Default hero image

”Farsan har alltid druckit och haft alkoholproblem. Första gången han slog mig var jag runt sex år, det var efter ett bråk. Jag blev helt paff. Så slog han en gång till och en gång till. Jag fattade inte riktigt att en förälder kunde göra nåt sånt. Efter det blev det mer och mer och han slog mig allt oftare. Jag ville bort från allt. I samband med det blev jag mobbad i skolan. Jag hade ångest och självmordstankar hela tiden och mådde för jävligt. En dag fick jag nog och stack hemifrån”.

Skribent |

Publicerad |

2013 04 10

Uppdaterad |

2013 04 10

Staten måste ta större ansvar för att ge barn en likvärdig utbildning

Det här är en av rösterna i filmen ”Mitt liv som barn” där barn och unga ger sina perspektiv på socialt utanförskap. Idag visas filmen i riksdagen och UNICEF Sverige finns på plats för att diskutera frågan utifrån ett helhetsperspektiv. Forskning visar att barn i socialt utanförskap ofta har en mångfacetterad problematik där flera olika faktorer som våld, missbruk, psykisk ohälsa, skolproblem och mobbning kan samspela med varandra. Det är viktigt att insatser riktade mot barn i socialt utanförskap återspeglar denna helhet.

Den enskilt viktigaste faktorn för att bryta socialt utanförskap bland barn och unga är utbildning. Samtidigt visar rapporter och forskning att utvecklingen i Sverige går i motsatt riktning när det gäller en likvärdig och jämlik skola, där alla barn har möjlighet att tillgodogöra sig utbildning. I en ny rapport av UNICEF har barnets välfärd i rika länder undersökts. Sverige får en oerhört dålig placering när det gäller skolresultat (här mätt som elevers kunskaper i tre kärnämnen) och har fallit från plats 4 till plats 18 under 2000-talet. Vidare framgår av Folkhälsoinstitutets senaste rapport att det finns ökade skillnader i goda livsvillkor mellan olika barngrupper, inte minst inom utbildningsområdet.

Barn och ungas möjligheter att nå goda skolresultat påverkas i allt högre grad av föräldrarnas utbildningsnivå och födelseland. ” ” uppger Lärarnas Riksförbund i rapporten ” som utkom förra året.

Även FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro över att studieresultaten skiljer sig så mycket åt mellan regionerna. Barn och unga i socialt utanförskap uppger att deras skolor avfolkas på högpresterande elever och att en alltför stor andel elever med ofullständiga betyg gör att skolan ger upp ambitionerna. De menar också att skolan till stor del idag är utformad utifrån förutsättningen att det finns mycket stöd i hemmiljön, vilket inte är en självklarhet för alla barn.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en likvärdig och jämlik utbildning. Staten måste ta ett ökat centralt uppföljningsansvar för att den rättigheten ska tillgodoses för alla barn oavsett bakgrund, boendekommun eller föräldrar. Inga barn får hamna utanför.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

sid_2020_hero_0.jpg
Sverige

Konsekvenserna av nätmobbning kan vara förödande. När barn och unga tillbringar mer tid online under covid-19-pandemin ökar risken. I en global kampanj har UNICEF tillsammans med ungdomar, sociala medieplattformar och barnskyddsexperter, tagit fram råd till unga och föräldrar för att stoppa nätmobbning och förhindra att någon drabbas.

IMG_7009.jpg
Sverige

2017 tillsattes en utredning för att se över socialtjänstlagen och i dag lämnar UNICEF Sverige in sitt remissyttrande. Vi konstaterar besviket att utredningen inte når hela vägen fram. Bland annat saknas barns rätt till delaktighet, och direktivet om “inga ökade kostnader” rimmar illa med den verklighet där lagen ska tillämpas.

1509-förslag-generisk-bild-från-kampanj-2013_7.jpg
Sverige

Under senare tid har den eskalerande gängkriminaliteten uppmärksammats stort i media. I många fall är barn både förövare och brottsoffer. En djupt tragisk utveckling, inte minst för ett land med både resurser och förutsättningar att stävja den. Idag äger en särskild debatt rum i riksdagen på temat, och mot den bakgrunden vill UNICEF Sverige ge några konkreta förslag.