Default hero image

”To train up a child” heter en bok skriven av Michael och Debi Pearl. Författarna beskriver där sin uppfostringsmetod som går ut på att föräldrarna genom fysiskt våld ska få sina barn att lyda dem. Boken är i praktiken en manual i hur man misshandlar barn. Detta är ett brott i svensk lag, ändå säljs denna bok av svenska nätbokhandlare. Att det 35 år efter att lagen mot aga infördes fortfarande kan säljas litteratur som uppmuntrar till brott mot barn, visar att barnets rättsliga ställning behöver stärkas generellt i samhället.

Skribent |

Publicerad |

2014 01 22

Uppdaterad |

2014 01 22

Bok som uppmanar till misshandel av barn måste bort

Sverige tog som första land i världen initiativ till en lag mot aga år 1979. Numera stadgas i både föräldrabalken och brottsbalken att det är förbjudet att tillfoga barn våld eller utsätta dem för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Sverige ses ofta som ett föregångsland på området och vi kan vara stolta över att majoriteten av alla barn i Sverige får växa upp utan våld eller hot om våld i hemmet. Men våldsproblematik i hemmet är fortfarande en verklighet för cirka 5-10 % av Sveriges två miljoner barn. För de barnen finns ett långtgående ansvar att arbeta förebyggande. Sverige ska enligt barnkonventionen vidta alla lämpliga lagstiftnings- administrativa och sociala åtgärder för att skydda barn mot alla former av våld.

Vi har nyligen i ett brev uppmärksammat två av de största nätbokhandlarna i Sverige på att även de bör ta ansvar i arbetet för att motverka våld mot barn. Detta med anledning av att boken ”To train up a child”, av Michael och Debi Pearl, finns hos dem till försäljning. Boken innehåller beskrivningar och uppmaningar kring hur barn kan ”tränas” eller ”disciplineras” med fysiskt våld, för att föräldrarna ska få omedelbar åtlydnad från sina barn:

I brevet har vi uppmanat internetbokhandlarna att ta bort boken ur sortimentet samt återkoppla till förläggaren att våld mot barn är en brottslig handling i Sverige och en kränkning av barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Vi uppmanar alla som kommer i kontakt med boken, eller annat material med samma budskap, att agera likadant. Sverige har historiska meriter av att verka mot våld mot barn, men vi kan inte luta oss tillbaka i tron att allt arbete redan är gjort. I Sverige år 2014 – 35 år efter att lagen mot aga började gälla och 25 år efter att barnkonventionen kom till – säljs litteratur som uppmuntrar till brott mot barn. Det är ytterligare ett bevis på att barnets rättsliga ställning behöver stärkas generellt i samhället.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.