Default hero image

En aidsfri generation

inom räckhåll

Antalet hivpositiva människor minskar, allt fler barn under 15 år får tillgång till behandling och allt fler spädbarn får idag en tidig diagnos. Framstegen visar att det finns hopp om att kunna utrota aids inom loppet av en generation – om omvärlden ökar insatserna för de allra mest utsatta grupperna. Det framkommer i en ny FN-rapport som presenteras idag den 1 december på Internationella aidsdagen.

Rapporten Children and AIDS: Fifth Stocktaking Report 2010,” som idag presenteras av UNICEF, WHO och UNAIDS konstaterar att betydligt färre barn än tidigare drabbas av hiv och aids. Men fortfarande hamnar miljontals kvinnor och barn utanför samhällets skyddsnät på grund kön, geografisk tillhörighet, utbildningsnivå samt ekonomisk och social status. Att stoppa denna diskriminering är därför avgörande för att alla de mammor och barn med störst behov ska få tillgång till nödvändig kunskap, vård, skydd och förebyggande insatser.

1 000 barn smittas varje dag

– För att kunna stoppa aidsepidemin måste vi anstränga oss för att nå dem som drabbats allra hårdast. I Afrika söder om Sahara smittas nästan 1 000 spädbarn varje dag med hiv av sina mammor, säger UNICEFs högsta chef Anthony Lake. Detta går att förhindra – med rätt behandling.

Bromsmediciner före, under och efter förlossningen minskar risken att hivpositiva kvinnor överför smittan till sina barn. Det finns möjlighet att stoppa överföringen helt – men då krävs ett mycket bättre förebyggande arbete, i första hand bland kvinnor och mödrar.

Se en video från Uganda om hur UNICEF arbetar för att förhindra att hivpositiva mammor smittar sina barn.

.

Behandling stoppar smitta mellan mor och barn

I rapporten framhävs nya hjälpmedel, som exempelvis UNICEFs mamma-baby-paket, en ny smart förpackning med alla de läkemedel som behövs för att förhindra att en hivpositiv mamma överför viruset till sitt barn.

Fler mammor och barn än någonsin tidigare får denna livsviktiga behandling med bromsmediciner. Under 2009 fick 53 procent av de gravida, hivsmittade kvinnorna i låg- och medelinkomstländer tillgång till behandling, jämfört med 45 procent under 2008. Mest har antalet behandlingar ökat i östra och södra Afrika, från 58 under 2008 till 68 procent under 2009.

Fler barn får bromsmedicin

I låg- och medelinkomstländer, ökade antalet barn under 15 år som fick behandling med bromsmedicin från 275 300 år 2008 till 356 400 år 2009. Denna ökning betyder att 28 procent av de 1,27 miljoner barn som beräknas vara i behov av bromsmedicin får tillgång till denna behandling.

I de flesta delar av världen, minskar antalet nya personer som smittas eller ligger på en konstant nivå. Under 2001 var uppskattningsvis 5,7 miljoner ungdomar i åldern 15-24 år hivpositiva. I slutet av 2009 sjönk den siffran till 5 miljoner. Men i nio länder – alla av dem i södra Afrika – är minst en av 20 ungdomar hivpositiva.

Kvinnor mest utsatta

Unga kvinnor och flickor är mest sårbara, och i många länder är de som mest utsatta för hivsmitta före 25 års ålder. Mer än 60 procent av alla unga människor som lever med hiv i världen idag är kvinnor. I Afrika, söder om Sahara, är den siffran nästan 70 procent.

Antalet unga människor som är hivpositiva minskade med mer än 25 procent i 15 viktiga länder i Afrika söder om Sahara mellan 2001 och 2009, men för att upprätthålla och öka denna positiva utveckling är det viktigt att itu med orättvisorna mellan könen.

Utbildning är nyckeln

Orsaken till att så många ungdomar fortfarande smittas av hiv är att de saknar kunskap och tillgång till service för att skydda sig. För att nästa generation ska bli aidsfri måste de orättvisor upphöra som bidrar till spridningen av epidemin och man måste skydda dem som samhällets eget skyddsnät inte fångar upp. Ekonomiska bidrag och tillgång till service spelar en viktig roll för att bryta den onda cirkeln av sårbarhet. I rapporten betonas också vikten av att skräddarsy utbildningar för att nå de mest utsatta ungdomarna – de som är inte i skolan – med information om hur man skyddar sig mot hiv.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.