hearingen-575x431.jpg

Barn tycker inte att deras

åsikter tas på allvar

Idag är det 24 år sedan FN:s generalförsamling antog barnkonventionen. Men fortfarande finns brister i hur väl Sverige lever upp till barnets mänskliga rättigheter. Det visar barnens egen rapport till FN:s barnrättskommitté som överlämnades till regeringens barnrättighetsutredning i veckan.

Skribent |

Publicerad |

2013 11 20

Uppdaterad |

2013 11 20

Barn tycker inte att deras åsikter tas på allvar

Barnminister Maria Larsson (KD) och Kirsten Sandberg från FN:s barnrättskommitté tar emot rapporten från barn och unga.

I Sverige vill vi gärna slå oss för bröstet när det gäller barns uppväxtvillkor. Men vi har mycket kvar för att göra när det gäller barns rättigheter. UNICEF är ordförande i Nätverket för barnkonventionen som granskar hur Sverige tillämpar barnkonventionen och verkar för att barn och unga själva kan kräva sina rättigheter.

Varje år sedan 1992 har vi bjudit in regeringen till en hearing med barn och unga. I måndags överlämnade vi en rapport till regeringen från de senaste fem årens hearingar där barn berättar om sin verklighet för makthavare.

I barnens rapport beskrivs brister inom de områden där Sverige fått kritik från FN:s barnrättskommitté . Det finns fortfarande skillnader mellan kommunerna i hur väl de lever upp till barnkonventionen och vissa får inte tillgång till rättigheter som många tar för givet i samhället, såsom exempelvis kvalitativ utbildning, barnhälsovård, kultur- och fritidsaktiviteter. Det framgår även i UNICEFs egna rapporter om socialt utanförskap . Som exempel lyfter flera barn fram brist på pengar och tid som skäl till att de inte kan delta i fritidsaktiviteter.

Barn med erfarenheter av migration och flykt vittnar om svårigheter att komma in i det svenska samhället och erfarenheter av diskriminering. säger ett barn i samband med nätverkets hearing. Många av barnen som sökt asyl berättar även om sin rädsla för att gå till skolan, oro för att familjen ska splittras och att de upplever en brist på stöd när de behöver hjälp.

Barn beskriver generellt att de får för lite information från myndigheterna när beslut fattas om dem och att deras åsikter sällan tas i beaktande.

Generellt beskriver barnen att beslut ofta fattas över deras huvuden och att de inte tycker att deras åsikter tas på allvar. Det kan vara i vårdnadstvister, vid beslut om familjehemsplacering eller i migrationsprocessen. UNICEF anser att barnkonventionen som svensk lag skulle stärka barns rättigheter i många situationer. Det skulle tvinga domstolar och myndigheter att lyssna mer på barnen.

Det är barnen som är de främsta experterna på hur det är att vara barn idag. Deras röster förtjänar att tas på allvar.

Läs mer om överlämningen här: http://barnkonventionen.se/

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.