Default hero image

Alla barn har rätt

till lika uppväxtvillkor

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Skribent |

Publicerad |

2022 11 19

Uppdaterad |

2022 11 20

Alla barn har rätt till lika uppväxtvillkor

För några veckor sedan presenterade vi vår rapportering till FN:s barnrättskommitté, som ett stort antal civilsamhällesorganisationer står bakom. Alla länder som anslutit sig till barnkonventionen granskas regelbundet av barnrättskommittén och i januari 2023 är det den svenska regeringens tur att träffa kommittén och svara på deras frågor. 

Sverige är i många avseenden ett föregångsland vad gäller barns rättigheter. Men även Sverige står inför stora utmaningar på detta område. Barns livsvillkor måste bli mer jämlika, kunskapen om och den praktiska tillämpningen av barnkonventionen måste öka ytterligare och barn måste få reella möjligheter till upprättelse. Det är några av de frågor som vi civilsamhällesorganisationer rapporterade om till FN:s barnrättskommitté. Vi tog tillsammans fram tre rapporter som lyfter viktiga frågor och rekommendationer för att säkerställa att barn i Sverige får sina rättigheter tillgodosedda. 

En av rapporterna bygger på barns egna berättelser. Barnen rapporterar bland annat om hur de utsätts för rasism och diskriminering, om hur det är att vara på flykt, om våld i hemmet, bristande kunskaper hos socialtjänst och rättsvårdande myndigheter och om sexuell exploatering. Barnen vittnar om hur myndigheterna varken lyssnar eller tar dem på allvar. 

Mycket har hänt sedan Sverige senast rapporterade till FN:s barnrättskommitté 2015. Under de nästan åtta år som gått har barns rättigheter stärkts inom vissa områden och försvagats inom andra. Barnkonventionen har blivit lag och en djupgående analys av hur väl svensk lagstiftning stämmer överens med barnkonventionen har genomförts. Ett kunskapslyft inom myndigheter, kommuner och regioner för att öka kunskapen om barnkonventionen pågår och en nationell strategi för att förebygga och motverka våld mot barn håller på att tas fram. 

Samtidigt ökar ojämlikheten mellan barn i Sverige, bland annat vad gäller tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård och en skälig levnadsstandard. Även den psykiska ohälsan ökar, liksom utsattheten för mobbning och kränkningar i skolan. Det är svårt för barn med funktionsnedsättningar att hävda sina rättigheter. Fler barn och unga utnyttjas i kriminalitet. Barn som flytt till Sverige undan krig och förföljelse har begränsade möjligheter att återförenas med sina familjer. 

För att främja barns rättigheter i Sverige måste den praktiska tillämpningen av barnkonventionen bli bättre inom myndigheter, rättsväsende, skolor och hälso- och sjukvård. Barns rättigheter måste integreras inom alla politikområden och hela regeringens arbete. Sverige är ett föregångsland vad gäller jämställdhetsintegrering. Det kan vi också vara när det gäller att integrera barns rättigheter på alla samhällsnivåer.

Den 16-17 januari, 2023, är det regeringens tur att frågas ut av FN:s barnrättskommitté. Vi hoppas att regeringen tar kommitténs samlade observationer och rekommendationer på allvar. Vi förväntar oss att Sveriges regering förändrar barns livsvillkor så att barns rättigheter blir verklighet för alla barn och att regeringen gör dessa förändringar i dialog med barn. När barn involveras får beslutsfattare bättre möjligheter att förstå vilka insatser som kommer att göra skillnad.

Tre rekommendationer som vi särskilt vill lyfta:

  • Säkerställ varje barns rätt till likvärdiga uppväxtvillkor;

  • Säkerställ tillräckliga resurser;

  • Säkerställ barns möjligheter att utkräva sina rättigheter;

Pernilla Baralt, Generalsekreterare, UNICEF Sverige 

Maria Frisk, chef för Sverigeprogrammet, tf Generalsekreterare, Rädda Barnen

Magnus Jägerskog, Generalsekreterare, Bris  

Anna Karin Hildingson Boqvist, Generalsekreterare, ECPAT

Sandra Patel Seropian, Påverkanschef, Maskrosbarn 

Jacob Flärdh, Generalsekreterare, The Child10 Foundation

Anna Ernestam, Generalsekreterare, SOS Barnbyar

Maja Frankel, Generalsekreterare, Friends

Niklas Mattsson, Förbundsordförande, Synskadades Riksförbund

Cecilia Ekstrand, Ordförande, Nätverket för barnkonventionen 

Elias Fjellander, Förbundsordförande, RFSL Ungdom

Johan Klinthammar, Förbundsordförande, RBU

Madelein Kattel, Verksamhetschef, BUFFF 

Daniel Grahn, Generalsekreterare, Erikshjälpen

Oscar Sjökvist, Förbundsordförande, Förbundet Unga Rörelsehindrade

Lotta Schneider, Förbundsordförande, Röda Korsets Ungdomsförbund 

Mita Holmer, tf Generalsekreterare Asylrättscentrum

John Stauffer, Chefsjurist, Civil Rights Defenders

Warda Abdalla, Förbundsordförande, RBUF, 

Lotta Rapacioli, Verksamhetsledare, Knas Hemma, 

Emil Mattsson, Direktor, Räddningsmissionen, 

Yasmine Bladelius, Förbundsordförande, Unga Örnars Riksförbund

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.

unicef-val-1536x1024-1.jpg
Sverige

Grattis till dig som snart kommer ha ett politiskt förtroendeuppdrag på kommunal, regional eller nationell nivå!