Default hero image

I en tid då ideologier som kränker respekten för människors lika värde är på framfart är det viktigt att öka kunskapen om barnkonventionen i skolan som ett viktigt verktyg för att förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och få dem att genomsyra hela skolmiljön. Det skriver UNICEF Sveriges generalsekreterare Véronique Lönnerblad och Lisa Ericson, programansvarig för utbildning och delaktighet i en debattartikel som publiceras i Lärarnas tidning idag.

Publicerad |

2014 09 05

Uppdaterad |

2014 09 05

Respekten för mänskliga rättigheter del av skolans huvuduppdrag

Att förmedla och förankra respekten för mänskliga rättigheter är en del av skolans huvuduppdrag vid sidan av kunskapsmålen. Det känns särskilt angeläget i en tid då ideologier som kränker respekten för människors lika värde är på framfart.

I år fyller barnkonventionen 25 år. På UNICEF märker vi en ökad efterfrågan från skolan på kunskap om barnets mänskliga rättigheter. Det finns ett stort behov att förstå vad barnkonventionen säger och betyder för skolans verksamhet och metoder att använda i allt från förskolan upp till gymnasiet. Det är glädjande att UNICEFs kunskaper är efterfrågade men vi kan samtidigt inte möta det utbredda behov som finns från skolan. Kanske kan den ökade efterfrågan förklaras med att uppdraget att förmedla respekten för de mänskliga rättigheterna har förstärkts i senaste skollagen och att det, enligt läroplanen från 2011, är obligatoriskt att undervisa om barnkonventionen. Men vi tror att det är svårt för skolan att förankra och förmedla respekten för något som det inte finns tillräckliga kunskaper om. Uppdraget faller på alla och ingen. Att kunskapen är låg är kanske inte så konstigt med tanke på att barnkonventionen inte är en obligatorisk del på varken rektors- eller lärarutbildningen.

Vissa skolor gör insatser i samband med FN-dagen eller någon annan årsdag (barnkonventionens dag firas den 20 november) och mänskliga rättigheter behandlas oftast i samband med en samhällslektion. Men vi anser att det inte räcker på långa vägar för att leva upp till uppdraget att både förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna. För att utveckla en respekt för mänskliga rättigheter behöver eleverna förstå på djupet vilka normer och värderingar som ligger till grund för konventionerna. Vi tror också att det är viktigt att eleverna får en möjlighet att utöva sina rättigheter i praktiken. Att förankra respekten handlar om att låta rättigheterna genomsyra hela skolmiljön och göra eleverna till aktiva utövare av sina och andra barns rättigheter. Exempelvis genom att aktivt motverka kränkningar i skolmiljön samtidigt som rättigheterna kring skydd mot diskriminering diskuteras. Eller att släppa in eleverna i skolans beslutsprocesser och ge dem verktygen för påverkan när rätten till delaktighet förklaras. Det kan också handla om att stimulera elevernas tro på sin egen förmåga att förändra världen genom att låta dem bidra till globala utvecklingsprojekt.

UNICEF Sverige arbetar aktivt för att öka kunskapen barnkonventionen i skolan. Vi tar bland annat fram material, föreläser och svarar på många frågor från lärare och skolelever. Dessa insatser är inte tillräckliga för att möta skolans kunskapsbehov men det är några verktyg för skolor och enskilda lärare som vill arbeta aktivt med uppdraget att införliva grundtankarna i de mänskliga rättigheterna i sin skola eller undervisning.

Skolans uppdrag att förmedla respekten för mänskliga rättigheter är stort och viktigt. Värderingar som vilar på varje människas lika värde och rätt att bli behandlad med värdighet är en stark sköld mot krafter som drar åt andra håll. Låt oss tillsammans kämpa för att uppnå detta.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.