Gå till innehållet

Tolv mil­joner flickor gifts bort som barn varje år

För de flesta av oss är det själv­klart att barn inte ska vara gifta och att inga männi­skor ska tvingas in i äkten­skap. Men på många håll i världen lever barn och ung­domar i sociala mil­jöer med helt andra normer och köns­roller. Här kämpar vi för att för­ändra atti­tyder, på­verka lag­stift­ning och se till att flickor­na får gå i skolan.

Ruth Dureng (nr 2 från vänster)blev misshandlad och utsparkad från sitt hem i Monrovia när hon vägrade ett tvångsäktenskap (som andra hustru till sin mosters make). Nu studerar hon och vill bli läkare. Nästan hälften av Liberias flickor gifter sig och föder barn innan de fyllt 18, och få går i skolan. Tre av fem kvinnor i landet är analfabeter.

Var existerar barnäktenskap?

Att gifta bort barn vid mycket ung ålder är vanligast i Sydasien och i Afrika söder om Sahara. Men även i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar av Asien, förekommer den här traditionen inom vissa grupper. En del flickor tvingas gifta sig långt före puberteten. I Östeuropa och Latinamerika är det vanligt att flickor mellan 16 och 18 år ingår äktenskap.

Det är omöjligt att veta det exakta antalet barnäktenskap i världen eftersom så många inte registreras eller är informella. Men enligt den senaste statistiken har mer än 650 miljoner kvinnor i världen ingått äktenskap som barn. Varje år gifter sig därmed ungefär 12 miljoner flickor, före sin 18-årsdag.

I södra Asien har antalet barnäktenskap minskat mycket på grund av förändringsarbete i Indien. Risken att en flicka i södra Asien gifter sig före sin 18-årsdag har minskat från 50 procent till 30 procent. (1)

En stor del av de kvinnor och flickor som gift sig som barn bor i Afrika söder om Sahara. Där gifter sig en tredjedel av alla flickor före sin 18-årsdag. De flesta bor på landsbygden eller lever i fattigdom. Då det totala antalet flickor i Afrika förväntas stiga från dagens 275 miljoner till 465 miljoner år 2050, så behövs det mer långsiktiga åtgärder för att antalet barnäktenskap ska minska. Om den negativa trenden med långsam minskning av barnäktenskap och fortsatt ökning av antal flickor forsätter beräknas Afrika år 2050 vara den del av världen där nästan hälften av alla barnäktenskap sker (2).

Ny statistik visar också att det är möjligt med en positiv utveckling på den afrikanska kontinenten. Etiopien tillhörde förut ett av de länder med högst andel barnäktenskap i världen. Men de senaste tio åren har förekomsten av barnäktenskap sjunkit med en tredjedel. (2)

En flicka i grön skjorta sitter framför en svart tavla i ett klassrum.

Mulu Melka, 13 år, i sitt klassrum på Dima Primary School i Etiopien. Hon har två gånger undvikit att behöva gifta sig – en gång genom att fly och en gång genom att insistera på ett hivtest. Hon är fast besluten att gå färdigt skolan.

En banderoll med budskapet: "Låt mig välja min man när jag fyller 18".

I Gambia kämpar vi mot barnäktenskap, bland annat genom att sprida budskapet "Låt mig välja min man när jag fyller 18". Vi arbetar tillsammans med organisationen Tostan och regeringen.

Döttrar – en ekonomisk börda

Fattigdom är den främsta orsaken till att föräldrar väljer att gifta bort sina barn och särskilt sina döttrar. Flickor upplevs som en ekonomisk börda och det tidiga gifter­målet ses då som den enda möjlig­heten för familjens över­levnad.

Många anser också att ett tidigt gifter­mål erbjuder dottern skydd från våld och sexuella över­grepp, och att maken kan erbjuda rollen som manlig beskyddare. Ett tidigt äkten­skap kan också ses som en strategi för att undvika en situation där dottern blir gravid utanför äkten­skapet – med följder som stigmati­sering av familjen.

