Gå till innehållet

Tusentals barn dör varje dag av smutsigt vatten

Alla barn har rätt att leva i en hälsosam miljö med rent vatten. Trots det bor miljontals barn i miljöer med smutsigt vatten, dålig sanitet och skadliga utsläpp. Det leder exempelvis till sjukdomar som snabbt kan bli livshotande för barn. Många flickor i tonåren tvingas också att hoppa av skolan när de får mens för att de inte kan sköta sin personliga hygien i skolan. Men utvecklingen går hela tiden framåt.

Flicka dricker vatten ur glas.

En flicka dricker ur ett glas med vatten.

UNICEF kämpar över hela världen för att öka människors tillgång till vatten, hygien och toaletter. Vi ger stöd till utbyggnad av vatten- och avloppssystem, borrar brunnar, installerar pumpar, bygger toaletter och utvecklar nya billiga metoder för att lösa vattenproblemen.

När de globala målen för hållbar utveckling antogs 2016 höjdes ambitionsnivån för hur vi mäter människors tillgång till rent vatten. De tre krav som nu ställs för att ett hushåll ska anses ha tillgång till rent vatten är:

1. Vattnet ska vara tillgängligt vid bostaden. 

2. Tillgången ska vara konstant.

3. Vattnet ska hålla tillräckligt god kvalitet enligt uppsatta gränsvärden.

Enligt den här definitionen har idag 71 procent (5,2 miljarder människor) av befolkningen i världen tillgång till rent vatten, medan 29 procent (2,1 miljarder människor) inte har det (1). Av de som saknar tillgång till rent vatten, tvingas nästan 160 miljoner människor hämta orent dricksvatten ur öppna källor som sjöar, floder och dammar. 

Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors, och särskilt barns, hälsa. Runt 480 000 barn under fem år dör i diarrésjukdomar varje år. De allra flesta dödsfall i diarrésjukdomar beror på brist på rent vatten och bristande hygien. Det innebär att mer än 1 300 barn under fem år dör varje dag på grund av smutsigt vatten och dålig hygien och sanitet (2).

Globala målen som berör vatten och sanitet

Mål 3: Hälsa och välbefinnande (delmål 3.3, 3.9)

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)

Mål 6: Rent vatten och sanitet (delmål 6.1, 6.2, 6.3) 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2)

Brist på toaletter

På samma sätt som med tillgång till vatten, höjdes också ambitionsnivån gällande tillgång till sanitet med de globala målen. De två krav som nu ställs för att ett hushåll ska anses ha godtagbar sanitet är:

1. En toalett eller en latrin som inte delas med andra hushåll.

2. En toalett eller en latrin där avföringen kan tas om hand så att bakterier inte sprids i omgivningen.

Enligt den här definitionen har idag 39 procent (2,9 miljarder människor) av befolkningen i världen tillgång till sanitet, medan 61 procent (4,5 miljarder människor) saknar det (3).

En stor del av de som saknar tillgång till en toalett eller latrin bor i låginkomstländer. Ungefär 890 miljoner människor saknar helt tillgång till toalett och tvingas uträtta sina behov utomhus (4). Det är en stor hälsorisk eftersom det gör det svårt för människor att hålla en god hygien och hålla dricksvatten rent. Sjukdomar relaterade till orent vatten och dålig sanitet, som diarrésjukdomar och kolera, är ett av de största hoten mot barns hälsa världen över. Men det går att förebygga.

Hygien och sanitet

Tillgång till vatten och toaletter är en förutsättning för att människor ska kunna hålla en god hygien. Att tvätta händerna med tvål och vatten kan minska risken för många annars vanligt förekommande sjukdomar, såsom hud- och ögoninfektioner, kolera, dysenteri, lunginflammation och diarré. Goda rutiner för handtvätt kan minska risken att drabbas av diarré med cirka 50 procent.

Ungefär 60% av världens befolkning har tillgång till vatten och tvål att tvätta händerna med (5). I de fattigaste länderna är andelen bara 27%. Detta innebär att tre miljarder människor saknar möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten i sitt hem. Ungefär en tredjedel av alla skolor i världen saknar rent vatten och godtagbara toaletter.

UNICEF arbetar för förbättrad hygien och handtvätt genom att motivera, informera och utbilda människor. Det görs på alla nivåer i samhället, vi påverkar regeringar men har också nära samarbete med lokala organisationer som finns på plats i byar på landsbygden.

Exempel på UNICEFs arbete med hygien och sanitet: 

Sanitet i hushåll: öka tillgången till latriner och få bort "open defecation" (när människor utför sina behov utomhus) i byar på landsbygden. Utbildningar i byar gör människorna medvetna om riskerna med bakteriespridning, vilket leder till att de själva bygger latriner med egna resurser.

Sanitet i skolor: bygga ställ för handtvätt och separata toaletter för flickor och pojkar, och barn med funktionsnedsättning.

Hygien: öka kunskapen om vikten av handtvätt och bättre hygienrutiner i hushåll, på skolor och vårdcentraler. Genom t.ex. elevdrivna ”hygiene clubs” på skolor.

Menshygien: ge stöd till flickor kring menstruation, t.ex. genom toaletter på skolor så att de kan sköta sin hygien, kunskap hur man kan tillverka egna mensskydd och ökad kunskap om mens.

Klimatförändringarna: öka kunskapen om, och involvera, barn i arbetet mot klimatförändringarna.

Vatten i katastrof: rent vatten genom att t.ex. reparera förstörda vattenreningsverk, köra ut vatten med lastbilar och dela ut vattendunkar och vattenreningstabletter.

Sanitet och hygien i katastrof: bygga tillfälliga latriner i flyktingläger och dela ut hygienkit med tvål, hink, tvättmedel, handduk, mensskydd, tandborste och kam.  

Kvinnor och flickor särskilt utsatta

Brister i vatten och sanitet påverkar kvinnor och flickor särskilt hårt. I samhällen där det inte finns latriner är kvinnor ofta begränsade till att uträtta sina behov när det är mörkt ute eller där de inte syns. Det är både en hälsorisk och en säkerhetsrisk för flickor som nattetid tvingas gå själva utomhus på undanskymda platser. Flickor är även särskilt utsatta när skolorna saknar vatten och separata toaletter för flickor och pojkar. Många flickor hoppar av skolan när de börjar få sin menstruation.

I stora delar av världen är det kvinnor och flickor som ansvarar för att hålla rent i bostaden och för att hämta vatten när det inte finns vid hemmet. Det tar mycket tid och kraft och leder till att många flickor och kvinnor inte hinner gå i skolan eller arbeta. UNICEF arbetar för att kvinnor ska vara direkt involverade i både planering och genom­förande av program för vatten och sanitet. Vi arbetar även för att information om hygien särskilt ska anpassas till att nå kvinnor och flickor.

Många orsaker till brist på vatten

Situationen ser olika ut i olika områden i världen och därför finns många orsaker till vattenproblemen:

Torka: Vissa länder har en regnperiod som ska ge tillräckligt med vatten för att räcka ett helt år. I till exempel Namibia varar regnperioden från november till mars. Uteblir regnet under den perioden torkar vattendragen ut.

Hög kostnad: Hög kostnad för vatten är ett vanligt problem framför allt i städernas slumområden. 

Ökenbildning: Ökenbildning orsakas inte bara av klimatförhållanden utan även av hur människan använder naturen. Nedhuggning av träd är en faktor som kan orsaka ökenbildning. Träd och växter skyddar bördig jord mot vind- och vattenerosion, men i vissa områden råder det brist på bränsle och människor tvingas hugga ner träden som binder jorden. På det sättet bildas nya ökenområden.

Låg kunskap: Låg kunskap om hur bakterier sprids orsakar sjukdomar. Till exempel saknar många människor kunskap om vikten av att tvätta händerna efter toalettbesök och innan måltider. 

Förorening: Många industrier renar inte sina utsläpp och sprider därmed ut giftiga ämnen i vattendrag. Det förgiftar vattnet, fisken och människorna.

Krig: Vatten kan användas som vapen i krig. Det händer till exempel att vattenreningsverk bombas. Eftersom det kan vara mycket svårt att få tag i reservdelar för att laga reningsverken, tvingas människor att använda smutsigt vatten. I till exempel Irak har barnadödligheten skjutit i höjden bland annat på grund av att det saknas möjligheter att rena vattnet.

Hygien: Nära 2,4 miljarder människor saknar tillgång till en ordentlig toalett eller latrin. Det är över hälften av alla människor i låginkomst­länderna. Människor tvingas att använda öppna fält, sjöar och floder som latriner, vilket gör att de små vattenresurser som finns förorenas och sjukdomar sprids.

Kvinnor och flickor köar vid en vattenpump i byn Kerio i Tukana-distriktet, Kenya.

Vad gör UNICEF?

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi anlitas som vattenexperter över hela världen. I över 100 länder arbetar UNICEF långsiktigt tillsammans med regeringar och lokala organisationer i vattenfrågor, vilket innebär att vi: 

 • Är med och förbättrar system för vatten, avlopp och storskalig rening i vattenreningsverk. 
 • Hittar smarta tekniska lösningar och billiga metoder för vattenrening och regninsamling på hushållsnivå, som familjer i fattiga länder har råd med och som är enkla att använda och underhålla.
 • Ger stöd till att borra nya brunnar och installera vattenpumpar – manuella eller solcellsdrivna. När det är gjort utbildar vi alltid lokala reparatörer och byråd som ansvarar för underhåll av utrustningen om till exempel pumpen skulle gå sönder. Här försöker vi också se till att det finns billiga reservdelar att köpa in via lokala företag. 
 • Är med och installerar vatten och toaletter på vårdcentraler och utbildar hälsopersonal.
 • Är med och installerar vatten och toaletter på skolor. Här förbättrar vi också nationella standarder, så att det på alla skolor ska finnas separata toaletter för flickor och pojkar och även en toalett som är tillgänglig för barn med rörelsehinder. På många skolor bildas även så kallade "WASH clubs" där eleverna är med och sprider information på skolan om vatten och hygien. 
 • Utbildar människor på landsbygden om vikten av hygien och att ha en egen latrin, så att inte bakterier som gör människor sjuka sprids. Vi utbildar också människor i hur de själva kan bygga enkla, hållbara och kostnadseffektiva latriner av lokalt och billigt material. De uppmuntras också att bygga ställ för handtvätt bredvid latrinen, så att de enkelt kan tvätta händerna efter varje toalettbesök. När det är gjort får familjen ett intyg på att de har en latrin. Om hela byn lyckas med det blir den klassad som "open defecation free", vilket innebär att ingen i byn utför sina behov utomhus. 

På landsbygden samarbetar vi i princip alltid med lokala organisationer med god förankring i närområdet. Invånarna får själva tala om vad de behöver och sedan vara med att utforma och genomföra arbetet. När arbetet är lokalt förankrat blir det mer hållbart. 

I situationer av krig eller naturkatastrofer ser vi till att det finns vatten och tillfälliga toaletter i flyktingläger eller på andra platser där människor samlats eller tagit sin tillflykt. Vi delar ut vattenkit som innehåller bland annat tvål, vattenhink, vattenreningstabletter och vattendunk. Vi delar också ut hygienpaket till familjer, innehållande tandborstar och tandkräm, tvål, tvättmedel, toalettpapper, handdukar, kam, schampo, bindor och en tvättlina. Till familjer med unga barn delar vi även ut ett paket med tandkräm, blöjor, zinkpasta, schampo, handdukar och tvål. 

Ett bra sätt att förändra långsiktigt är att borra brunnar i närheten av skolorna och lära eleverna om sambandet mellan hygien och sjukdomar. Som till exempel i Naros Village i Kenya. Från den nya pumpen på torget drog vi en vattenledning ända fram till skolan. Barnen tar med sig kunskapen om hygien hem till familj och vänner, och fler flickor går i skolan istället för att gå i timmar för att hämta vatten. Nu fyller de hinken på väg hem vid brunnen intill skolan.

UNICEFs framgångar under 2021

Under 2021 arbetade UNICEF med vatten och sanitetsinsatser i 130 länder, fler än någonsin tidigare och mer än någon annan organisation (6).

 • Genom våra utvecklingsprogram och samarbeten runt om i världen nådde UNICEF 59,6 miljoner människor med grundläggande sanitet och 69,9 miljoner människor fick tillgång till rent vatten.
 • Genom vårt katastrofarbete i områden med konflikt eller naturkatastrof fick 33 miljoner människor tillgång till tillräckligt rent vatten för att dricka och sköta sin personliga hygien. Ytterligare 8,4 miljoner människor fick tillgång till sanitetstjänster.
 • 1,3 miljoner kvinnor och flickor i konflikt eller naturkatastrof fick stöd med menshygien. Detta kan t.ex vara att få mensskydd och hygienkit, få tillgång till privata toaletter eller ökad kunskap om menstruation.
 • Även 11,6 miljoner skolbarn fick tillgång till akuta vatten-och sanitetsinsatser i skolor eller temporära skollokaler.

Vi har gjort framsteg

Utvecklingen inom tillgång till rent vatten har gått snabbt framåt. Mellan 1990 och 2015 fick 2,6 miljarder fler människor tillgång till rent vatten enligt dåvarande sätt att mäta. Då var täckningen 91 procent av världens befolkning och endast 670 miljoner saknade tillgång. År 2016 kom Agenda 2030 med de globala målen. Då ändrades definitionen med nya krav på att vattnet ska finnas vid bostaden och vara rent från föroreningar. Enligt den nya definitionen är det idag 2,1 miljarder människor (29% av världens befolkning) som saknar tillgång.

Utvecklingen har gått lite långsammare när det gäller tillgång till sanitet (toaletter). Mellan 1990 och 2015 ökade tillgången med 2,5 miljarder. Med de globala målen tillkom kravet att toaletten inte får delas med andra hushåll och avföringen måste tas om hand på ett bra sätt. Enligt den nya definitionen är det idag 4,5 miljarder människor (55% av världens befolkning) som saknar sanitet.

Varje dag dör 1 300 barn under fem år i världen av diarré som orsakas av brist på vatten, sanitet och hygien. Men barnadödligheten orsakad av diarré­sjukdomar har halverats sedan år 2000. Det beror framför allt på utbyggnad av fler brunnar och vattenledningssystem, toaletter och latriner, bättre hälsovård och ökad kunskap om hygien. 

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 2. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen