Gå till innehållet

Just nu dubblas din gåva av Akelius Foundation.
Du hjälper därför dubbelt så många barn.

Stöd oss

800 barn dör varje dag på grund av smutsigt vatten

Rent vatten är en mänsklig rättig­het. Varje dag dör ändå 800 barn under fem år på grund av smut­sigt vatten, brist på toa­letter och dålig kun­skap om hygien. Ungefär 2,1 mil­jarder männi­skor på jorden saknar till­gång till rent vatten (enligt den nya defini­tionen som används med de globala målen).

Flicka dricker vatten ur glas.

En flicka dricker ur ett glas med vatten.

UNICEF kämpar över hela världen för att öka människors tillgång till vatten, hygien och toaletter. Vi ger stöd till utbyggnad av vatten- och avloppssystem, borrar brunnar, installerar pumpar, bygger toaletter och utvecklar nya billiga metoder för att lösa vattenproblemen.

När de globala målen för hållbar utveckling antogs 2016 höjdes ambitionsnivån för hur vi mäter människors tillgång till rent vatten. De tre krav som nu ställs för att ett hushåll ska anses ha tillgång till rent vatten är:

1. Vattnet ska vara tillgängligt vid bostaden. 

2. Tillgången ska vara konstant.

3. Vattnet ska hålla tillräckligt god kvalitet enligt uppsatta gränsvärden.

Enligt den här definitionen har idag 71 procent (5,2 miljarder människor) av befolkningen i världen tillgång till rent vatten, medan 29 procent (2,1 miljarder människor) saknar det (1). Av de som saknar tillgång till rent vatten, tvingas nästan 160 miljoner människor hämta orent dricksvatten ur öppna källor som sjöar, floden och dammar. 

Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors, och särskilt barns, hälsa. Runt 531 000 barn under fem år dör i diarrésjukdomar varje år. De allra flesta dödsfall i diarrésjukdomar beror på brist på rent vatten och bristande hygien. Det innebär att mer än 800 barn under fem år dör varje dag på grund av smutsigt vatten och dålig hygien och sanitet (2).

Globala utvecklingsmål som berör vatten och sanitet

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)

Mål 6: Rent vatten och sanitet (delmål 6.1, 6.2) 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2) 

Brist på toaletter

På samma sätt som med tillgång till vatten, höjdes också ambitionsnivån gällande tillgång till sanitet med de globala målen. De två krav som nu ställs för att ett hushåll ska anses ha godtagbar sanitet är:

1. En toalett eller en latrin som inte delas med andra hushåll.

2. En toalett eller en latrin där avföringen kan tas om hand så att bakterier inte sprids i omgivningen.

Enligt den här definitionen har idag 39 procent (2,9 miljarder människor) av befolkningen i världen tillgång till sanitet, medan 61 procent (4,5 miljarder människor) saknar det (3).

En stor del av de som saknar tillgång till en toalett eller latrin bor i låginkomstländer. Ungefär 890 miljoner människor saknar helt tillgång till toalett och tvingas uträtta sina behov utomhus (4). Det är en stor hälsorisk eftersom det gör det svårt för människor att hålla en god hygien och hålla dricksvatten rent. Sjukdomar relaterade till orent vatten och dålig sanitet, som diarrésjukdomar och kolera, är ett av de största hoten mot barns hälsa världen över. Men det går att förebygga.

Hygien

Tillgång till vatten och toaletter är en förutsättning för att människor ska kunna hålla en god hygien. Att tvätta händerna med tvål och vatten kan minska risken för många annars vanligt förekommande sjukdomar, såsom hud- och ögoninfektioner, kolera, dysenteri, lunginflammation och diarré. Goda rutiner för handtvätt kan minska risken att drabbas av diarré med cirka 50 procent. I de fattigaste länderna är det dock bara 27 procent av befolkningen som har tillgång till vatten och tvål att tvätta händerna med (5). UNICEF arbetar för förbättrad hygien och handtvätt genom att motivera, informera och utbilda människor. Det görs på alla nivåer i samhället, vi påverkar regeringar men har också nära samarbete med lokala organisationer som finns på plats i byar på landsbygden.

