Default hero image

Våld mot barn och unga

på institutioner måste upphöra

I den senaste granskningen från Sveriges Radio Ekot, den 7 september, rapporteras återigen om våld mot barn och unga på statliga ungdomshem, SiS. Denna gång handlar det om våld mellan intagna.

Skribent |

Publicerad |

2023 09 08

Uppdaterad |

2023 09 08

Våld mot barn och unga på institutioner måste upphöra

I den senaste granskningen från Sveriges Radio Ekot, den 7 september, rapporteras återigen om våld mot barn och unga på statliga ungdomshem, SiS. Denna gång handlar det om våld mellan intagna.

– Alla former av våld på institutioner måste upphöra. Barn som utsatts för våld ska ha möjlighet att anmäla brottet. En rad olika insatser måste vidtas nu. Det är ett allvarligt svek mot barn som befinner sig i en utsatt situation och som staten har ansvaret för, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

UNICEF Sverige har drivit på för att riksdag och regering ska besluta om en strategi för att förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn och att även psykiskt våld ska bli straffbart. 

– Vi anser att strategin "En uppväxt fri från våld” som presenterades för regeringen i våras inte är tillräcklig vad gäller barn som befinner sig på institutioner. Vi saknar förslag som ökar tillgången till psykiatrisk vård, större personaltäthet, rätt kompetens kring bemötande och kunskap om våld och dess påverkan, samt större insyn från oberoende och inte minst en systematisk dialog med berörda barn och unga, säger Pernilla Baralt.

Det finns allvarliga brister vad gäller skydd och behandling för barn i utsatta situationer. Alla barn måste få det skydd, stöd och den behandling som de har rätt till. Synen på barn som rättighetsbärare måste stärkas inom den sociala barn- och ungdomsvården. Barn och unga måste få sin rätt till information, delaktighet och inflytande tillgodosett, och barnets bästa ska vägleda alla beslut.

Vi får aldrig normalisera våld och kränkningar

“De första gångerna kände man att det blev en grop i hjärtat men efter att ha varit där en månad så kände man jaha nu händer det igen, man tappar känslan helt till slut, man blev så van. I varje fall där jag var så var det i grunden en brutalt våldsam miljö.” Citat från Simon i SR-intervjun.

Socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) måste reformeras och utgå från barnets rättigheter. Barn som är i behov av skydd och stöd från samhället måste garanteras en rättssäker, individuell prövning, samt insatser utformade med utgångspunkt i barnets bästa. Placerade barn måste få sin rätt till en långsiktig och trygg placering tillförsäkrad. 

Våld föder våld

På sikt måste institutionsvården reformeras i syfte att fullt ut säkerställa barns rätt till trygghet, skydd och vård samt rättssäkerhet. Kvalitetssäkra vården av placerade barn genom att verka för att evidensbaserade och utvärderade metoder utarbetas och används.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

UN0214785.jpg
Sverige

Utredningen “En uppväxt fri från våld” har lagt fram ett förslag på en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, något som UNICEF Sverige har påtalat länge. Vi välkomnar strategin men vill se mer resurser och större, mer sammanhållna insatser som på ett tydligare sätt stärker det befintliga systemet.

Spotify x UNICEF_illustration_16-9.png
Senaste nyheterna

Spotify och UNICEF ingår ett samarbete för att hjälpa unga att stärka sin psykiska hälsa, med fokus på de barn som lever i eller har flytt från krig och konflikter. På Spotifys nya hubb Our Minds Matter kommer barn och unga få tillgång till UNICEFs forskningsbaserade och engagerande material om psykisk hälsa. I ett första skede lanseras materialet till unga som drabbats av kriget i Ukraina.

_P6A4720.jpg

Under "En kväll för alla barn", UNICEF Sveriges insamlingskväll på TV4, valde över 5 000 personer att bli Världsföräldrar och genom det varje månad bidra till att barn i världen får det bättre. Ett livsviktigt engagemang för att UNICEF ska kunna stanna kvar på de platser i världen där miljoner barn nu kämpar för sina liv.