Det är vanligt att barn­äktenskap ökar vid väpnade konflikter. Det ser vi nu i Syrien där andelen barn­äktenskap har kraftigt ökat sedan kriget bröt ut. Det beror på att flickorna inte längre går i skolan och föräldrarna, som i många fall har förlorat sin inkomst­källa, inte längre kan försörja alla sina barn. Föräldrarna tror också i många fall att deras dotter är tryggare i ett äkten­skap. I många fall utsätts dock dessa flickor för våld, över­grepp och social isolering inom äkten­skapet, vilket är vanligare ju större ålders­skillnad det är mellan henne och mannen. 

Fattigdom leder också till att föräldrarna luras till att gifta bort sina döttrar i utbyte mot en summa pengar. De flickorna hamnar ofta utom­lands där de tvingas till prostitution.

Varför bör barnäktenskap stoppas?

Barnäktenskap kan få allvarliga konsekvenser:

Flickor hindras från att utbilda sig: När de väl är gifta är det inte många som fortsätter att gå i skolan.

Hälsoproblem: Kropparna hos flickor i tidiga tonåren är inte mogna för att föda barn. Deras graviditet och förloss­ningar leder oftare till komplika­tioner än hos vuxna kvinnor. Risken är därmed mycket högre att barnet dör eller att flickan dör eller får men för livet. I många fattiga länder föder dess­utom unga flickor oftast utan vare sig professio­nell hjälp från en mödra­vårds­klinik eller barn­morska, vilket ytter­ligare ökar risken för allvar­liga skador för både barnet och modern. Tonårs­flickor är dess­utom mer mottag­liga för sexuellt över­förbara sjuk­domar som hiv.

Våld: Misshandel är vanligt i barn­äktenskap. Många barn utsätts för så kallade heders­mord då de vägrar gifta sig eller väljer någon annan partner mot sina föräldrars vilja.

Babalu Garg, 15 år, (till höger) fick stöd av vännen Pryanka Garg, 16 år, (till vänster) när hon vägrade gifta sig med en 45-årig man. Hennes syster giftes bort när hon var 13 år.

Hur kan barnäktenskap förhindras?

Att förhindra barn­äktenskap kräver ett brett engage­mang och samarbete mellan många individer och organisa­tioner världen över – stora insatser från folkliga – och religiösa ledare till interna­tionella institu­tioner.

Förändring av attityder: Barn­äktenskap är i många samhällen en tradition som förts vidare från generation till generation och föräldrarna är inte alltid medvetna om de negativa konse­kvenserna. Ett första steg är därför att informera föräldrar och unga personer om farorna med barn­äktenskap. Ett problem är att den sociala pressen kan tvinga familjerna att följa traditionen trots att de är medvetna om de negativa konse­kvenserna. Traditionen med barn­äktenskap måste utmanas. Här kan media spela en stor roll genom att utmana existerande normer och seder som under­stödjer barn­äktenskap.

Utbildning: Generellt sett gifter sig inte barn som fort­farande går i skolan. Därför är utbild­ning ett effektivt sätt att förhindra barn­äktenskap. Initiativ som upp­muntrar föräldrar att skicka sina barn till skolan, eller informell utbild­ning för flickor som hoppat av, kan vara värde­fulla.

Stöd från regeringar: Regeringar är ofta mot­villiga att ta itu med det här problemet, trots att det på regerings­nivå anses vara skadligt med barn­äktenskap. Motviljan att agera är särskilt vanlig när djupa religiösa över­tygelser är inblandade.

Lagstiftning: Barnäktenskap bör förbjudas och lagen måste efter­levas. Vissa sam­hällen förbiser lagen, vilket för­svårar att den efter­levs i praktiken. Juridiska myndig­heter bör ta itu med de här fallen och full­följa dem.

Folkbokföring: I de länder där barn födelse­registreras kan man implemen­tera lagar som förbjuder barn­äktenskap, efter­som folkbok­föringen kan bevisa barnets ålder.

Information till barnen: I de flesta fall har barnet inte möjlig­het att välja om det vill ingå ett äkten­skap eller inte. Och där möjlig­heten finns, väljer barnet oftast att säga ja till gifter­mål för att undkomma de sociala konse­kvenserna av att inte följa tradi­tionen och pressen från familjen. I sådana fall, kan det vara viktigt att infor­mera barnen om de alter­nativ som finns till giftermål.

Utveckling av servicecenter: Flickor som redan är gifta bör ha till­gång till särskild rådgivning kring allt från miss­handel till sam­levnads­frågor. Tonårs­flickor föder samman­lagt mer än 13 miljoner barn varje år, ofta utan hjälp från mödra­vård eller professio­nell barn­morska. Det kan med­föra all­var­liga skador för både mor och barn.

Ruth Dureng (näst längst till vänster) blev misshandlad och utsparkad från sitt hem i Monrovia när hon vägrade ett tvångsäktenskap (som andra hustru till sin mosters make). Nu studerar hon och vill bli läkare.

Globala utvecklingsmål som berörs av barnäktenskap är

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2, 5.3)

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2)

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.9) 

Situationen i Sverige

Nya lagändringar trädde i kraft den 1 juli 2014 som bland annat inne­bär att barn inte längre ska kunna få dispens att gifta sig. Möjlig­heten att erkänna utländska barn­äktenskap och tvångs­äktenskap begränsas också ytter­ligare, liksom möjlig­heten att erkänna äkten­skap som ingåtts utan att båda parterna varit närvarande (så kallade fullmakts­äktenskap). Även förbe­redande gärningar kriminali­seras.

Två nya brott infördes i Brottsbalken:

  • Äktenskapstvång (fängelse i högst fyra år) om någon genom olaga tvång eller utnytt­jande förmår en person att gifta sig
  • Vilseledande till tvångs­äktenskaps­resa

Riksdagen sade också ja till regeringens förslag att godkänna Europa­rådets konvention om före­byggande och bekämp­ning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Vad gör UNICEF?

UNICEF anser att äktenskap under 18 års ålder kränker ett barns mänskliga rättig­heter (inklusive rätten till utbild­ning, fritid, god hälsa och yttrande­frihet). Det bästa sättet att för­hindra detta är att lag­stifta om att minimi­åldern för att ingå äkten­skap är 18 år. Vi sam­arbetar med rege­ringar och besluts­fattare över hela världen för att påverka lagstift­ningen.

UNICEF motsätter sig alla former av påtvingade gifter­mål, oavsett ålder, där sam­tycket inte finns och där brudens eller brud­gummens åsikter inte respek­teras eller ignoreras. Det gäller särskilt då de invol­verade personerna är under 18 år.

Vi hanterar problemet med barn­äktenskap som en del av problema­tiken med köns­diskrimi­nering, eftersom det är en sed­vänja som under­minerar kvinnors och barns rättig­heter. Vi tror på utbild­ning som det mest effek­tiva verk­tyget för att förhindra barn­äktenskap. Jorden runt arbetar UNICEF för att säker­ställa flickors rätt till utbildning. Dess­utom före­språkar vi och stödjer informations­kampanjer för att ge flickor och deras familjer kunskap om konse­kvenserna med barn­äktenskap.

Andra metoder att sprida information är till exempel att utbilda lokala by­represen­tanter och producera drama­pjäser på lokala språk och sända dem via TV och radio. UNICEF utbildar också personal på ett sjuk­hus som behandlar flickor med diverse komplika­tioner som en följd av gravidi­teter i ung ålder.

Den 22 juli 2014 anordnade UNICEF till­sammans med den brittiska rege­ringen ett toppmöte, Girl Summit, i London för att öka stödet för snabbare framsteg i kampen mot barn­äktenskap och kvinnlig köns­stympning. Före­komsten av sed­vänjorna har minskat något under de senaste tre decennierna. Men trots det måste fram­stegen ske mycket fortare, för att kompensera för befolknings­tillväxten i de länder där barn­äktenskap och kvinnlig köns­stympning är vanligt. Läs den senaste stati­stiken om barn­äktenskap i sin helhet.

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

  2. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  3. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

  4. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

  5. Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet.

Läs mer om barnkonventionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv.