Vatten och sanitet

800 barn dör varje dag på grund av smutsigt vatten

Rent vatten är en mänsklig rättighet, men fortfarande saknar 663 miljoner människor tillgång till rent vatten och varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. UNICEF kämpar över hela världen för att förändra situationen. Vi ger stöd till utbyggnad av vatten- och avloppssystem, borrar brunnar, installerar pumpar, bygger toaletter och utvecklar nya billiga metoder för att lösa vattenproblemen.

 • Vattenreservoar i Kongo
  UNICEF
  Ett litet barn fyller sin dunk med vatten vid en vattenreservoar i Kongo Kinshasa.
 • Rent vatten är en bristvara i Etiopien
  UNICEF/Indrias Getachew
  Där det inte finns borrade brunnar tvingas människorna att använda sig av flodvatten och öppna grävda brunnar och dammar. Vattnet är ofta förorenat och många barn blir sjuka av att dricka det.
 • Kvinnor vid vattenpump
  UNICEF/Antony Njuguna
  Kenya 10 augusti 2010: Kvinnor och flickor köar vid en av de få fungerande vattenpumparna i byn Kerio i Tukana-distriktet.
 • Flickor tvätter händerna i Filippinerna
  Foto: © UNICEF/Pirozzi
  Venus, 8 år, tvättar händerna utanför sin skola i Tanuan, Filippinerna. UNICEF såg snabbt till att skolan fick latriner och rent vatten efter tyfonen Haiyan.
 • Vattentank i Sri Lanka
  UNICEF/Pietrasik
  Sri lanka: Ett nytt vattensystemet som omfattade 42 km ledningar byggdes 2008 för att klara framtidens krav. Vi levererade all utrustning som krävdes – från smådetaljer som rörkryss och muttrar till pumpar och enorma vattencisterner för reningsverk.
 • En kvinna och en flicka hämtar vatten vid en borrad brunn i Indien.
  UNICEF/Ami Vitale
  En liten flicka och hennes mamma hämtar vatten vid en brunn i Indien. När vi borrar brunnar och installerar pumpar ute världen, är det inte bara för att ge byborna rent vatten. Det är också för att flickorna ska hinna gå i skolan istället för att hämta vatten.
 • Vattenklubben tar hand om pumpen
  UNICEF/Nesbitt
  Kvinnorna i byn Araromi Oke i sydvästra Nigeria tar hand om pumpen som byn fått av UNICEF. De sköter underhåll, reparationer och ansvarar för att vattnet håller bra kvalitet.
 • Vattenreservoar som används vid katastrofer
  UNICEF/Asselin
  En hopfällbar vattenreservoar i Kongo Kinshasa. Reservoaren flygs in i katastrofområden och rymmer 10 000 liter vatten.
 • Nya vattensystem i Zimbabwe
  UNICEF
  Renovering av vattensystem och tankar i Zimbabwe förhindrar nya koleraepidemier.

Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors, särskilt barns, hälsa. Runt 531 000 barn under fem år dör i diarrésjukdomar varje år (1). De allra flesta dödsfall i diarrésjukdomar beror på brist på rent vatten och bristande hygien. Det innebär att ungefär 800 barn under fem år dör varje dag på grund av smutsigt vatten och dålig hygien och sanitet(2).

Brist på toaletter

2,4 miljarder människor saknar tillgång till en bra toalett eller latrin, det är över hälften av alla människor som bor i låginkomstländer. Ungefär 950 miljoner människor saknar helt tillgång till toalett och tvingas uträtta sina behov utomhus (2). Detta är en stor hälsorisk eftersom det gör det svårt för människor att hålla en god hygien och hålla dricksvatten rent. Sjukdomar relaterade till orent vatten och dålig sanitet, som diarrésjukdomar och kolera, är ett av de största hoten mot barns hälsa världen över. Men de flesta de går att förebygga. 

Hygien

Tillgång till vatten och toaletter är en förutsättning för att människor ska kunna hålla en god hygien. Att tvätta händerna med tvål och vatten kan minska risken för många annars vanligt förekommande sjukdomar såsom hud- och ögoninfektioner, kolera, dysenteri, lunginflammation och diarré. Goda rutiner för handtvätt kan minska risken att drabbas av diarré med cirka 50 procent. UNICEF arbetar för förbättrad hygien och handtvätt genom att motivera, informera och utbilda människor. Detta görs på alla nivåer i samhället, vi påverkar regeringar men har också nära samarbete med lokala organisationer som finns på plats i byar på landsbygden (2).

Kvinnor och flickor särskilt utsatta

Brister i vatten och sanitet påverkar kvinnor och flickor särskilt hårt. I samhällen där det inte finns latriner är kvinnor ofta begränsade till att uträtta sina behov där de inte syns eller när det är mörkt ute. Detta är både en hälsorisk och en säkerhetsrisk för flickor som nattetid tvingas gå själva utomhus på undanskymda platser. Flickor är även särskilt utsatta när skolorna saknar vatten och separata toaletter för flickor och pojkar. Många flickor hoppar av skolan där de börjar få sin menstruation.

I stora delar av världen är det kvinnor och flickor som ansvarar för att hålla rent i bostaden och för att hämta vatten när det inte finns vid bostaden. Detta tar mycket tid och kraft och leder till att många flickor och kvinnor inte hinner gå i skolan eller förvärvsarbeta. UNICEF arbetar för att kvinnor ska vara direkt involverade i både planering och genomförande i utveckling av program för vatten och sanitet. Vi arbetar även för att information om hygien särskilt ska anpassas till att nå kvinnor och flickor.

Många orsaker till brist på vatten

Situationen ser olika ut i olika områden i världen och därför finns många orsaker till vattenproblemen. Här följer några av dem:

Torka: Vissa länder har en regnperiod som ska ge tillräckligt med vatten för att räcka ett helt år. I till exempel Namibia varar regnperioden från november till mars. Uteblir regnet under denna period torkar vattendragen ut.

Ökenbildning: Ökenbildning orsakas inte bara av klimatförhållanden utan även av hur människan använder naturen. Nedhuggning av träd är en faktor som kan orsaka ökenbildning. Träd och växter skyddar bördig jord mot vind- och vattenerosion. I vissa områden råder det brist på bränsle, varpå människor tvingas hugga ner träden som binder jorden. På detta sätt bildas nya ökenområden.

Förorening: Många industrier renar inte sina utsläpp och sprider därmed ut giftiga ämnen i vattendrag. Detta förgiftar vattnet, fisken och människorna.

Krig: Vatten kan användas som vapen i krig. Det händer till exempel att vattenreningsverk bombas. Eftersom det kan vara mycket svårt att få tag i reservdelar för att laga reningsverken, tvingas människor att använda smutsigt vatten. I till exempel Irak har barnadödligheten skjutit i höjden bland annat på grund av att det saknas möjligheter att rena vattnet.

Hygien: Nära 2,4 miljarder människor saknar tillgång till en ordentlig toalett eller latrin. Det är över hälften av alla människor i låginkomstländerna. Människor tvingas att använda öppna fält, sjöar och floder som latriner, vilket gör att de små vattenresurser som finns förorenas och sjukdomar sprids (2).

Kvinnor vid vattenpump
UNICEF/Antony Njuguna
Kvinnor och flickor köar vid en av de få fungerande vattenpumparna i byn Kerio i Kenya.

Vad gör UNICEF?

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi anlitas som vattenexperter över hela världen. I 96 länder arbetar UNICEF långsiktigt tillsammans med regeringar och lokala organisationer, vilket innebär att vi: 

- är med och förbättrar system för vattenledningar, avlopp och storskalig rening i vattenreningsverk. 

hittar smarta tekniska lösningar och billiga metoder för vattenrening och regninsamling på hushållsnivå som familjer i fattiga länder har råd med och som är enkla att använda och underhålla.

- ger stöd till att borra nya brunnar och installera vattenpumpar, manuella eller solcellsdrivna. När detta är gjort utbildar vi alltid lokala reparatörer och byråd som ansvarar för underhåll av utrustningen om till exempel pumpen skulle gå sönder. Här försöker vi också se till att det finns billiga reservdelar att köpa in via lokala företag. 

- är med och installerar vatten och toaletter på vårdcentraler och utbildar hälsopersonal.

- är med och installerar vatten och toaletter på skolor. Här förbättrar vi också nationella standarder så att det på alla skolor ska finnas separata toaletter för flickor och pojkar och även en toalett som är tillgänglig för barn med rörelsehinder.

