Gå till innehållet

Alla barn har rätt till bra utbildning

Utbild­ning är en väg ut ur fattig­dom och utsatt­het. Därför arbetar vi för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla sina möjlig­heter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlig­het att på­verka. Och extra mycket kämpar vi för flickor­na – efter­som många av dem fort­farande står utanför skolan. Vi tänker inte ge oss förrän alla barn har en plats i ett klass­rum.

Ingenting är viktigare i ett låginkomstland än att se till att fler flickor gå i skolan. Det är en lönsam investering, inte bara för flickorna själva utan även för hela landets ekonomiska utveckling och framtid.

Utbildning är vägen ut ur fattigdom

Att lära sig läsa och skriva öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Utbildning är helt enkelt en väg ut ur fattigdom och utsatthet och därför kämpar vi över hela världen för att övertyga regeringar och lokala beslutsfattare om att satsa mer pengar på utbildning. Vi hjälper bland annat till att utveckla läroplaner, bygga skolor, utbilda lärare och öka kvaliteten på undervisningen.

Att gå i skolan är en mänsklig rättighet. Enligt barnkonventionen ska grundskolan vara gratis, obligatorisk och tillgänglig för alla. Men så ser inte verkligheten ut för hundratals miljoner barn runt om i världen. Innan covid-19 pandemin var det 260 miljoner barn som inte gick i skolan. Under pandemins värsta tid var det 1,6 miljarder barn som stod utan skolgång på grund av skolstängningar. Förutom utebliven skolgång fick inte 370 miljoner barn sin skollunch när skolorna stängdes. Barns utsatthet har ökat alarmerat efter skolstängning arna med ytterligare ca 10 miljoner barn som riskerar för tidiga giftermål fram till 2030 och ytterligare 9 miljoner barn som riskerar att tvingas in i barnarbete (1).

I många länder slukar skolavgifterna en stor del familjens inkomst och föräldrarna har inte råd att skicka barnen till skolan. Andra anledningar är att skolan ligger för långt bort från hemmet, att barnen behöver stanna hemma för att sköta hushållssysslor eller att barnet har hoppat av skolan för att de inte förstår språket som undervisningen sker på. Väpnade konflikter och andra katastrofer är en annan anledning till att många barn hindras från att gå i skolan. I länder där man har avskaffat skolavgifterna har antalet barn som går i skolan ökat markant.

I många familjer kan det anses vara slöseri med tid och pengar att utbilda flickorna, eftersom de förväntas gifta in sig i en annan familj och föda barn. Det arbetar vi för att ändra på. För varje år av extra skolgång ökar kvinnornas löner och möjligheter. Utbildade kvinnor gifter sig senare och föder färre och friskare barn.

Utbildning av god kvalitet

Bristande kvalitet på utbildningen gör att många barn inte lär sig tillräckligt och inte når de uppsatta målen. Det kan bero på för stora klasser, outbildade lärare, bristfälligt undervisningsmaterial eller omodern pedagogik.

Redan före pandemin hade nästan sex av tio tio-åringar i låg- och medelinkomstländer svårt att läsa och förstå en enkel text. De senaste två årens skolstängningar har förvärrat situationen ytterligare. Vi står inför en global utbildningskris där miljontals elever har hamnat så långt efter i sin inlärning att de riskerar att aldrig komma ikapp och därmed förlorar sin skolgång helt och hållet (2). 

Ökad kvalitet på utbildningen som är anpassad efter barns behov behöver stå i ökat fokus när världen återhämtar sig efter pandemin.

Kampen för flickors rätt till utbildning

Utvecklingen går åt rätt håll och fler barn går i skolan idag än någonsin förut. Även fler flickor går i skolan än någonsin förut. 

Totalt går idag 87 procent av världens barn i låg- och mellanstadieåldern i skolan. I drygt två av tre länder är det dessutom lika många flickor som pojkar som går i skolan. Men i en del länder råder fortfarande stora skillnader mellan könen även vad gäller utbildning. Mer än hälften av de barn som inte går i låg- och mellanstadiet är flickor. Men i vissa delar av världen, t.ex. i Afrika, delar av Mellanöstern och i södra Asien är andelen flickor ännu större (3).

Ojämlikheten mellan könen syns även i den äldre åldersgruppen. En av fyra flickor i åldern 15-19 år går varken i skolan eller arbetar. De står alltså utanför både utbildning och arbetsliv. Det kan jämföras med pojkar i samma ålder, där siffran endast är en av tio (4).

Kulturella värderingar och traditioner är grunden för den regelmässiga diskriminering som drabbar flickor och kvinnor. I flera länder runt om i världen anses flickor vara mindre värda än pojkar eftersom de inte förväntas bidra till familjens framtida försörjning. Föräldrar tycker helt enkelt att det är slöseri med tid och pengar att utbilda flickorna eftersom de ändå kommer att gifta in sig i en annan familj. Många flickor nekas alltså rätten att gå i skolan och tvingas i stället vara hemma och hjälpa till med hushållet, hämta vatten och passa småsyskon.

Fattigdom är en annan viktig orsak till att flickor hindras från att gå i skolan. Inte sällan måste barnen – framför allt flickorna – arbeta för att hjälpa till med försörjningen. Många föräldrar har inte heller råd att skicka barnen till skolan på grund av höga skolavgifter och kostnader för material och skoluniform. Många fattiga länder har resurser att göra utbildning tillgänglig för de flesta, men den politiska viljan att förändra saknas.

Barnäktenskap och tonårsgraviditeter gör också att många flickor aldrig börjar skolan eller tvingas hoppa av i förtid.

