Default hero image

Skribent |

Publicerad |

2012 02 27

Uppdaterad |

2012 02 27

Svenska regeringen måste ta barns rättigheter på större allvar

I slutet av förra året genomförde vi i en kampanj på temat undanflykter då vi bevakade hur barns rättigheter kränks i Sverige, idag.

Vi fick in hundratals exempel på undanflykter och många följde samma tema: vad har ett barn som får sina rättigheter kränkta för möjligheter till hjälp? Vad gör man när ett barn är uppenbart utsatt för ett brott mot barnkonventionen ?

Barnkonventionen måste bli svensk lag Det är nu över 20 år sedan Sverige skrev under barnkonventionen men trots det gäller konventionen ännu inte som svensk lag. Det finns idag inga sanktioner att ta till mot ett land som bryter mot barnkonventionen och när barns rättigheter kränks finns det heller ingen effektiv kompensation.

Nytt förslag ger barn ökade rättigheter FN:s generalförsamling antog nyligen ett tilläggsprotokoll som ger barn en möjlighet att framföra klagomål när de har fått sina rättigheter kränkta. När nationella strukturer inte är tillräckliga eller helt enkelt saknas gör tilläggsprotokollet att enskilda barn och deras ombud får en möjlighet att framföra klagomål till FN:s barnrättskommitté.

Protokollet stärker och understryker barnets status som bärare av rättigheter. Och det är varje stats ansvar att se till att det finns instanser dit barn kan vända sig med dessa klagomål.

Det här är ett oerhört viktigt steg i arbetet med genomförandet av barnkonventionen. Det kommer att ytterligare synliggöra på vilka områden barnkonventionen och barns rättigheter inte tas på tillräckligt stort allvar.

Ökade krav på Sveriges regering I morgon, den 28 februari, kan stater visa sitt stöd för och underteckna tilläggsprotokollet i Genève. Flera länder har förklarat sig villiga att signera protokollet, bl.a. Brasilien, Chile, Tyskland, Italien, Turkiet etc. Men enligt uppgifter från den svenska regeringen kommer frågan om tilläggsprotokollet att utredas noggrant innan den kan bli aktuell här.

Vi uppmanar den svenska regeringen att ta barns rättigheter på större allvar och visa tidigt engagemang i frågan om en klagomekanism för barn, genom att underteckna och ratificera tilläggsprotokollet.

/Emma von Corswant, Barnrättsjurist UNICEF Sverige

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.