- utbildar människor på landsbygden om vikten av hygien och att ha en egen latrin så att inte bakterier sprids som gör människor sjuka. Och hur de kan bygga egna enkla, hållbara och billiga latriner av lokalt och billigt material. De blir också uppmuntrade att bygga ett ställ för handtvätt (också av lokalt material) bredvid latrinen så att de enkelt kan tvätta händerna efter varje toalettbesök. Efter detta är gjort får familjen ett intyg på att de har en latrin. Om hela byn lyckas med detta blir den klassad som "open defecation free" alltså att ingen i byn utför sina behov utomhus. 

I arbetet som når ut på landsbygden samarbetar vi nästan alltid med lokala organisationer som kan sitt eget område bäst. Detta gör arbetet lokalt förankrat och hållbart. Människor får själva tala om vad de behöver och sedan vara med att utforma och genomföra arbetet. 

I situationer av krig eller naturkatastrofer ser vi till att det finns vatten och tillfälliga toaletter i flyktingläger eller på andra platser där människor samlats eller tagit sin tillflykt. Vi delar ut vattenkit som innehåller bland annat tvål, vattenhink, vattenreningstabletter och vattendunk. Ett annat kit vi delat ut är hygienkit till familjer som innehåller tandborstar och tandkräm, tvål, tvättmedel, toalettpapper, handdukar, kam, schampo, bindor och en tvättlina. Till familjer med små barn delar vi även ut ett kit med tandkräm, blöjor, zinkpasta, schampoo, handdukar och tvål. 

Vattenreservoar i Kongo
UNICEF
Ett litet barn fyller sin dunk med vatten vid en vattenreservoar i Kongo Kinshasa.

UNICEFs framgångar under år 2015

 • 14 miljoner människor fick tillgång till rent vatten genom våra långsiktiga utvecklingsprogram.
 • Ytterligare 25 miljoner människor fick tillgång till tillräckligt med rent vatten för att dricka, laga mat och sköta sin personliga hygien i områden med konflikt eller naturkatastrof. Bara i Syrien gav våra insatser tillgång till rent vatten för 11 miljoner människor.
 • 12 miljoner människor fick tillgång till en toalett eller latrin genom våra långsiktiga utvecklingsprogram. I vårt katastrofarbete såg vi till att 6 miljoner människor fick tillgång till en toalett och bättre sanitära förhållanden. Genom vårt katastrofarbete fick också 14 miljoner människor tillgång till utrustning för handtvätt med tvål, något som kan vara livsviktigt för att förhindra spridning av farliga smittor i trångbodda områden
 • 12 miljoner människor i 23 316 byar fick status som "open defecation free", det vill säga att deras invånare inte längre uträttar sina behov utomhus (3). 

Vi har gjort framsteg

 • Barnadödlighet orsakad av diarrésjukdomar har halverats sedan år 2000. Detta beror framförallt på bättre tillgång till rent vatten, utbyggd hälsovård och ökad kunskap om hygien.
 • Sedan år 1990 har 2,6 miljarder fler människor idag fått tillgång till rent vatten. I de 50 fattigaste länderna är det dock bara 69 procent av befolkningen som har tillgång till vatten inom rimligt avstånd från hemmet.
 • När det gäller sanitet har 2,1 miljarder fler människor idag tillgång till en toalett eller en latrin jämfört med år 1990 (2). Dock saknar fortfarande 2,4 miljarder människor detsamma.
 • För 25 år sedan saknade 24 procent av världens befolkning helt en toalett och tvingades uträttade sina behov utomhus. Idag har den siffran sjunkit till 13 procent, vilket motsvarar 950 miljoner människor.

Källhänvisningar:

1) UNICEF, http://data.unicef.org/child-health/diarrhoeal-disease.html

2) WHO, www.unwater.org/publications/jmp/en/

3) UNICEF Annual results report 2015 WASH, www.unicef.org/publicpartnerships/files/2015ARR_WASH.pdf

Faktabladet är senast uppdaterat i april 2017.

Vad säger Barnkonventionen?

 • 27

  Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

 • 24

  Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om Barnkonventionen

Var med och kämpa vid barnens sida varje dag, året runt. Bli Världsförälder.

 • Du hjälper utsatta barn över hela världen.
 • Du är med under hela uppväxten – från mammas mage till vuxenlivet.
 • Du ger pengar varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.