Gå till innehållet

Tolv mil­joner flickor gifts bort som barn varje år

För de flesta av oss är det själv­klart att barn inte ska vara gifta och att inga männi­skor ska tvingas in i äkten­skap. Men på många håll i världen lever barn och ung­domar i sociala mil­jöer med helt andra normer och köns­roller. Här kämpar vi för att för­ändra atti­tyder, på­verka lag­stift­ning och se till att flickor­na får gå i skolan.

Fyra flickor går på en väg i Liberia, en av dem bär på ett barn.

Ruth (näst längst till vänster) blev misshandlad och utsparkad från sitt hem i Monrovia när hon vägrade ett tvångsäktenskap (som andra hustru till sin mosters make). Nu studerar hon och vill bli läkare.

Var existerar barnäktenskap?

Att gifta bort barn vid mycket ung ålder är vanligast i Sydasien och i Afrika söder om Sahara. Men även i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar av Asien, förekommer den här traditionen inom vissa grupper. En del flickor tvingas gifta sig långt före puberteten. I Östeuropa och Latinamerika är det vanligt att flickor mellan 16 och 18 år ingår äktenskap.

Det är omöjligt att veta det exakta antalet barnäktenskap i världen eftersom så många inte registreras eller är informella. Men enligt den senaste statistiken har mer än 650 miljoner kvinnor i världen ingått äktenskap som barn. Ungefär 12 miljoner flickor gifter sig därmed varje år före sin 18-årsdag. I södra Asien har antalet barnäktenskap minskat mycket på grund av förändringsarbete i Indien. Risken att en flicka i södra Asien gifter sig före sin 18-årsdag har minskat från 50 procent till 30 procent. (1)

En stor del av de kvinnor och flickor som gift sig som barn bor i Afrika söder om Sahara. Där gifter sig en tredjedel av alla flickor före sin 18-årsdag. De flesta av dessa flickor och kvinnor bor på landsbygden eller lever i fattigdom. Då det totala antalet flickor i Afrika förväntas stiga från dagens 275 miljoner till 465 miljoner år 2050, så behövs det mer långsiktiga åtgärder för att antalet barnäktenskap ska minska. Om den negativa trenden med långsam minskning av barnäktenskap och fortsatt ökning av antal flickor forsätter beräknas Afrika år 2050 vara den del av världen där nästan hälften av alla barnäktenskap sker (2). Ny statistik visar också att det är möjlig med en positiv utveckling på den afrikanska kontinenten. Etiopien tillhörde förut ett av de länder med högst andel barnäktenskap i världen. Men de senaste 10 åren har förekomsten barnäktenskap sjunkit med en tredjedel. (2)

En flicka i grön skjorta sitter framför en svart tavla i ett klassrum.

Mulu Melka, 13 år, i sitt klassrum på Dima Primary School i Etiopien. Hon har två gånger undvikit att behöva gifta sig – en gång genom att fly och en gång genom att insistera på ett hivtest. Hon är fast besluten att gå färdigt skolan.

En banderoll med budskapet: "Låt mig välja min man när jag fyller 18".

I Gambia kämpar vi mot barnäktenskap, bland annat genom att sprida budskapet "Låt mig välja min man när jag fyller 18". Vi arbetar tillsammans med organisationen Tostan och regeringen.

Döttrar – en ekonomisk börda

Fattigdom är den främsta orsaken till att föräldrar väljer att gifta bort sina barn och särskilt sina döttrar. Flickor upplevs som en ekonomisk börda och det tidiga giftermålet ses då den enda möjligheten för familjens överlevnad.

Många anser också att ett tidigt giftermål erbjuder dottern skydd från våld och sexuella övergrepp och att maken kan erbjuda rollen som manlig beskyddare. Ett tidigt äktenskap kan också ses som en strategi för att undvika en situation där dottern blir gravid utanför äktenskapet – med följder som stigmatisering av familjen.

Det är vanligt att barnäktenskap ökar vid väpnade konflikter. Det ser vi nu i Syrien där andelen barnäktenskap har kraftigt ökat sedan kriget bröt ut. Det beror på att flickorna inte längre går i skolan och föräldrarna, som i många fall har förlorat sin inkomstkälla, inte längre kan försörja alla sina barn. Föräldrarna tror också i många fall att deras dotter är tryggare i ett äktenskap. I många fall utsätts dock dessa flickor för våld, övergrepp och social isolering inom äktenskapet, vilket är vanligare ju större åldersskillnad det är mellan henne och mannen. 

Fattigdom leder också till att föräldrarna luras till att gifta bort sina döttrar i utbyte mot en summa pengar. Dessa flickor hamnar ofta utomlands där de tvingas till prostitution.

Varför bör barnäktenskap stoppas?

Barnäktenskap kan få allvarliga konsekvenser:

Flickor hindras från att utbilda sig: När de väl är gifta är det inte många som fortsätter att gå i skolan.

Hälsoproblem: Kropparna hos flickor i tidiga tonåren är inte mogna för att föda barn. Deras graviditet och förlossningar leder oftare till komplikationer än hos vuxna kvinnor. Risken är därmed mycket högre att barnet dör eller att flickan dör eller får men för livet. I många fattiga länder föder dessutom unga flickor oftast utan vare sig professionell hjälp från en mödravårdsklinik eller barnmorska, vilket ytterligare ökar risken för allvarliga skador för både barnet och modern. Tonårsflickor är dessutom mer mottagliga för sexuellt överförbara sjukdomar som hiv.

Våld: Misshandel är vanligt i barnäktenskap. Många barn utsätts för så kallade hedersmord då de vägrar gifta sig eller väljer någon annan partner mot sina föräldrars vilja.

Babalu Garg, 15 år, (till höger) fick stöd av vännen Pryanka Garg, 16 år, (till vänster) när hon vägrade gifta sig med en 45-årig man. Hennes syster giftes bort när hon var 13 år.

Hur kan barnäktenskap förhindras?

Att förhindra barnäktenskap kräver ett brett engagemang och samarbete mellan många individer och organisationer världen över – stora insatser från folkliga – och religiösa ledare till internationella institutioner.

Förändring av attityder: Barnäktenskap är i många samhällen en tradition som förts vidare från generation till generation och föräldrarna är inte alltid medvetna om de negativa konsekvenserna. Ett första steg är därför att informera föräldrar och unga personer om farorna med barnäktenskap. Ett problem är att den sociala pressen kan tvinga familjerna att följa traditionen trots att de är medvetna om de negativa konsekvenserna. Traditionen med barnäktenskap måste utmanas. Här kan media spela en stor roll genom att utmana existerande normer och seder som understödjer barnäktenskap.

Utbildning: Generellt sett gifter sig inte barn som fortfarande går i skolan. Därför är utbildning ett effektivt sätt att förhindra barnäktenskap. Initiativ som uppmuntrar föräldrar att skicka sina barn till skolan, eller informell utbildning för flickor som hoppat av, kan vara värdefulla.

Stöd från regeringar: Regeringar är ofta motvilliga att ta itu med detta problem, trots att det på regeringsnivå anses vara skadligt med barnäktenskap. Denna motvilja att agera är särskilt vanlig när djupa religiösa övertygelser är inblandade.

Lagstiftning: Barnäktenskap bör förbjudas och lagen måste efterlevas. Vissa samhällen förbiser lagen, vilket försvårar att den efterlevs i praktiken. Juridiska myndigheter bör ta itu med dessa fall och fullfölja dem.

Folkbokföring: I de länder där barn födelseregistreras kan man implementera lagar som förbjuder barnäktenskap, eftersom folkbokföringen kan bevisa barnets ålder.

Information till barnen: I de flesta fall har barnet inte möjlighet att välja om det vill ingå ett äktenskap eller inte. Och där möjligheten finns, väljer barnet oftast att säga ja till giftermål för att undkomma de sociala konsekvenserna av att inte följa traditionen och pressen från familjen. I sådana fall, kan det vara viktigt att informera barnen om de alternativ som finns till giftermål.

Utveckling av servicecenter: Flickor som redan är gifta bör ha tillgång till särskild rådgivning kring allt från misshandel till samlevnadsfrågor. Tonårsflickor föder sammanlagt mer än 13 miljoner barn varje år, ofta utan hjälp från mödravård eller professionell barnmorska. Detta kan medföra allvarliga skador för både mor och barn.

Ruth Dureng (näst längst till vänster) blev misshandlad och utsparkad från sitt hem i Monrovia när hon vägrade ett tvångsäktenskap (som andra hustru till sin mosters make). Nu studerar hon och vill bli läkare.

Globala utvecklingsmål som berörs av barnäktenskap är

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2, 5.3)

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2)

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.9) 

Situationen i Sverige

Nya lagändringar trädde i kraft den 1 juli 2014 som bland annat innebär att barn inte längre ska kunna få dispens att gifta sig. Möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap och tvångsäktenskap begränsas också ytterligare, liksom möjligheten att erkänna äktenskap som ingåtts utan att båda parterna varit närvarande (så kallade fullmaktsäktenskap). Även förberedande gärningar kriminaliseras.

Två nya brott infördes i Brottsbalken:

  • Äktenskapstvång (fängelse i högst fyra år) om någon genom olaga tvång eller utnyttjande förmår en person att gifta sig
  • Vilseledande till tvångsäktenskapsresa

Riksdagen sade också ja till regeringens förslag att godkänna Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Vad gör UNICEF?

UNICEF anser att äktenskap under 18 års ålder kränker ett barns mänskliga rättigheter (inklusive rätten till utbildning, fritid, god hälsa och yttrandefrihet). Det bästa sättet att förhindra detta är att lagstifta om att minimiåldern för att ingå äktenskap är 18 år. Vi samarbetar med regeringar och beslutsfattare över hela världen för att påverka lagstiftningen.

UNICEF motsätter sig alla former av påtvingade giftermål, oavsett ålder, där samtycket inte finns och där brudens eller brudgummens åsikter inte respekteras eller ignoreras. Detta gäller särskilt då de involverade personerna är under 18 år.

Vi hanterar problemet med barnäktenskap som en del av problematiken med könsdiskriminering, eftersom det är en sedvänja som underminerar kvinnors och barns rättigheter. Vi tror på utbildning som det mest effektiva verktyget för att förhindra barnäktenskap. Jorden runt arbetar UNICEF för att säkerställa flickors rätt till utbildning. Dessutom förespråkar vi och stödjer informationskampanjer för att ge flickor och deras familjer kunskap om konsekvenserna med barnäktenskap.

Andra metoder att sprida information är till exempel att utbilda lokala byrepresentanter och producera dramapjäser på lokala språk och sända dem via TV och radio. UNICEF utbildar också personal på ett sjukhus som behandlar flickor med diverse komplikationer som en följd av graviditeter i ung ålder.

Den 22 juli 2014 anordnade UNICEF tillsammans med den brittiska regeringen ett toppmöte, Girl Summit, i London för att öka stödet för snabbare framsteg i kampen mot barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Förekomsten av sedvänjorna har minskat något under de senaste tre decennierna. Men trots detta måste framstegen ske mycket fortare, för att kompensera för befolkningstillväxten i de länder där barnäktenskap och kvinnlig könsstympning är vanligt. Den senaste statistiken om barnäktenskap finns att läsa i sin helhet via länken nedan.

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

  2. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  3. Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

  4. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

  5. Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Läs mer om barnkonventionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv.