när problemen handlar om missförhållanden i familjehem eller på institutioner, som myndigheterna på olika sätt varit delaktiga i att besluta kring.  

En barnrättsbyrå ska ha ett brett uppdrag som rör alla rättigheter enligt barnkonventionen och alla områden i ett barns liv. Enligt UNICEF Sverige bör det inte skapas olika barnrättsbyråer för olika frågor. Ett oberoende barnombud behöver kunna sätta sig in i en mängd olika rättsområden. Därför vill UNICEF Sverige betona vikten av krav på kompetens och relevant utbildning hos de oberoende barnombuden för att säkerställa att stödet håller hög nivå och ser lika ut över landet. 

Som framgår ovan är de tre delarna i utredningen viktiga pusselbitar i en helhet. Det går inte att plocka bort någon av delarna utan att försvaga syfte och mål med hela utredningen. 

Barn har rätt till samma rättsliga skydd som vuxna och nu har regeringen möjlighet att ta ett helhetsgrepp för att i grunden stärka barns möjligheter att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Abba 1979 - cropped for desktop
Guatemala

1979 släppte ABBA låten Chiquitita som blev en världshit. Intäkter från låten skänker ABBA sedan dess till UNICEFs arbete för flickors rättigheter. Bara under 2023 såg Chiquitita till att tusentals utsatta flickor i Guatemala fick stöd, skydd och hopp.

Rasmassor - Gaza 2024
Gaza

Fler och fler barn dör nu av svält i norra Gaza. “Jag såg papperstunna barn, samtidigt som nödhjälp finns bara några mil bort. Det är obscent, och det blir bara värre för varje dag som går”, säger UNICEFs talesperson James Elder.

Barn bland rasmassor - Gaza 2024
Gaza

En svältkatastrof i Gaza är nära. Varje dag svälter barn ihjäl, och vart tredje barn under två år i norra Gaza är akut undernärt. Senast i maj kommer norra Gaza uppleva massvält om UNICEF och andra hjälporganisationer inte får komma in med nödhjälp i stor skala. Men varför släpps inte hjälpen in?