Default hero image

Våld mot barn och unga

på institutioner måste upphöra

I den senaste granskningen från Sveriges Radio Ekot, den 7 september, rapporteras återigen om våld mot barn och unga på statliga ungdomshem, SiS. Denna gång handlar det om våld mellan intagna.

Skribent |

Publicerad |

2023 09 08

Uppdaterad |

2023 09 08

Våld mot barn och unga på institutioner måste upphöra

I den senaste granskningen från Sveriges Radio Ekot, den 7 september, rapporteras återigen om våld mot barn och unga på statliga ungdomshem, SiS. Denna gång handlar det om våld mellan intagna.

– Alla former av våld på institutioner måste upphöra. Barn som utsatts för våld ska ha möjlighet att anmäla brottet. En rad olika insatser måste vidtas nu. Det är ett allvarligt svek mot barn som befinner sig i en utsatt situation och som staten har ansvaret för, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

UNICEF Sverige har drivit på för att riksdag och regering ska besluta om en strategi för att förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn och att även psykiskt våld ska bli straffbart. 

– Vi anser att strategin "En uppväxt fri från våld” som presenterades för regeringen i våras inte är tillräcklig vad gäller barn som befinner sig på institutioner. Vi saknar förslag som ökar tillgången till psykiatrisk vård, större personaltäthet, rätt kompetens kring bemötande och kunskap om våld och dess påverkan, samt större insyn från oberoende och inte minst en systematisk dialog med berörda barn och unga, säger Pernilla Baralt.

Det finns allvarliga brister vad gäller skydd och behandling för barn i utsatta situationer. Alla barn måste få det skydd, stöd och den behandling som de har rätt till. Synen på barn som rättighetsbärare måste stärkas inom den sociala barn- och ungdomsvården. Barn och unga måste få sin rätt till information, delaktighet och inflytande tillgodosett, och barnets bästa ska vägleda alla beslut.

Vi får aldrig normalisera våld och kränkningar

“De första gångerna kände man att det blev en grop i hjärtat men efter att ha varit där en månad så kände man jaha nu händer det igen, man tappar känslan helt till slut, man blev så van. I varje fall där jag var så var det i grunden en brutalt våldsam miljö.” Citat från Simon i SR-intervjun.

Socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) måste reformeras och utgå från barnets rättigheter. Barn som är i behov av skydd och stöd från samhället måste garanteras en rättssäker, individuell prövning, samt insatser utformade med utgångspunkt i barnets bästa. Placerade barn måste få sin rätt till en långsiktig och trygg placering tillförsäkrad. 

Våld föder våld

På sikt måste institutionsvården reformeras i syfte att fullt ut säkerställa barns rätt till trygghet, skydd och vård samt rättssäkerhet. Kvalitetssäkra vården av placerade barn genom att verka för att evidensbaserade och utvärderade metoder utarbetas och används.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Abba 1979 - cropped for desktop
Guatemala

1979 släppte ABBA låten Chiquitita som blev en världshit. Intäkter från låten skänker ABBA sedan dess till UNICEFs arbete för flickors rättigheter. Bara under 2023 såg Chiquitita till att tusentals utsatta flickor i Guatemala fick stöd, skydd och hopp.

Rasmassor - Gaza 2024
Gaza

Fler och fler barn dör nu av svält i norra Gaza. “Jag såg papperstunna barn, samtidigt som nödhjälp finns bara några mil bort. Det är obscent, och det blir bara värre för varje dag som går”, säger UNICEFs talesperson James Elder.

Barn bland rasmassor - Gaza 2024
Gaza

En svältkatastrof i Gaza är nära. Varje dag svälter barn ihjäl, och vart tredje barn under två år i norra Gaza är akut undernärt. Senast i maj kommer norra Gaza uppleva massvält om UNICEF och andra hjälporganisationer inte får komma in med nödhjälp i stor skala. Men varför släpps inte hjälpen in?