Gå till innehållet

Varje barn ska ha en plats i ett klass­rum

Att gå i grund­skolan är en mänsklig rättig­het, och det ska inte kosta någon­ting. Men fort­farande står många mil­joner barn runt om i världen utan­för skolan. De främsta orsakerna är fattig­dom och diskrimi­nering.

Ett barn i blå tröja ler och ritar på en svart tavla.

Nisha ritar på svarta tavlan i en skola i Baladehra, i Rajastan, Indien.

Även om grund­skolan i de flesta länder är gratis, slukar kost­nader för trans­port, skol­uniform och material upp till en tredje­del av en fattig familjs inkomst. Vi arbetar för att skolan ska vara avgifts­fri och med gratis skol­material. Vi hjälper rege­ringar att för­bättra ländernas läro­plan och lärar­utbild­ning.

Det är också viktigt att höja kvaliteten på under­vis­ningen så att eleverna uppnår målen för lärandet. Inget barn ska diskrimi­neras. Därför hjälper vi länder att skapa en inklu­derande skola där även barn som tidi­gare diskrimi­nerats, till exempel barn med funk­tions­ned­sätt­ning, har en naturlig plats.

Asha Chaudhary från Nepal var nio år när hon tvingades börja arbeta som hemhjälp i en familj långt ifrån sin hemby. Tack vare ett program som stöds av UNICEF, med undervisning på kvällstid för barn som arbetar, fick hon chansen att läsa in det hon missat. Som 13-åring började hon arbeta för en annan familj som tillät henne att gå i den vanliga skolan. Hon går nu i högstadiet och drömmer om att bli lärare.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Vi har ett unikt inflytande på myndigheter
  Vi för kontinuerlig dialog med ländernas rege­ringar och försöker få de ansvariga att priori­tera utbild­ning i sina budgetar och slopa skol­avgifter. Vi ger också stöd till att för­bättra läro­planer, samla in stati­stik om skol­resultat och för­hindra att barn hoppar av skolan.
   
 • Barnvänliga skolor
  UNICEF har tagit fram en modell för hur en barn­vänlig skola bör se ut. Till­sammans med myndig­heterna anpassas modellen till varje land. I modellen ingår bland annat att skolorna ska ha rent vatten och sepa­rata toa­letter för flickor och pojkar, att ha hög kvalitet på under­vis­ningen och att utsatta barn får extra stöd. Skol­gårdarna bör också vara trygga och ha utrust­ning för lek och idrott.
   
 • Mobila skolor följer med barnen
  I länder som Etiopien och Mongoliet där många familjer lever som nomader och flyttar ofta, är det svårt att få till en regel bunden skol­gång. Men vi har hittat en smart lösning. Den mobila skolan inne­bär att klass­rummet följer med de elever som inte har möjlig­het att ta sig till skolan. Skolan får komma till barnen i stället. När familjerna flyttar packas skolan ihop och följer med till nästa ställe.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

 2. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.

 3. Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

 4. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

 5. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.

Läs mer om barnkonventionen

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig