Gå till innehållet

Svåra för­hållanden för barn i fängelse

Det händer att barn arresteras, fängslas och döms på ett god­tyck­ligt och ibland till och med olagligt sätt. Det är ofta ett resultat av utom­rätts­liga processer, vilket är vanligt förekommande i länder där rättssäkerheten är svag. Ibland häktas barn som inte uppnått straff­bar ålder och sätts i samma cell som vuxna, och barnen riskerar att ut­sättas för allvarliga över­grepp.

Barns händer sträcks ut genom gallret i en fängelsecell.

I Haiti sätts barn i fängelse utan att deras fall prövas rättsligt och de sätts i fängelse på obestämd tid. UNICEF ser till att barnen får hygienprodukter, skolmaterial och pennor och penslar att teckna och måla med.

Fysiska och psykiska påfrestningar

I många fängelser är det brist på mat och värme, för få sängar, bristande sanitära förhållanden och ingen möjlighet till fysisk träning. Somliga barn sitter långa perioder i isoleringsceller. Både fysisk och psykisk misshandel är vanligt. Skadorna består av brutna armar och ben, förstörda trumhinnor, blåmärken samt djupa trauman, som ofta är ett resultat av tortyr. Många barn blir också sexuellt utnyttjade.

Att barn sätts i fängelse är dessutom mycket plågsamt och förödande för deras familjer. Det är vanligt att föräldrarna förbjuds att besöka sina barn och många får inte ens information om var barnen hålls fängslade.

Tre flickor på innergården till ett kvinnofängelse i en förort till Port-au-Prince, Haiti.

Inlåsta i onödan

UNICEF uppskattar att mer än 1 miljon barn sitter frihetsberövade världen över (1). Majoriteten av dem sitter arresterade i väntan på rättegång. I många länder i Central- och Östeuropa har man kunnat se en kraftig ökning av antalet barn i fängelse.

De flesta av barnen i fängelse är inte allvarligt kriminella. Ett betydande antal har inte ens begått en brottslig handling, utan har berövats sin frihet på grund av så kallade "civila överträdelser", som till exempel lösdriveri, tiggeri, rökning, skolk eller förtäring av alkohol.

I många fall har barn arresterats för att de följt med en förälder som har arresterats eller för att de har sökt asyl i ett annat land. Det händer också att barn hamnar i fängelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, etniska tillhörighet eller politiska åsikter.

Det finns idag en växande insikt om att det är olämpligt att sätta barn i fängelse, och att det till och med kan vara kontraproduktivt.

En 14-årig pojke greppar gallret i sin cell i ett fängelse för ungdomsbrottslingar i staden Mopti i Mali. UNICEF samarbetar med lokala frivilligorganisationer för att ungdomsbrottslingar ska få utbildning och möjlighet att återförenas med sin familj.

Globala utvecklingmål som berör barn i fängelse

Mål 4: God utbildning för alla (delmål 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2)

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.9) 

Vad gör UNICEF?

 • Vårt huvudsakliga mål när det gäller barn i fängelse är att minska frihetsberövandet av barn och skydda dem från våld, utnyttjande och exploatering. Det finns bättre alternativ till frihetsberövande, till exempel rådgivning, villkorlig dom, samhällstjänst och förlikning.
 • Vi verkar för förändringar och förbättringar av lagstiftningar som berör barn, så att de når internationell standard. En viktig princip är att barn inte får hållas frihetsberövade tillsammans med vuxna.
 • I samarbete med landets myndigheter utbildar vi domare, åklagare och polis kring barnvänliga rättsprocesser. 
 • Där det är lämpligt stödjer vi initiativ kring "restorative justice" där man för samman brottsoffer och förövare för att lösa konflikter och prata om det som hänt och orsakerna till det.
 • Våra insatser syftar också till att förhindra att barn begår brott. Det gör vi dagligen genom vår verksamhet för utbildning och stöd till utsatta barn och ungdomar. 

Våra aktiviteter för att stötta barnen under deras viktiga första år bidrar till exempel till ett samhälle som visar barnen respekt, ett samhälle där de kan känna sig trygga och delaktiga. Vårt arbete för att se till att fler barn får gå i skolan bidrar till att barn inte vistas i miljöer där risken att dras in i kriminalitet är stor. Det leder också till att deras chanser till ett framtida anständigt arbete förbättras.

Exempelvis har UNICEFs arbete bidragit till:

 • I Kosovo lanserade UNICEF “The Taskforce on Juvenile Justice”, en grupp som för samman juridiska yrkesmän från olika kontor, med målet att få fram ett effektivt, barn­rätts­baserat juridiskt system.
 • I Namibia har vi bidragit till utvecklingen av ett utbildnings­material för poliser, som innehåller normer och praxis kring barns rättig­heter - både nationellt och inter­nationellt. Materialet uppmanar också till en större förståelse för problem som barn i konflikter utsätts för. Dessutom förklarar det de negativa effekter som frihets­berövning av barn innebär.
 • I Panama har vi stöttat ett förslag till en barnrätts­baserad lag­stiftning, följt av en remiss­process med intressenter och ungdomar.
 • I Syrien har UNICEF-stödda studier om barn och lag­stift­ning direkt bidragit till diskussioner och lett till att regeringen initierat en översyn av lag­stift­ningen. Bland annat har man granskat den nationella lag­stift­ningen och hållit en konferens om barn och lag­stift­ning.
 • Globalt arbetar UNICEF tillsammans med UNCPCJP (FN:s program för brotts­före­byggande och straff­rätt) och människo­rätts­orga­nisa­tioner.

 

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Barn som anklagas för brott, eller har blivit dömt för en straffbar handling, har rätt att behandlas rättvist och respektfullt, få juridiskt stöd samt återanpassas i samhället.

 2. Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

Läs mer om barnkonventionen