Brist på lärare är ett problem i många länder, vilket kan bero på att landet varit i väpnad konflikt, drabbats hårt av Hiv och aids eller utbildar för få lärare. Detta gör att klasserna i många skolor är väldigt stora- upp till 80-90 elever. Detta i sin tur gör att många elever inte får det stöd de behöver.

Bristen på vatten och bra toaletter är stor i många skolor och ett hinder för många flickor i puberteten att sköta sin hygien under menstruation. 

Långa avstånd till skolan hindrar många barn – särskilt flickor – från att gå i skolan. Dubbelt så många barn som är uppvuxna på landsbygden går inte i skolan, jämfört med jämngamla barn som är uppvuxna i städer. På grund av riskerna för överfall och våldtäkter vågar många föräldrar inte låta sina döttrar gå ensamma på långa ensliga vägar.

Barn med funktionsnedsättning nekas i många länder att gå i skolan- detta gäller ungefär 9 barn av 10. Fördomar, brist på anpassat studiematerial och lärare som saknar kompetens är några av orsakerna till att det ser ut så här (5). 

Väpnade konflikter leder ofta till att samhällen förstörs och att människor försätts på flykt. Det innebär att barn i dessa delar av världen inte har möjlighet att gå i skolan. 

Flickor från en minoritetsgrupp i Vietnam läser skolböcker på sitt modersmål i den UNICEF-stödda grundskolan Ban Pho.

Att utbilda flickor minskar fattigdomen i världen

Få investeringar är så framgångsrika för ett lands utveckling som satsningar på flickor och kvinnor. Nästan alla inser att utbildning av flickor och kvinnor har sociala fördelar. Men det innebär också enorma ekonomiska vinster. Mest tydlig är den direkta effekten på kvinnors löner. För varje år av extra skolgång ökar kvinnornas löner och möjligheter. Att utbilda flickor har också ett avgörande inflytande på hälsoläget och familjeplanering. Utbildade kvinnor gifter sig senare och föder färre och friskare barn.

Flickor och kvinnor som fått gå i skolan blir mer sällan gravida i ung ålder, vilket är bra både för barnet och mamman. Det finns alltså en direkt koppling mellan hur länge en kvinna utbildar sig och hennes barns överlevnad och hälsa. Dessutom för kvinnorna kunskaperna vidare till sin familj och startar en positiv spiral som gynnar hela samhället och kommande generationer.

Skolan skyddar barnen mot utsatthet och exploatering

Utbildning är också det främsta verktyget för att skydda barn från skadligt arbete, människohandel och sexuell exploatering, vilket flickor i högre utsträckning än pojkar riskerar att råka ut för. Barnen skyddas dels direkt genom att befinna sig i skolan istället för på gatan, dels indirekt genom att de får lära sig läsa och skriva och därmed kan ta tillvara sina rättigheter.

Vad gör UNICEF?

Eftersom UNICEF är en del av FN har vi ett unikt inflytande på världens beslutsfattare. Vi för kontinuerlig dialog med ländernas regeringar och arbetar för att alla länder ska prioritera utbildning i sina nationella budgetar. Vi stöttar utbildningsministerium i att förbättra läroplaner och lärarutbildningar. Vi hjälper dem att bygga upp system för att samla in statistik om skolresultat och om de barn som inte går i skolan. Tillsammans med utbildningsmyndigheter tar vi fram modeller kring hur de kan skapa en barnvänlig skola med bra undervisningsmetoder och studiematerial samt kvalificerade lärare. Vi arbetar även för en trygg skolmiljö med tillgång till rent vatten, toaletter och bashälsovård.

Trots att flickors situation förbättras återstår mycket innan flickor i världen har samma möjligheter till utbildning som pojkar. UNICEF arbetar ständigt för att lyfta fram flickors utsatta situation och för att bryta könsdiskriminerande mönster. Vi når också på olika sätt ut till föräldrar så att de får ökad kunskap om vikten av att deras barn får utbildning.

För att öka elevernas inflytande över hur skolan fungerar ger vi skolor stöd i att bygga upp elevråd. Vi stödjer också bildandet av elevklubbar som genomför olika aktiviteter utanför skoltid, till exempel inom hygien, konst, musik, journalistik. På många skolor finns girls clubs för att fungera som stöd till tjejer.

För att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan erbjuder vi gratis skolmåltider och ger särskilda stipendier till flickor. Möjligheten att kunna tvätta sig och gå på toaletten i fred är avgörande för om flickor, särskilt i puberteten, ska kunna ta sin rättmätiga plats i klassrummen. Vi vidareutbildar lärare samt distribuerar läromedel – video, radioprogram och seriemagasin – och stödjer utbildning av kvinnliga lärare.

UNICEF stödjer även mobila skolor för att nå avlägsna områden och kartläggning av skolors möjlighet till internetuppkoppling och distansundervisning inför exempelvis framtida pandemier. Vi stödjer också olika former av informell utbildning. I Nepal stödjer vi exempelvis ett informellt utbildningsprogram för barn – framförallt flickor – som inte haft möjlighet att börja den ordinarie skolan eller som tvingats sluta i förtid. Skolan består av två årskurser och förbereder för den vanliga skolan. Här får barnen lära sig läsa, skriva och räkna men också praktiska färdigheter som grundläggande hälsovård och enklare jordbrukskunskap. 

Lunch på en flytande skola i Tonle Sap, Kambodja.

Globala utvecklingsmål som berör utbildning

Mål 4: God utbildning för alla (delmål 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) 

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2, 5.3) 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkår och ekonomisk tillväxt (delmål 8.5, 8.6) 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen (delmål 11.2, 11.7)

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen (delmål 13.3)

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  2. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

  3. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.

Läs mer om barnkonventionen