Gå till innehållet

Svåra för­hållanden för barn i fängelse

Det händer att barn arresteras, fängslas och döms, på ett ofta god­tyck­ligt och ibland till och med olagligt sätt. Ofta som ett resultat av utom­rätts­liga processer i polis- och militär­makter, där inget civilt skydd existerar. Ibland häktas barn som inte uppnått straff­bar ålder och sätts i samma cell som vuxna. Då riskerar barnen att ut­sättas för över­grepp.

I Haiti sätts barn i fängelse utan att deras fall prövas rättsligt och de sätts i fängelse på obestämd tid. UNICEF ser till att barnen i detta fängelse får hygienprodukter, skolmaterial och pennor och penslar att teckna och måla med.

Fysiska och psykiska påfrestningar

I många fängelser finns ingen värme, knappt med mat och näring, för få sängar, löss, dåliga sanitära förhållanden och ingen möjlighet till fysisk träning. Somliga barn sitter långa perioder i isoleringsceller. Både fysisk och psykisk misshandel är vanlig. Skadorna består av brutna ben, brutna händer, förstörda trumhinnor, blåmärken och djupa trauman som ofta är resultatet av tortyr. Många barn blir också sexuellt utnyttjade.

Att barn sätts i fängelse är också mycket plågsamt och förödande för deras familjer. Det är vanligt att föräldrarna förbjuds att besöka sina barn och många får inte ens information om var barnen hålls fängslade.

Tre flickor på innergården till ett kvinnofängelse i en förort till Port-au-Prince, Haiti.

Inlåsta i onödan

Över en miljon barn i världen har frihetsberövats. Majoriteten av dessa sitter arresterade i väntan på rättegång. I många länder i Central- och Östeuropa har man kunnat se en kraftig ökning av antalet barn i fängelse.

De flesta av barnen i fängelse är inte allvarligt kriminella. Ett betydande antal har inte ens begått en brottslig handling, utan har berövats sin frihet på grund av så kallade "civila överträdelser", som till exempel lösdriveri, tiggeri, rökning, skolk och förtäring av alkohol.

I många fall har barn arresterats för att de följt med en förälder som har arresterats eller för att de sökt asyl i ett annat land. Det händer också att barn hamnar i fängelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, etniska tillhörighet eller politiska åsikter.

Det finns idag en växande insikt om att det inte är nödvändigt att sätta barn i fängelse, och att det till och med kan vara kontraproduktivt.

En 14-årig pojke greppar gallret i sin cell i ett fängelse för ungdomsbrottslingar i staden Mopti i Mali. UNICEF samarbetar med lokala frivilligorganisationer för att ungdomsbrottslingar ska få utbildning och möjlighet att återförenas med sin familj.

Globala utvecklingmål som berör barn i fängelse

Mål 4: God utbildning för alla (delmål 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2)

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.9) 

Vad gör UNICEF?

  • Vårt huvudsakliga mål när det gäller barn i fängelse är att minska frihetsberövandet av barn och att skydda barn från våld, utnyttjande och exploatering.
  • Det finns kvalitativa alternativ till frihetsberövande. Exempel på detta är rådgivning, villkorlig dom, samhällstjänst och förlikning.
  • UNICEF verkar för förändringar och förbättringar av lagstiftningar som berör barn, så att de når internationell standard.

Vår insats handlar mycket om att förhindra att barn begår brott. Det gör vi dagligen genom alla våra projekt som förbättrar barnens situation runt om i världen. När barn mår bra hamnar de inte i kriminalitet.

Våra aktiviteter för att stötta barnen under deras viktiga första år bidrar till exempel till ett samhälle som visar barnen respekt, ett samhälle där de kan känna sig trygga och delaktiga. Vårt arbete för att se till att fler barn får gå i skolan kan få bort barn från miljöer där de sannolikt dras in i kriminalitet, och där deras möjligheter till anställning förbättras.

I Kosovo lanserade vi The Taskforce on Juvenile Justice, en grupp som för samman juridiska yrkesmän från olika kontor, med målet att få fram ett effektivt, barnrättsbaserat juridiskt system.

I Namibia har vi bidragit till utvecklingen av ett utbildningsmaterial för poliser som innehåller normer och praxis för barns rättigheter, både nationellt och internationellt. Materialet uppmanade också till en större förståelse för problem som barn i konflikter utsätts för. Dessutom visades på de negativa effekter som frihetsberövning av barn innebär.

I Panama har vi stöttat förslaget till barnrättsbaserad lagstiftning, följt av en bred rådgivande process med intressenter och ungdomar.

I Syrien har UNICEF-stödda studier om barn och lagstiftning direkt bidragit till diskussioner och initiering av agerande av regeringen. Bland annat har man granskat den syrianska lagstiftningen och hållit en konferens om barn och lagstiftning.

Globalt arbetar UNICEF tillsammans med UNCPCJP (FN:s program för brottsförebyggande och straffrätt) och människorättsorganisationer.

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barn som anklagas för brott, eller har blivit dömt för en straffbar handling, har rätt att behandlas rättvist och respekt fullt, få juridiskt stöd samt återanpassas i samhället.

  2. Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

Läs mer om barnkonventionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv.