Gå till innehållet

En av de mest effek­tiva metod­erna att rädda barns liv

Överallt där barn måste skyddas mot farliga sjuk­domar finns UNICEF. Vi distri­buerar vaccin, ut­bildar hälso­arbetare och bidrar med den viktiga kyl­utrust­ning som krävs för att vaccinet ska hålla rätt tem­pera­tur.

UNICEF är världens största inköpare av mässlingsvaccin. Här vaccineras en pojke mot den dödliga sjukdomen.

Vaccin, en global succé inom hälsa

Vaccinationer räknas som en av de största hälsoframgångarna i världshistorien. På 1970-talet vaccinerades mindre än 10 procent av alla barn mot de sex vanligaste dödliga barnsjukdomarna: mässling, polio, stelkramp, kikhosta, difteri och tuberkulos. Idag vaccineras 87 procent mot lunginflammation, 86 procent vaccineras mot polio, difteri, kikhosta och stelkramp och 86 procent liksaså får vaccin mot mässling. Under 2018 fick 116 miljoner barn vaccin mot de sjukdomarna. Men fortfarande finns det miljontals barn som inte har blivit vaccinerade och saknar det livsviktiga skyddet. Var 20:e sekund dör ett barn av en sjukdom som hade kunnat förhindras med vaccin. Varje år räddas dock mellan två och tre miljoner barn från att dö i vanliga sjukdomar tack vare vaccin. Under de senaste 20 åren har över 20 miljoner liv räddats (1). 

I medel- och höginkomstländer, där tillgång till vaccin inte är ett problem idag, har dock ett växande antal föräldrar börjat avstå från att vaccinera sina barn. Det här är förklaringen till att det under år 2007 rapporterades 7 100 fall av mässling i Europa. Detta hade 2013 ökat till 32 000 (2) och 2019 till 82 600. 

Återkomsten av mässling i länder där sjukdomen hade utrotats är oroväckande. Det totala antalet fall av mässling som rapporterats i maj 2019 (168 000 fall) är mer än tre gånger så många som i maj 2018 (51 000 fall). De två kontinenterna med det största antalet rapporterade mässlingsfall i maj 2019 är Afrika och Europa (3).

Vaccin måste förvaras i en temperatur på mellan 2 och 8 grader, ända tills strax innan användning. Vid transporter till de allra mest otillgängliga platserna är UNICEFs bärbara kylväskor oumbärliga.

Svårt att nå alla barn med vaccin

Fortfarande är det ungefär 20 miljoner barn i världen som inte får grundvaccinerna. I de länder med högst barnadödlighet (högst andel dödsfall hos barn under fem år) har bara hälften av barnen ett fullgott skydd mot de vanligaste barn­sjukdomarna. Varje år dör cirka 1,5 miljoner barn av sjukdomar som kan förhindras genom vaccinationer (4). Det finns flera olika orsaker till det här.

Ett av de största problemen är att hålla vaccinet vid rätt temperatur. Många vaccin blir obrukbara om de utsätts för temperaturskillnader och de flesta vaccin måste förvaras i en temperatur på 2-8 grader. Den väg som för vaccinet från tillverkningen till användningsplatsen kallar vi för “kylkedjan”. Med kylkedjan menas användande av kylboxar, bärbara vaccinväskor, kylskåp och stora kylrum som kan drivas av olika energikällor.

Faktorer som krig, naturkatastrofer, fattigdom, dålig infrastruktur och avlägsna byar innebär stora svårigheter att nå alla barn med grundläggande hälsovård och vaccin. I de fattiga slumområdena i världens storstäder är det många som inte vaccinerar sina barn, på grund av otillräcklig sjukvård, långa arbetsdagar, höga avgifter och brist på information. Många länder med dålig ekonomi har inte heller råd att tillverka eller leverera tillräckligt med vaccin. 

Det räcker ofta inte bara med en vaccinering, utan barnet måste vaccineras vid upprepade tillfällen. Risken att barnet uteblir från kompletterande vaccinationer är stor och det leder till att den skyddande effekten minskar eller helt uteblir.

Ett annat problem är att många barn inte blir registrerade vid födseln och då inte får den födelseattest som ofta krävs för att barnet ska få tillgång till vaccinationer och sjukvård.

En liten pojke i Elfenbenskusten får vaccin mot mässling.

En global angelägenhet

Att alla barn i världen får tillgång till vaccin är inte bara av intresse för låginkomstländerna, utan för hela världen. Även om flera av de farligaste barnsjukdomarna sedan flera år har varit utrotade i västvärlden, innebär det inte att vi är skyddade från smitta. Sjukdomar sprider sig lätt över lands­gränser och om de inte behandlas kan epidemier bryta ut. Genom att vaccinera andra skyddar vi även oss själva.

Ett exempel på vikten av globala vaccinationer är Ryssland, som i början av 1990-talet drabbades av en difteriepidemi. Sjukdomen spred sig snart till andra länder i Europa: Bulgarien, Tyskland, Norge och Polen, där den tidigare varit så gott som utrotad. Ytterligare spridning förhindrades i det här fallet genom en massiv och dyrbar vaccinations­kampanj. Om alla hade haft ett grundläggande vaccinationsskydd mot difteri hade dock sjukdomen och smittspridningen helt kunnat förhindras. Nu ser vi dessvärre samma utveckling i och med att antalet mässlingsfall kraftigt ökar i världen. Därför är det viktigt att informera om vikten av att vaccinera barn mot sjukdomen, oavsett vilken del av världen du bor i. 

Vaccin mot covid-19

Enorma resurser läggs nu på att ta fram vaccin mot covid-19. 14 olika vacciner har blivit godkända och ytterligare ungefär 300 vaccin befinner sig i olika stadier av utveck­ling. För att samordna detta har Covax (Vaccines Global Access Facility) bildats. Detta är en global samordnings­mekanism för att stödja utveck­lingen och fördelningen av vaccinen.

190 länder har anslutit sig, däribland Sverige. Genom att så många länder är med kommer för­del­ningen av de färdiga vaccinen bli mer rätt­vis och nå priori­terade grupper.

Som världens största vaccinleverantör har UNICEF fått ansvaret att upp­handla och distribuera de nya vaccinen till alla länder som är med i samarbetet. Höginkomst­­länderna finan­sierar allt själva. Till de 92 låg- och medel­­inkomst­­länderna i sam­arbetet ger vi även stöd till transport, förvaring, sprutor, skydds­­utrustning och annat material som behövs för att genom­föra vaccina­­tionerna, samt till att utbilda vård­personal och genomföra informations­kampanjer gentemot allmänheten.

I slutet av februari 2021 anlände de första doserna vaccin mot covid-19 via Covax, och det var till Ghana. Vi har sedan dess köpt in och transporterat över 90 miljoner doser till över 130 länder, varav de flesta är låg-och medel­inkomst­länder. Det är en av de största logistiska operationerna som vi någonsin tagit oss an. Läs senaste nytt om arbetet med att leverera vaccin mot covid-19, i vår blogg.

En hälsoarbetare bär på en kylväska med livsviktigt vaccin, i en vaccinationskampanj i Elfenbenskusten.

Alla hundratusentals frivilliga som trotsar milsvida öknar, enorma bergsmassiv, djupa djungler och våldsamma krig för att vaccinera barn är hjältar. Tillsammans ser vi till att barnen får utbildning och rätt utrustning.

Globalt vaccinationsprogram

UNICEF är en av de viktigaste aktörerna i arbetet för att alla jordens barn ska vaccineras. I ett samarbete mellan Världshälsoorganisationen (WHO), UNICEF, regeringar och enskilda organisationer startades i mitten av 1970-talet ett globalt vaccinationsprogram– Expanded Programme on Immunization (EPI). Målet är att alla barn ska ha ett fullgott skydd mot de sex vanligaste barnsjukdomarna; lunginflammation, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling och polio. Ett annat mål är att inga barn ska drabbas av sjukdomar som går att förhindra med vaccin.

Kampanjen har blivit mycket framgångsrik. Några exempel: 

  • Antalet rapporterade fall av polio var ca 1 000 per dag 1988. Det har minskat till totalt 175 fall år 2019. Sjukdomen finns nu bara kvar endemiskt (vilket innebär att den finns och sprids på naturlig väg) i tre länder: Afghanistan, Nigeria och Pakistan (5).
  • Antalet dödsfall till följd av mässling har minskat dramatiskt, från tre miljoner på 1980-talet till runt 110 000 idag. Majoriteten av dem är barn under fem år. Minskningen har skett tack vare utvecklingen av allmänna vaccinationsprogram, i kombination med det globala så kallade Mässlingsinitiativet (Measles Initiative), ett samarbete mellan regeringar, privatpersoner, stiftelser och organisationer (6). 
  • Idag dör ungefär 34 000 spädbarn i stelkramp. Det antalet är en minskning med 96 procent sedan 1980-talet (7).
  • Om alla världens barn skulle vaccineras med existerande vaccin, så skulle 25 miljoner människors liv räddas bara mellan år 2011 och 2020 (8).
Ett tjugotal flaskor med livräddande poliovaccin.

För att ett barn ska få ett fullgott skydd mot polio krävs tre doser vaccin.

Mer än bara vaccinering

Lika viktigt som det är att uppnå själva vaccinationsmålet är det att etablera nätverk som kan leverera vaccin. Vid distribution av vaccin knyts relationer som är av stor vikt för barnets fortsatta hälsa. För många barn, och även föräldrar, är vaccineringen det första mötet med sjukvården.

Den här kontakten och de nätverk och förtroenden som byggs upp mellan sjukvårdspersonal och föräldrar kan sedan användas av läkare för att sprida information till föräldrar om förebyggande hälsovård och familje­planering. Vaccinationer kan alltså på mer än ett sätt bidra till att förbättra barnets allmänna hälsa.

Hopp om lösningar i framtiden

Framtidens forskning innebär hopp om att problemen kring vaccinationer ska kunna lösas. 1999 tog UNICEF tillsammans med andra FN-organ initiativ till ett samarbetsorgan för vaccinering: Global Alliance for Vaccines and Immunization, GAVI. Syftet med alliansen är bland annat att påskynda utveckling och distribution av nya vaccin, samt ge stöd till de fattigaste länderna i att stärka sina vaccinationsprogram.

Regeringarna i många länder, UNICEF, WHO, Världsbanken, Bill och Melinda Gates Foundation, ideella organisationer, vaccintillverkare samt sjukvårds- och forskningsinstitutioner arbetar tillsammans som samarbetspartners i alliansen. Man har bland annat försökt ta fram vaccin som kan ges i en enda dos vid ett enda tillfälle och som kan ges till spädbarn. Ett sådant vaccin skulle innebära att kostnaderna för upprepade besök minskar och att fler barn kan vaccineras.

Andra förbättringar som forskarna strävar efter är till exempel att få fram mer temperaturtåliga vacciner. Man hoppas också kunna få ned priserna på de nyare vaccinerna mot till exempel hepatit B, rotavirus, livmoder­halscancer (human papillomvirus) och gulsot så att fler länder kan få in dem i sina ordinarie vaccinationsprogram. Många barns liv hade kunnat räddas genom vaccin mot de två sjukdomarna som dödar flest bebisar i låginkomstländer: lunginflammation (vaccin mot pneumokocker) och diarré (vaccin mot rotavirus). 

Globala mål som berör vaccinationer

Mål 3: Hälsa och välbefinnande (delmål 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8)

Det är varje barns rättighet att få tillräckligt vaccinationsskydd för att överleva, men världen kommer inte att hinna fullfölja det löftet till år 2030. Därför är det hög tid för samordnade åtgärder som hjälper länder att hantera missvisande information och vaccinmotstånd.

Vad gör UNICEF?

Tack vare välplanerade vaccinationskampanjer med hundratusentals frivilliga som går från dörr till dörr kan vi vaccinera miljontals barn på en vecka eller två. Till fots, på cyklar, motorcyklar, hästar eller åsnor kämpar vi för att nå ut till varje barn i varenda by.

UNICEF är världsledande när det gäller vaccinering av barn. Vi är världens största inköpare av vaccin och en av de största leverantörerna. Under år 2019 försåg vi runt 100 länder med 2,6 miljarder doser vaccin och 690 miljoner sprutor, som uppskattningsvis nådde 45 procent av världens barn. Majoriteten av vaccinet som vi levererar köps upp av landets regering eller andra internationella organisationer. En liten del används i våra egna vaccinationskampanjer, som vi genomför i samarbete med landets regering. Det mesta vaccinet är mot polio, mässling, röda hund, stelkramp, kikhosta och difteri. De stora volymerna gör att vi kan pressa priset hos de företag som producerar vaccinerna, på vissa vaccin upp till 70 procent. Tack vare de lägre priserna kan många låginkomstländer köpa in vaccin till sina grundvaccinerings­program, som de annars inte hade haft råd med.

Vi arbetar med kampanjer och påverkansarbete. Dels för att samla in pengar till vaccinationer, dels för att påverka regeringar att avsätta mer pengar till forskning, tillverkning och distribution av vaccin.

Vi arbetar nära ländernas hälsovårdsmyndigheter och ger dem stöd i att bygga upp sina rutinvaccinationsprogram. Det är viktigt att länderna har ett väl fungerande logistiksystem för att transportera ut vaccinerna till alla sjukhus, vårdcentraler och hälsoposter i hela landet. Det har vi blivit experter på.

Vi stöder även utbildningsprogram för hälsoarbetare som ansvarar för en stor del av distributionen av vaccin till byar och avlägsna platser. En jämn tillgång på vaccin är viktig för att upprätthålla och utveckla vaccinationsarbetet. En mycket viktig uppgift för hälsoarbetarna är också att sprida information om vaccin och dess nytta, så att befolkningen vill låta vaccinera sina barn.

Tack vare att vi är ett politiskt obundet organ inom FN-systemet har vi möjlighet att förhandla fram vapenvilor. I världens värsta krigsområde kämpar vi för att komma överens med alla de som krigar att sluta i några dagar, så att vi kan nå fram och ge barnen deras livsviktiga vaccin. Insatsen kallas Days of Tranquility och har blivit en rutinmässigt återkommande vapenvila i många krigsdrabbade områden.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

  2. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  3. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

  4. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

Läs mer om barnkonventionen