Gå till innehållet

Alla barn har rätt att gå i skolan

Utbild­ning är en väg ut ur fattig­dom och utsatt­het. Därför arbetar vi för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla sina möjlig­heter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlig­het att på­verka. Och extra mycket kämpar vi för flickor­na – efter­som många av dem fort­farande står utanför skolan. Vi tänker inte ge oss förrän alla barn har en plats i ett klass­rum.

Ingenting är viktigare i ett låginkomstland än att se till att fler flickor gå i skolan. Det är en lönsam investering, inte bara för flickorna själva utan även för hela landets ekonomiska utveckling och framtid.

Utbildning är vägen ut ur fattigdom

Att lära sig läsa och skriva öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Utbildning är helt enkelt en väg ut ur fattigdom och utsatthet och därför kämpar vi över hela världen för att övertyga regeringar och lokala beslutsfattare om att satsa mer pengar på utbildning. Vi hjälper bland annat till att utveckla läroplaner, bygga skolor, utbilda lärare och att öka kvalitén på undervisningen.

Att gå i grundskolan är en mänsklig rättighet. Och det ska vara gratis. Det säger barnkonventionen. Men för hundratals miljoner barn runt om i världen uppfylls inte denna rättighet. Totalt är det 263 miljoner barn som inte går i skolan i världen. 63 miljoner av dessa är i åldrarna 6-11 år, alltså låg- och mellanstadiet (primary school), vilket motsvarar ett av elva barn. 61 miljoner fler 12-14-åringar borde gå i högstadiet (lower secondary school), vilket motsvarar vart sjätte barn i den åldersgruppen. 139 miljoner fler 15-17-åringar borde gå i gymnasiet (higher secondary school), vilket motsvarar vart tredje barn i den åldersgruppen (1). 

Den allra främsta orsaken är fattigdom. I många länder slukar skolavgifterna upp till en tredjedel av en familjs inkomst och föräldrarna har helt enkelt inte råd att skicka barnen till skolan. Andra anledningar är att skolan ligger för långt bort från hemmet, att barnen behöver stanna hemma för att sköta hushållssysslor, eller att barnet har hoppat av skolan för att de inte förstår språket det undervisas på. Väpnade konflikter är en annan stor anledning till varför tiotals miljoner barn inte kan gå i skolan. 

Skolavgifterna måste slopas

Länder som avskaffat skolavgiften har fått enorm tillströmning av inskrivna barn i skolan. I Kenya ökade inskrivningarna från 5,9 miljoner till 7,2 miljoner på bara några veckor när skolavgiften avskaffades 2003. Uganda, Tanzania och Malawi upplevde liknande ökningar när de avskaffade skolavgiften.

I många familjer kan det anses vara slöseri med tid och pengar att utbilda flickorna, eftersom de förväntas gifta in sig i en annan familj och föda barn. Det arbetar vi för att ändra på. För varje år av extra skolgång ökar kvinnornas löner och möjligheter. Utbildade kvinnor gifter sig senare och föder färre och friskare barn.

Kampen för flickorna

Siffrorna över antalet barn inskrivna i grundskolan har förbättrats sedan 1990. De flesta länder är dessutom på väg att nå målet att lika många flickor som pojkar går i grundskolan. Siffrorna döljer dock länder och områden med extremt låga inskrivningssiffror och stora skillnader mellan könen. Drygt hälften av de barn som inte går i grundskolan är flickor. Av de som börjar skolan beräknas var fjärde hoppa av innan de avslutat grundskolan – varav en majoritet är flickor.

På högstadie- och gymnasienivå är könsfördelningen inte lika entydig globalt sett, då det både finns länder där pojkar missgynnas och andra där flickor missgynnas. I de mest extrema fallen av särbehandling är det dock alltid flickor som försummas (2). Cirka 750 miljoner människor i världen kan inte läsa en bok eller skriva sitt namn, och majoriteten av dem är kvinnor (3).  

Problemet består inte bara i att flickor inte får lära sig läsa och skriva. Bristen på utbildning innebär också att de inte får tillräcklig kunskap om hälsa och sjukdomar, vilket är livsviktigt för deras överlevnad. Utan utbildning har de dessutom mindre möjlighet att stärka sin ställning i samhället.

Det finns många orsaker

Kulturella värderingar och traditioner är grunden för den regelmässiga diskriminering som drabbar flickor och kvinnor. I flera länder runt om i världen anses flickor mindre värdefulla än pojkar, eftersom de inte förväntas bidra till familjens framtida försörjning. Föräldrar tycker helt enkelt att det är slöseri med tid och pengar att utbilda flickorna, eftersom de ändå kommer att gifta in sig i en annan familj och föda barn. Många flickor nekas alltså rätten att gå i skolan och tvingas i stället vara hemma och hjälpa till med hushållet, hämta vatten och passa småsyskon.

Fattigdom är en annan viktig orsak till att flickor hindras från att gå i skolan. Inte sällan måste barnen – framför allt flickorna – arbeta för att hjälpa till med försörjningen. Många föräldrar har inte heller råd att skicka barnen till skolan på grund av höga skolavgifter och kostnader för material och skoluniformer. Den politiska viljan saknas ofta. Även fattiga länder har resurser att göra utbildning tillgänglig för de flesta.

Tidiga äktenskap och tonårsgraviditeter gör också att många flickor aldrig börjar skolan eller tvingas hoppa av tidigt.

Brist på lärare är ett problem i framförallt de länder som drabbats hårt av hiv och aids. Det förekommer att fler lärare dör i sjukdomen än de som hinner utexamineras från högskolor och universitet.

Bristen på vatten och bra toaletter är stor i många skolor och ett hinder för många flickor i puberteten. Föräldrar vill inte skicka sina döttrar till skolan när det inte finns separata toaletter för flickor och pojkar.

Långa avstånd till skolan hindrar många barn – särskilt flickor – från att gå i skolan. På grund av risk för överfall och våldtäkter vågar många föräldrar inte låta sina döttrar gå ensamma på långa ensliga vägar.

Flickor från en minoritetsgrupp i Vietnam läser skolböcker på sitt modersmål i den UNICEF-stödda grundskolan Ban Pho.

Att utbilda flickor minskar fattigdomen i världen

Få investeringar är så framgångsrika för ett lands utveckling som satsningar på flickor och kvinnor. Nästan alla inser att utbildning av flickor och kvinnor har sociala fördelar. Men det innebär också enorma ekonomiska vinster. Mest tydlig är den direkta effekten på kvinnors löner. För varje år av extra skolgång ökar kvinnornas löner och möjligheter. Att utbilda flickor har också ett avgörande inflytande på hälsoläget och familjeplanering. Utbildade kvinnor gifter sig senare och föder färre och friskare barn.

Flickor som studerat blir dessutom inte gravida i alltför ung ålder, vilket är bra både för barnet och mamman. Det finns alltså en direkt koppling mellan hur länge en kvinna utbildar sig och hennes barns överlevnad och hälsa. Dessutom för kvinnorna kunskaperna vidare till sin familj och startar en positiv spiral som gynnar hela samhället och kommande generationer. "To educate a woman is to educate an entire country" (ordspråk från Bhutan).

Skolan skyddar barnen mot exploatering

Utbildning är också det främsta verktyget för att skydda barn från skadligt arbete, människohandel och sexuell exploatering, vilket flickor i högre utsträckning än pojkar riskerar att råka ut för. Barnen skyddas dels direkt genom att befinna sig i skolan istället för på gatan, dels indirekt genom att de får lära sig läsa och skriva och därmed kan ta tillvara sina rättigheter.

Vad gör UNICEF?

Eftersom vi är en del av FN har vi ett unikt inflytande på världens beslutsfattare. Vi för kontinuerlig dialog med ländernas makthavare och försöker få de ansvariga att prioritera utbildning i sina budgetar. Vi ger regeringar stöd i att förbättra läroplaner och att samla in statistik om de barn som inte går i skolan och skolresultat. Tillsammans med utbildningsmyndigheterna tar vi fram modeller kring hur de kan skapa en barnvänlig skola med bra undervisningsmetoder, en trygg skolmiljö, fler kvalificerade lärare, bra undervisningsmaterial och med vatten, toaletter och bashälsovård.

Trots att flickors situation förbättras återstår mycket innan flickor i världen har samma möjligheter till utbildning som pojkar. UNICEF arbetar ständigt för att lyfta fram flickors utsatta situation och för att bryta könsdiskriminerande mönster. Vi når också på olika sätt ut till föräldrar så att de får ökad kunskap om vikten av att deras barn får utbildning.

För att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan satsar vi till exempel på undervisning i två skift per dag. Vi erbjuder gratis skolmåltider, ger särskilda stipendier till flickor och ser till att det finns toaletter för flickor på alla skolor. Rent vatten och separata flicktoaletter är lika viktigt för utbildning som pennor, böcker och lärare. Möjlighet att kunna tvätta sig och gå på toaletten i fred är avgörande för om flickor, särskilt i puberteten, ska kunna ta sin rättmätiga plats i klassrummen. Vi utbildar lärare, bygger och renoverar skolor samt distribuerar läromedel – video, radioprogram och seriemagasin – och stödjer utbildning av kvinnliga lärare.

Lunch på en flytande skola i Tonle Sap, Kambodja.

Undervisning i nomadsamhällen

Vi stödjer mobila skolor för att nå avlägsna områden och nomadbefolkningar. Lokala samarbetspartners hjälper till att eskortera flickor till och från skolan. Föräldrar vågar ofta inte släppa iväg sina flickor på grund av risken att de blir antastade på väg till och från skolan.

Vi stödjer också olika former av informell utbildning. I Nepal stödjer vi exempelvis ett icke-formellt utbildningsprogram för barn – framförallt flickor – som inte haft möjlighet att börja den ordinarie skolan eller som tvingats sluta i förtid. Skolan består av två årskurser och förbereder för den vanliga skolan. Här får barnen lära sig läsa, skriva och räkna men också praktiska färdigheter som grundläggande hälsovård och enklare jordbrukskunskap. Kunskap om mänskliga rättigheter, demokrati och val står också på schemat. 

Faktabladet är senast uppdaterat mars 2018. 

Globala utvecklingsmål som berör utbildning

Mål 4: God utbildning för alla (delmål 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) 

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2, 5.3) 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkår och ekonomisk tillväxt (delmål 8.5, 8.6) 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen (delmål 11.2, 11.7)

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen (delmål 13.3)

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  2. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

  3. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.

Läs mer om barnkonventionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv.