2-unicef-infografik-barnkonventionen-1200x630-fönster-NY-575x302.jpg

Barnens bästa ligger

i riksdagens händer

På onsdag sker en av de viktigaste omröstningarna i riksdagen på mycket länge. I mars fattade regeringen det historiska beslutet att göra barnkonventionen till svensk lag, men förslaget måste alltså ha stöd av riksdagen för att det ska bli verklighet – något som UNICEF Sverige har arbetat för i över tio år.

Skribent |

Publicerad |

2018 06 11

Uppdaterad |

2018 06 11

Barnens bästa ligger i riksdagens händer

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen antogs av FN år 1989. Sverige ratificerade den 1990, det vill säga vi blev juridiskt bundna att följa den. Men barnkonventionen är ännu inte svensk lag vilket innebär att den ofta avfärdas av beslutsfattare och myndigheter, när viktiga beslut ska fattas om barn.

Varför behövs barnkonventionen?

Redan innan barnkonventionen skrevs fanns flera dokument och konventioner kring mänskliga och medborgerliga rättigheter. Men på 70-talet framkom att barn var en av de grupper som behövde ett starkare skydd. Under tio års tid arbetade man fram det dokument som skulle bli barnkonventionen, och 1989 antogs den av FN:s generalförsamling.

3-unicef-infografik-barnkonventionen-1200x630-gungor-575x302.jpg

Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn: Vad skulle ändras om barnkonventionen blev lag i Sverige?

Att Sverige år 1990 ratificerade  barnkonventionen, och blev juridiskt bunden att följa den, innebär inte att den gäller som svensk lag. I stället har vi anpassat våra lagar så att de överensstämmer med barnkonventionen genom en så kallad  transformeringsmetod . Det innebär att barnkonventionen har en lägre status än de nationella lagarna, och den kan till exempel inte ensamt användas av våra domstolar eller vid myndighetsbeslut.

Regeringen vill nu att barnkonventionen ska bli svensk lag genom inkorporering , eftersom barnkonventionen inte tillämpats fullt ut och barns rättigheter behöver förstärkas.  

6-unicef-infografik-barnkonventionen-1200x630-klassrum-575x302.jpg

Att barnkonventionen blir svensk lag skulle innebära att den får samma rättsliga status som andra nationella lagar, och att den därmed ensamt kan ligga till grund för beslut av våra domstolar och myndigheter. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser som rör barn. Om riksdagen röstar ja blir barnkonventionen lag från januari 2020.

Barns rättigheter skulle då tas på större allvar, inte minst inom det svenska rättsväsendet. Vad är UNICEFs roll?

I barnkonventionens artikel 45 finns det inskrivet att UNICEF ska arbeta för att bestämmelserna i konventionen följs överallt. Det specialuppdraget innebär att vi har en unik möjlighet att angripa orsakerna till att barns rättigheter kränks. Vi vill att barnets bästa alltid ska komma i första rummet när politiker, myndigheter och makthavare tar beslut som berör barn, nu och i framtiden.

12-unicef-infografik-barnkonventionen-1200x630-skolgård-575x302.jpg

UNICEF Sverige har i över tio års tid arbetat för att barnkonventionen ska bli svensk lag. Därför att:

Det är en villfarelse att tro att barn i Sverige inte behöver få starkare och fler rättigheter än de redan har.  Särskilt barn i utsatta situationer – som barn i vårdnadstvister, barn som är omhändertagna av socialtjänsten eller befinner sig i migrationsprocessen – kommer att få ett starkare rättsligt skydd när barnkonventionen blir lag.

– Det är dags att flytta fram positionerna för barns rättigheter och att stärka barnkonventionens ställning så att den används. Inte bara i den politiska debatten utan även i domstolar, i socialtjänsten och hos myndigheter. Det kommer inte att ske förrän den får status som lag, säger Christina Heilborn, chefsjurist på UNICEF Sverige.

På onsdag ligger barnens bästa i riksdagens händer. 

 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.