Hand-Vietnam-2023

Psykisk ohälsa bland barn och unga

– en av vår tids största kriser

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Skribent |

Publicerad |

2023 06 27

Uppdaterad |

2023 06 27

Psykisk ohälsa bland barn och unga – en av vår tids största kriser

Psykisk hälsa och välbefinnande berör barn och unga i alla länder, men är på många håll i världen ett område som inte prioriteras. Covid-19-pandemin slog hårt mot barns och ungas psykiska hälsa, de berövades sina vardagliga rutiner med skolgång, fritidsaktiviteter och kompisar. Men redan innan pandemin drabbades många barn av psykisk ohälsa, och fortfarande lider miljoner barn världen över av stress och oro på grund av krig, konflikter och klimatkatastrofer. Många tvingas fly sina hem och sin trygghet, de kanske förlorar familjemedlemmar och saknar möjlighet att få rent vatten, sjukvård och utbildning – det vill säga sina grundläggande rättigheter. Samtidigt saknar många barn tillgång till psykosocialt stöd vilket kan få långvariga och förödande konsekvenser.

Även barn med funktionsnedsättningar och andra stigmatiserade grupper har svårare att få sina rättigheter tillgodosedda, vilket i sin tur leder till att de löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa än sina jämnåriga. 

Pojke-Lviv-Ukraina-2023
På ett UNICEF-stött center får barn som drabbats av kriget i Ukraina teckningsterapi för att bearbeta sina trauman.Foto: © UNICEF/UN0770430/Fedoriv

UNICEFs respons

En god psykisk hälsa och välbefinnande är en förutsättning för att barn ska utvecklas till sin fulla potential, kunna leva ett gott liv och ha en bra framtid. UNICEF stödjer barn, deras familjer och hela samhällen med fokus på att förbättra förutsättningarna för barns psykiska hälsa. Vi jobbar på alla samhällsnivåer för att främja förståelsen för barns behov, stärka deras rättigheter och ge dem bästa möjliga grund till ett bra liv där de kan utveckla sin fulla potential. Vi arbetar både akut med traumabearbetning för barn som lever i krig och konflikt och med långsiktiga satsningar för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa, främja förståelse och ta barns och ungas erfarenheter på allvar.

Det här gör UNICEF för att främja psykisk hälsa:

  • UNICEF skapar trygga miljöer som ger förutsättningar för ett barns optimala utveckling. Vi erbjuder psykisk hälsa och psykosocialt stöd till barn, ungdomar, vårdgivare, familjer och samhället i stort genom en rad insatser som möter behoven på plats.

  • Tillsammans med våra partner sätter vi upp så kallade barnvänliga platser som erbjuder aktiviteter för att hjälpa barn och unga att utveckla förmågor för att hantera kriser, lösa problem, reglera sina känslor och skapa relationer. Det sker exempelvis i barngrupper eller genom sport- och fritidsaktiviteter.  

  • Vi jobbar med att motverka skadliga beteenden och normer med syfte att minska mobbning, våld och exploatering, genom bland annat individuellt stöd. 

  • UNICEF hjälper föräldrar och vårdgivare att lära sig hur de kan stötta barn i stressade situationer. Vi informerar om de stressreaktioner barn kan få när de utsätts för exempelvis krig eller kris, erbjuder föräldrakurser och informerar hur man kan stötta barn med psykiska problem. 

  • UNICEF säkerställer också att föräldrar, vårdnadshavare och vuxna i barns närhet tas omhand. Vi erbjuder psykosocialt stöd till lärare, och särskilt stöd till föräldrar och vårdnadshavare som befinner sig i utsatthet. 

  • UNICEF och WHO arbetar tillsammans för att påskynda åtgärder för barn och ungdomars psykiska hälsa och psykosociala välbefinnande och utveckling genom ett gemensamt program. Det är en ambitiös, 10-årig handlingsplan som syftar till att kraftigt minska den psykiska ohälsan bland barn och unga i de länder som omfattas av programmet fram till 2030

  • UNICEF och WHO utvecklar särskilda program för vårdnadshavare till barn med utvecklingsförseningar eller funktionsnedsättningar. Programmet ger föräldrar och vårdnadshavare kunskap om hur de bäst stöttar sina barn, stimulerar deras kommunikation och utveckling och får hjälp med att skapa rutiner i vardagen – allt för att stötta barns tidiga utveckling och främja psykisk hälsa. 

Det är inte läge att vänta. Vi måste komma samman, lyssna på barn och unga och bidra med det vi kan för att vända utvecklingen. Tillsammans kan vi åstadkomma det viktigaste av allt – förmedla hopp om en god framtid till våra barn.

Kopiera länk
Hand-Vietnam-2023

Stötta UNICEFs arbete för alla barn!

Ge fler barn chansen till en trygg framtid - tillsammans gör vi skillnad.

Varje månad kan du som Världsförälder bidra till att förändra barns liv.

Relaterade artiklar

Skola-Pakistan-2023
Senaste nyheterna

Över 600 miljoner barn och unga i världen kan inte läsa en enkel text eller lösa enkla räkneuppgifter, trots att två tredjedelar av dem går i skolan. Världen står inför en global utbildningskris och värst är det för flickor. Utan utbildning riskerar barn att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom. UNICEF arbetar för att alla barn ska få den utbildning de har rätt till.

Spotify x UNICEF_illustration_16-9.png
Senaste nyheterna

Spotify och UNICEF ingår ett samarbete för att hjälpa unga att stärka sin psykiska hälsa, med fokus på de barn som lever i eller har flytt från krig och konflikter. På Spotifys nya hubb Our Minds Matter kommer barn och unga få tillgång till UNICEFs forskningsbaserade och engagerande material om psykisk hälsa. I ett första skede lanseras materialet till unga som drabbats av kriget i Ukraina.

UN0443251 (1).jpg
Sverige

Nu när midsommar och sommaren närmar sig vill jag passa på att tacka dig för ditt stöd till UNICEF. För att du tillsammans med oss står på barnens sida.