Default hero image

UNICEF uppmanar partierna att

göra barnkonventionentill lag

I ett upprop uppmanar nu UNICEF Sverige samtliga partiledare att ta barns rättigheter på allvar och göra barnkonventionen till svensk lag.

Skribent |

Publicerad |

2010 06 21

Uppdaterad |

2010 06 21

UNICEF uppmanar partierna att göra barnkonventionentill lag

Här följer uppropet som har skickats till Jan Björklund (FP), Peter Eriksson (MP),
Göran Hägglund (KD), Lars Ohly (V), Maud Olofsson (C), Fredrik Reinfeldt (M), Mona Sahlin (S) samt Maria Wetterstrand (MP):

Ta barns rättigheter på allvar!

UNICEF Sverige uppmanar samtliga partiledare att aktivt ta ställning för att stärka barns rättsliga ställning genom att verka för att göra barnkonventionen till svensk lag. Det skulle göra skillnad i vårdnadskonflikter, socialtjänstutredningar och asylärenden där vi ser att barn inte kommer till tals, betraktas som föräldrars egendom eller vars integritet kränks.

Trots att Sverige sedan 20 år har förbundit sig att följa barnkonventionen finns det brister i både lagstiftning och praxis. Den nuvarande transformeringsmetoden, som innebär att lagar ändras för att stämma överens med konventionen, är inte tillräcklig för att garantera barn deras rättigheter. Den metoden behöver kombineras med en inkorporering i svensk rätt som gör hela konventionen till svensk lag. Detta har Norge redan gjort med goda resultat.

I Sverige idag avfärdar myndigheter och politiker barnkonventionen eftersom den inte är lag, istället för att använda den som ett stöd och underlag i beslutsfattandet.

FN:s barnrättskommitté, som granskar hur staterna följer barnkonventionen, rekommenderar Sverige att stärka barnkonventionens ställning och göra den till lag. Kommittén betonar att konventionen tydligt ska återspeglas i nationella lagar och praxis, att rättigheterna ska kunna åberopas i domstol och att bestämmelserna tillämpas av myndigheterna. Dessutom anser FN-kommittén att internationella åtaganden bör prioriteras framför den nationella rätten när de två rättssystemen står i konflikt med varandra.

De fördelar vi ser med att göra barnkonventionen till svensk lag är framför allt att:

  • barnkonventionens innehåll och syn på barn skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken på såväl statlig som kommunal nivå

  • det skulle ställa högre krav på kompetens hos beslutsfattare om barns behov och rättigheter

  • barnkonventionen skulle bli direkt tillämpbar i svenska domstolar och vid andra myndigheter som en självklar rättskälla

Vi uppmanar er att verka för en inkorporering!

Stockholm den 17 juni 2010
UNICEF Sverige

Birgitta Dahl
Ordförande

Véronique Lönnerblad
Generalsekreterare

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.