Barnhälsa

Varje dag dör ungefär 13 400 barn under fem år runt om i världen. Nästan hälften dör redan under sin första månad i livet. De flesta dör av orsaker som går att förhindra. Undernäring och brist på rent vatten och sanitet försvårar situationen.

Den viktiga starten i livet 

De allra första åren i livet är helt avgörande för ett barns framtid. Den som under den här tiden får kärleksfull omsorg, rent vatten, god hygien, näringsriktig mat och hälsovård har större chans att överleva, växa upp och utveckla sina fysiska och psykiska färdigheter. En bra start i livet lägger grunden för barnets framgångar i skolan och för livslång hälsa och välbefinnande. Därför är en investering i de här tidiga åren den bästa garantin för att uppnå en hållbar ekonomi och för samhällsutveckling. Ändå saknar alldeles för många barn i världen denna grundtrygghet – främst på grund av fattigdom och okunskap i samhället där de föds och växer upp. 

Idag dör årligen 4,9 miljoner barn innan de hinner fylla fem år, varav 2,3 miljoner av dessa barn dör redan under sin första månad i livet. Även om dessa siffror är förfärande, går utvecklingen åt rätt håll. Sedan år 2000 har barnadödligheten i världen mer än halverats. 

Barn i famn - näring Rutf- Pakistan 2022
Tio månader gamla Zarrine får behandling mot akut undernäring med hjälp av av näringstillskott i Pakistan.

I låginkomstländer dör mer än hälften av de små barnen av infektionssjukdomar som går att förebygga, som lunginflammation, diarré, malaria, mässling, stelkramp och aids. Undernäring och brist på rent vatten och sanitet försvårar situationen ytterligare och bidrar till de höga dödstalen. Många barn dör också av komplikationer vid förlossningar på grund av brist på nödvändig utrustning och utbildad personal. Andra dödsorsaker är olycksfall, krig och konflikter. 

Trots framsteg minskar inte barnadödligheten i den snabba takt som är nödvändig för att vi ska nå de globala målen till år 2030, särskilt inte för de allra yngsta barnen.  

Största hoten mot barns hälsa

Vad gör UNICEF?

Medan orsakerna till att så många barn dör kan vara komplicerade, är lösningarna ofta både enkla och billiga. Med hjälp av rent vatten, näringstillskott, god hygien och utbyggd barn- och mödrahälsovård skulle många barn kunna räddas. Det handlar också om att öka kunskapen hos föräldrar. 

 • Utbyggd mödrahälsovård 
  Vi bidrar med ekonomiska resurser och expertis för att utveckla mödrahälsovården i låg- och medelinkomstländer. Det innebär till exempel att utbilda vårdpersonal, stärka systemen så att nödvändiga mediciner och utrustning når ut till vårdcentraler och sjukhus, stärka rutinerna för att undernärda barn ska få behandling och se till att alla vårdcentraler har rinnande vatten och toaletter.   

 • Utbyggd barnhälsovård 
  Vi arbetar också för att utveckla barnhälsovården i låg- och medelinkomstländer. Redan vid födseln ska det finnas livräddande medicin och utrustning på vårdcentralen samt kunnig personal. Mammorna ska redan här få stöd med amningen och barn som är undernärda ska få behandling och tillskott med till exempel A-vitamin och jod.  

 • Ökad vaccintillgång och vaccinationer 
  Vi köper in stora mängder vaccin, vilket gör att vi kan förhandla ned priset kraftigt. Dessa vacciner köps sedan av regeringarna och vi ger stöd till dem i att bygga upp ländernas rutinvaccinationsprogram. I humanitära kriser genomför vi också massvaccinering, till exempel mot mässling i flyktingläger. Målet är att alla barn i framtiden ska ha ett fullgott skydd mot de sex vanligaste dödliga barnsjukdomarna difteri, mässling, kikhosta, polio, stelkramp och tuberkulos. 

 • Bättre hygien 
  Vi arbetar för att alla sjukhus och vårdcentraler ska vara rena och ha rent, rinnande vatten, toaletter och ställ för att tvätta händerna. Vi utbildar också hälsopersonal i vikten av hygien och vattenhantering. 

 • Födelseregistrering 
  Vi är med och förenklar systemet med födelseregistrering så att föräldrarna lätt kan registrera sitt nyfödda barn. Barn har rätt till en identitet och tillgång till sociala tjänster som till exempel sjukvård. 

Källor

Senast uppdaterad 2024-03-15

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 2.Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
 2. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 3. 24.Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.