Gå till innehållet

Klimatförändringar hotar barns framtid

Antalet extrema naturkatastrofer ökar världen över. Varje år dör 1,7 miljoner barn under fem år till följd av miljöfaktorer, och siffran för hur många som kommer påverkas negativt framöver är betydligt högre. Det här är ett problem som inte kan vänta. UNICEF arbetar för att rädda och skydda barnen.

En flicka bär en stock över lerig mark.

Klimatförändringar utgör ett stort hot mot barns grund­läggande rättig­heter. Det ökade antalet extrema väder­kata­strofer runt om i världen begränsar barns till­gång till hälsa, mat, vatten, ren luft, utbildning och skydd. Till följd av det dör 1,7 miljoner barn under fem år varje år (1), och ännu fler går miste om en lycklig och hälsosam framtid.

600 miljoner barn – ett av fyra barn i världen – kommer att bo i områden med extremt begränsad tillgång till vatten år 2040.(2)

Torka leder till förstörda skördar och brist på mat. I perioder av torka spenderar barn även mindre tid i skolan, eftersom de kan tvingas gå flera mil för att hämta vatten. 

Skolor och sjukhus förstörs vid översvämningar, och barn förlorar sina hem, vänner och familje­medlemmar. Skadade vatten­anläggningar gör att vatten­burna sjukdomar som kolera sprids, vilket snabbt blir livs­hotande för små barn. 

  • Över 500 miljoner barn lever nu i områden där risken för över­sväm­ningar är mycket stor, på grund av extremt väder som cykloner, orkaner och stigande havsnivåer. Genom att investera i katastrof­risk­reducering, som tidiga varnings­system, kan samhällen bli bättre förberedda för att skydda barn under extrema väder­händelser.
  • Omkring 160 miljoner barn lever i områden med höga nivåer av torka, och år 2040 kommer ett av fyra barn att bo på platser med mycket begränsad tillgång till vatten. Teknuker finns för att säkra vatten­tillgång på ett mer effektivt sätt, men det krävs mer inves­teringar för att skala upp och göra systemen mer hållbara. (3)
En liten flicka dricker från en vattenflaska.

Guyana, ett år, och hennes mamma Shirley, har fått tak över huvudet vid en skyddsanläggning där människor samlats efter orkanen Dorians framfart på Bahamas, i september 2019.

Luftföroreningar är ett annat allvarligt hot mot barns hälsa. Att andas giftig luft är inte bara direkt farligt för hälsan, utan riskerar även att påverka hjärnans utveckling.

  • Nästan 90 procent av alla sjukdomsfall orsakade av klimat­förändringar drabbar barn under fem år. Omkring 300 miljoner barn världen över andas giftig luft, 17 miljoner av dem är under ett år gamla.
  • Den giftiga luften, orsakad till stor del av koldioxid­utsläpp och andra växt­hus­gaser, leder till allvarliga konsekvenser för barn. Årligen bidrar det till omkring 600 000 dödsfall bland barn under fem år. Barnen dör i lung­inflammation och andra luftvägs­sjukdomar. Renare, förnybara energi­källor, kollektiv­trafik som fler har råd med, fler gröna områden i stads­miljöer och bättre avfalls­hantering kan förbättra hälsan för miljon­tals människor. (3)

Sammantaget gör klimat­förändringarna världen till en mycket farlig plats för barn att växa upp på. Det här är problem som inte kan vänta. Därför arbetar UNICEF dag som natt för att lösa dem.

Greta Thunberg och två andra barn vid en presskonferens.

September, 2019. Greta Thunberg protesterar tillsammans med andra barn, vid en presskonferens på UNICEFs huvudkontor i New York. Barnen framförde ett officiellt klagomål till FN:s barnrättskommitté, där de menade att medlemsstaternas misslyckande med att hantera klimatkrisen är ett brott mot barns rättigheter.

För över 30 år sedan gav världens ledare ett löfte till barn, när barnkonventionen antogs. Nu måste världen hålla det löftet. Vi står helt bakom att barn utövar sina rättigheter och gör sina röster hörda. Klimatförändringarna kommer att påverka var och en av dem.

Charlotte Petri Gornitzka, UNICEFs vise högsta chef

Vi skyddar barn som hotas av klimatförändringar

Att lösa problemen kopplade till klimatförändringar är en central del i vårt arbete för alla barns rättigheter. När en naturkatastrof sker finns vi många gånger redan på plats, redo att leverera livsviktigt skydd till barn i nöd. 

Vi arbetar för att skapa en säker miljö för alla barn att växa upp i, men barn förtjänar mer än skydd. Med rätt stöd kan de bli förändringsaktörer och forma sin egen framtid. Därför stödjer vi många initiativ av unga för att löra miljöproblem.

Vi arbetar också för att bygga ut system för vatten och elektricitet med miljövänliga och förnybara energikällor, främst solenergi. Här fokuserar vi på vårdcentraler, skolor och samhällen på landsbygden som ofta saknar dessa tjänster. Vi ger till exempel stöd till att installera kylboxar drivna av solceller för att kunna förvara medicin, blod och vaccin kallt. Vi bygger vattensystem till hela byar där pumparna får el från solpaneler. I några länder har vi börjat förse utsatta familjer som redan får socialbidrag från staten med lampor, batterier och mobiltelefonladdare som drivs av solceller. 

Tre exempel på hur vi främjar hållbarhet och stärker samhällens skydd mot klimatförändringar

1. Skolor som står emot översvämningar i Zambia

En pojke paddlar stående i en båt.

Att leva på flodslätten Barotse i Zambia är en utmaning för barn, särskilt i och med osäkerheten kopplat till klimatförändringar. På grund av den höga vattennivån paddlar barn till skolorna, som ofta tvingas stänga i flera månader under översvämningssäsongen.

En skola vid vatten i Zambia.

Med hjälp av UNICEF har skolan Malabo Primary, som ursprungligen hade väggar och golv av lera, byggts om och flyttats till en upphöjd sluttning för att kunna vara öppen även under översvämningar.

Glada skolbarn som ler.

Skolinskrivningen har sedan dess ökat med 50 procent. Att lära sig att läsa och skriva öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Alla de fördelar som kommer med god utbildning gynnar barnen, men även samhället i stort.

2. Katastrofberedskap i Kuba

Kuba är ett land som är mycket utsatt för klimatförändringar och riskerar konstant att drabbas av orkaner, jordbävningar och torka. För att alla barn ska veta hur de ska agera när en katastrof inträffar och i framtiden vara med och stärka samhällets skydd mot klimatförändringar, arbetar UNICEF för att katastrofberedskap ska vara en del av alla barns studieplaner.

Kunskapen lärs ut genom olika metoder, både praktisk och teoretisk, för att barn i olika åldrar och med olika förmågor ska ha möjlighet att delta.

3. Vattenpumpar som drivs av solenergi i Malawi

En kvinna med sitt barn i famnen på torr jord.

Malawi är ett av många länder i södra Afrika som är enormt beroende av naturresurser och regn, och drabbas därför mycket hårt av klimatförändringar. I perioder av torka blir tillgången till rent vatten en fråga om liv eller död.

Glad pojke håller händerna under kran med rinnande vatten.

Yesayas liv har förändrats till det bättre efter att UNICEF installerade en vattenpump som drivs av solenergi nära hans skola. Han spenderar nu mindre tid på att hämta vatten och kan därför gå i skolan regelbundet. De solenergidrivna vattenpumparna är pålitliga och miljövänliga källor till det livsavgörande rena vattnet, som gör det möjligt för barn och deras familjer att skydda sig trots klimatförändringar.

GLOBALA UTVECKLINGSMÅL SOM BERÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Mål 3: Hälsa och välbefinnande (delmål 3.9)

Mål 6: Rent vatten och sanitet (delmål 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.A)

Mål 11: Minskad ojämlikhet (delmål 11.5, 11.6, 11.B)

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14: Bevara haven

Mål 15: Skydda ekosystem

Hjälp oss skapa en mer hållbar framtid för barnen

Barn världen över förtjänar att ha inflytande över sin framtid. Därför arbetar UNICEF hårt för deras rätt att göra sina röster hörda och ser till att deras åsikter är centrala i diskussioner om klimat och miljö på alla nivåer. Med vårt inflytande arbetar vi för att säke­rställa att regeringar i 190 länder världen över håller sig till de uppsatta klimat- och miljö­målen, samt hjälper dem att utveckla ännu mer ambitiösa program som bättre skyddar barnen. 

När du stöttar UNICEF är du med och skyddar barn från klimat­för­änd­ringarnas förödande följder. Tillsammans kämpar vi för alla barns rätt att göra sina röster hörda och bygger en hållbar framtid för världens alla barn.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.

  2. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  3. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig