valmanifest-1200x630px-familjeåterf-575x302.jpg

Alla barn ska ha

rätt till familjeåterförening

Inför valet nästa söndag har UNICEF Sverige valt att fokusera på tre politiska förslag som vi anser är särskilt viktiga att de genomförs. Idag går vi till botten med den första punkten i vårt valmanifest: varför alla barn ska ha rätt att återförenas med sin familj.

Skribent |

Publicerad |

2018 08 31

Uppdaterad |

2018 08 31

Alla barn ska ha rätt till familjeåterförening

Det finns många frågor inom barnrättsområdet och migrationsrätten som är viktiga för att barns rättigheter fullt ut ska efterlevas i Sverige. Barn har till exempel rätt till en rättssäker asylprocess, och för en hållbar varaktig lösning för barn på flykt borde permanenta uppehållstillstånd vara en regel snarare än ett undantag.

I den pågående valrörelsen har vi valt att lyfta rätten till familjeåterförening som en särskilt viktig fråga. Den står särskilt uttryckt i barnkonventionen och är en mycket viktig rättighet för att barn ska ges rätt att vara med sina föräldrar. Det är en förutsättning för att få trygghet och skydd samt rätt till liv och utveckling. Så som den svenska migrationslagstiftningen ser ut idag har inte alla barn rätt till familjeåterförening. Det är inte bara inhumant, utan även en kränkning av barns mänskliga rättigheter.

Enligt barnkonvention har alla barn rätt att leva med sin familj. Barn som separerats från sina föräldrar har rätt att återförenas med dem, om det är för barnets bästa. Barn har rätt att få sin ansökan behandlad på ett positivt, humant och snabbt sätt. ”Positivt” innebär inte per automatik att barnet ska få återförenas med föräldern i det land där föräldern är. Det innebär att man vid behandlingen ska se till barnets bästa, lyssna på barnets åsikt och inte applicera för restriktiva regler för att godkänna ansökan om återförening.

Dagens lagstiftning är inte förenlig med barnkonventionen eftersom den behandlar barn olika beroende på vilken skyddsstatus de beviljas vid uppehållstillstånd. Idag är det endast de asylsökande som beviljas flyktingstatus som ges rätt till familjeåterförening. De som i stället får så kallad alternativ skyddsstatus ges inte rätt till familjeåterförening.

En stor del av de asylsökande som flyr en väpnad konflikt, snarare än att vara förföljda av individuella skäl, beviljas alternativ skyddsstatus. Det gäller till exempel en stor del av dem som flytt från Syrien och Afghanistan. Alternativt skyddsbehövande grundar sig på bestämmelserna i EU:s skyddsgrundsdirektiv och har en bredare tolkning, medan flyktingstatusförklaringen grundar sig på reglerna i FN:s flyktingkonvention med fokus på individuella skäl.

I den tidigare utlänningslagen gjordes det ingen större skillnad mellan de olika statusbegreppen, vad gäller uppehållstillstånd och efterföljande rättigheter. Idag har man valt att göra skillnad vilket vi starkt motsätter oss.

Att inte ge barn rätt att återförenas med sin familj strider inte bara mot barnkonventionens bestämmelser. Det ökar även risken att barn i stället söker illegala vägar för att återförenas med sina föräldrar och närstående, och löper hög risk att hamna i händerna på smugglare eller utnyttjas på andra sätt.

Enligt beräkningar från Interpol försvinner ett av nio barn som befinner sig på flykt. Mörkertalet är stort och siffrorna ger endast en fingervisning om hur situationen ser ut i verkligheten.

Vi anser därför att: Barns rättigheter har inte någon partipolitisk tillhörighet eller särskild politisk färg. Barns rättigheter är mänskliga rättigheter som ska efterlevas och prioriteras av samtliga politiker och andra beslutsfattare.

Se gärna vår fördjupning om de andra viktiga frågorna i vårt valmanifest: Vi har även gjort en granskning av riksdagspartiernas valmanifest utifrån ett barnrättsperspektiv. Den hittar du här. 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.