valmanifest-1200x630px-familjeåterf-575x302.jpg

UNICEF Sverige har inte någon partipolitisk tillhörighet. Det har inte heller barns rättigheter. Oavsett regering fortsätter vi att arbeta för att våra krav omsätts i praktiken och för att barns rättigheter sätts i fokus.

Skribent |

Publicerad |

2019 01 18

Uppdaterad |

2019 01 18

UNICEFs krav på den nya regeringen för barns rättigheter

Barns rättigheter är mänskliga rättigheter som ska efterlevas och prioriteras av samtliga politiker och andra beslutsfattare.

Inför förra årets valrörelse tog UNICEF Sverige fram ett valmanifest där vi lyfte tre frågor som vi anser är särskilt viktiga för att säkra barns rättigheter: Alla barn ska har rätt till familjeåterförening, alla former av våld mot barn ska vara straffbara, och ett ökat statligt ansvar för en likvärdig skola.

I regeringsöverenskommelsen som nu har beslutats ser vi en del förslag i rätt riktning för att uppfylla de här kraven:

valmanifest-1200x630px-familjeåterf-575x302.jpg
  • Alla barn ska ha rätt till familjeåterförening

Vi ser mycket positivt på att

rätten till familjeåterförening utökas

och nu ska gälla även för dem som beviljas alternativ skyddsstatus. Idag är det endast de asylsökande som beviljas flyktingstatus som ges rätt till familjeåterförening. Det kommer nu att ändras.

De praktiska hindren, så som hårda försörjningskrav samt administrativa hinder vid själva ansökan, bör dock också ses över och ändras för att säkerställa att barn och familjer ges möjlighet att utöva rätten till familjeåterförening i praktiken.

Vi har förståelse för att det behöver ta tid att arbeta fram en hållbar och långsiktig migrationslagstiftning av god kvalitet. Men den humanitära skyddsgrund för barn, särskilt ömmande omständigheter, som togs i och med den tillfälliga lagen måste dock skyndsamt återinföras. Att ta bort den har visats sig ge oproportionerligt negativa konsekvenser för barn och kan därför inte förlängas.

valmanifest-1200x630px-våld-mot-barn-575x302.jpg
  • Alla former av våld mot barn ska vara straffbara

Överenskommelsen har ett

stort fokus på hedersbrott,

med både förslag på införande av särskild brottsrubricering och förändringar i skyddslagstiftning, till exempel lagen om vård av unga – LVU.

UNICEF Sverige ser positivt på det här men vill gärna se en bredare inriktning kring utsattheten för våldsutsatta barn. Alla barn som utsätts för våld i hemmet av närstående måste uppmärksammas, och åtgärder bör vidtas både inom straffrätten och skyddslagstiftningen.

valmanifest-1200x630px-skola-575x302.jpg
  • Ökat statligt ansvar för en likvärdig skola

Vi ser mycket positivt på att överenskommelsen presenterar

förslag i riktning för ökad likvärdighet

så som statligt huvudmannaskap och fortsatt arbete med Skolkommissionens rekommendationer. Av de reformer som föreslås är det dock

viktigt att det enskilda barnets behov och rättigheter tydligt sätts i fokus.

Att införa förlängd skolplikt för en del barn eller lämna upp till skolan att själva besluta om betyg i årskurs fyra är exempel som kan behöva ses över för att stärka alla barns rätt till en likvärdig utbildning.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.