Kvinnor och flickor särskilt utsatta

Brister i vatten och sanitet påverkar kvinnor och flickor särskilt hårt. I samhällen där det inte finns latriner är kvinnor ofta begränsade till att uträtta sina behov där de inte syns eller när det är mörkt ute. Det är både en hälsorisk och en säkerhetsrisk för flickor som nattetid tvingas gå själva utomhus på undanskymda platser. Flickor är även särskilt utsatta när skolorna saknar vatten och separata toaletter för flickor och pojkar. Många flickor hoppar av skolan när de börjar få sin menstruation.

I stora delar av världen är det kvinnor och flickor som ansvarar för att hålla rent i bostaden och för att hämta vatten när det inte finns vid hemmet. Det tar mycket tid och kraft och leder till att många flickor och kvinnor inte hinner gå i skolan eller arbeta. UNICEF arbetar för att kvinnor ska vara direkt involverade i både planering och genomförande i utveckling av program för vatten och sanitet. Vi arbetar även för att information om hygien särskilt ska anpassas till att nå kvinnor och flickor.

Många orsaker till brist på vatten

Situationen ser olika ut i olika områden i världen och därför finns många orsaker till vattenproblemen:

Torka: Vissa länder har en regnperiod som ska ge tillräckligt med vatten för att räcka ett helt år. I till exempel Namibia varar regnperioden från november till mars. Uteblir regnet under den perioden torkar vattendragen ut.

Ökenbildning: Ökenbildning orsakas inte bara av klimatförhållanden utan även av hur människan använder naturen. Nedhuggning av träd är en faktor som kan orsaka ökenbildning. Träd och växter skyddar bördig jord mot vind- och vattenerosion, men i vissa områden råder det brist på bränsle och människor tvingas hugga ner träden som binder jorden. På det sättet bildas nya ökenområden.

Förorening: Många industrier renar inte sina utsläpp och sprider därmed ut giftiga ämnen i vattendrag. Det förgiftar vattnet, fisken och människorna.

Krig: Vatten kan användas som vapen i krig. Det händer till exempel att vattenreningsverk bombas. Eftersom det kan vara mycket svårt att få tag i reservdelar för att laga reningsverken, tvingas människor att använda smutsigt vatten. I till exempel Irak har barnadödligheten skjutit i höjden bland annat på grund av att det saknas möjligheter att rena vattnet.

Hygien: Nära 2,4 miljarder människor saknar tillgång till en ordentlig toalett eller latrin. Det är över hälften av alla människor i låginkomstländerna. Människor tvingas att använda öppna fält, sjöar och floder som latriner, vilket gör att de små vattenresurser som finns förorenas och sjukdomar sprids.

Kvinnor och flickor köar vid en vattenpump i byn Kerio i Tukana-distriktet, Kenya.

Vad gör UNICEF?

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi anlitas som vattenexperter över hela världen. I över 100 länder arbetar UNICEF långsiktigt tillsammans med regeringar och lokala organisationer i vattenfrågor, vilket innebär att vi: 

 • är med och förbättrar system för vatten, avlopp och storskalig rening i vattenreningsverk. 
 • hittar smarta tekniska lösningar och billiga metoder för vattenrening och regninsamling på hushållsnivå, som familjer i fattiga länder har råd med och som är enkla att använda och underhålla.
 • ger stöd till att borra nya brunnar och installera vattenpumpar – manuella eller solcellsdrivna. När det är gjort utbildar vi alltid lokala reparatörer och byråd som ansvarar för underhåll av utrustningen om till exempel pumpen skulle gå sönder. Här försöker vi också se till att det finns billiga reservdelar att köpa in via lokala företag. 
 • är med och installerar vatten och toaletter på vårdcentraler och utbildar hälsopersonal.
 • är med och installerar vatten och toaletter på skolor. Här förbättrar vi också nationella standarder så att det på alla skolor ska finnas separata toaletter för flickor och pojkar och även en toalett som är tillgänglig för barn med rörelsehinder. På många skolor bildas även så kallade "WASH clubs" där eleverna är med och sprider information på skolan om vatten och hygien. 
 • utbildar människor på landsbygden om vikten av hygien och att ha en egen latrin så att inte bakterier sprids som gör människor sjuka. Och hur de kan bygga egna enkla, hållbara och billiga latriner av lokalt och billigt material. De blir också uppmuntrade att bygga ett ställ för handtvätt (också av lokalt material) bredvid latrinen så att de enkelt kan tvätta händerna efter varje toalettbesök. När det är gjort får familjen ett intyg på att de har en latrin. Om hela byn lyckas med det blir den klassad som "open defecation free", alltså att ingen i byn utför sina behov utomhus. 

I arbetet som når ut på landsbygden samarbetar vi nästan alltid med lokala organisationer med god förankring i närområdet. Det gör arbetet lokalt förankrat och hållbart. Människor får själva tala om vad de behöver och sedan vara med att utforma och genomföra arbetet. 

I situationer av krig eller naturkatastrofer ser vi till att det finns vatten och tillfälliga toaletter i flyktingläger eller på andra platser där människor samlats eller tagit sin tillflykt. Vi delar ut vattenkit som innehåller bland annat tvål, vattenhink, vattenreningstabletter och vattendunk. Vi delar också ut hygienpaket till familjer, paketen innehåller tandborstar och tandkräm, tvål, tvättmedel, toalettpapper, handdukar, kam, schampo, bindor och en tvättlina. Till familjer med små barn delar vi även ut ett paket med tandkräm, blöjor, zinkpasta, schampo, handdukar och tvål. 

Ett bra sätt att förändra långsiktigt är att borra brunnar i närheten av skolorna och lära eleverna om sambandet mellan hygien och sjukdomar. Som till exempel i Naros Village i Kenya. Från den nya pumpen på torget drog vi en vattenledning ända fram till skolan. Barnen för med sig kunskapen om hygien hem till familj och vänner. Och det bästa av allt – fler flickor går i skolan istället för att gå i timmar för att hämta vatten. Nu fyller de hinken på väg hem vid brunnen intill skolan.

UNICEFs framgångar under 2017

 • 45 miljoner människor fick tillgång till rent vatten genom våra långsiktiga utvecklingsprogram.
 • Ytterligare 33 miljoner människor fick tillgång till tillräckligt med rent vatten för att dricka, laga mat och sköta sin personliga hygien i områden med konflikt eller naturkatastrof. 
 • 22 miljoner människor fick tillgång till en toalett eller latrin genom våra långsiktiga utvecklingsprogram. I vårt katastrofarbete såg vi till att 9 miljoner människor fick tillgång till en toalett och bättre sanitära förhållanden. Genom vårt katastrofarbete fick också 28 miljoner människor tillgång till utrustning för handtvätt med tvål, något som kan vara livsviktigt för att förhindra spridning av farliga smittor i trångbodda områden
 • 50 000 byar fick också status som "open defecation free", det vill säga att deras invånare inte längre uträttar sina behov utomhus (6). 

UNICEFs framgångar under 2018

 • 35 miljoner människor fick tillgång till tillräckligt med rent vatten för att dricka, laga mat och sköta sin personliga hygien i områden med konflikt eller naturkatastrof. 

Vi har gjort framsteg

 • Barnadödlighet orsakad av diarrésjukdomar har halverats sedan år 2000. Detta beror framförallt på bättre tillgång till rent vatten, utbyggd hälsovård och ökad kunskap om hygien.
 • Sedan år 1990 har 2,6 miljarder fler människor idag fått tillgång till rent vatten (enligt den tidigare definitionen som användes med millenniemålen). 
 • När det gäller sanitet har 2,1 miljarder fler människor idag tillgång till en toalett eller en latrin jämfört med år 1990 (enligt den tidigare definitionen som användes med millenniemålen).
 • För 25 år sedan saknade 24 procent av världens befolkning helt en toalett och tvingades uträtta sina behov utomhus. Idag har den siffran sjunkit till 12 procent, vilket motsvarar 890 miljoner människor.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

 2. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv.