Gå till innehållet

Barnen drabbas alltid värst i kata­strofer

I krigs- och katastrof­områden är det livs­viktigt att prio­ritera barnen i hjälp­arbetet. De är mest sår­bara och måste snabbt få sjuk­vård, tak över huvudet, mat, rent dricks­vatten, tvål, toa­letter, vaccin, skydd mot över­grepp och möjlig­het att fort­sätta sin skol­gång. Det är UNICEFs upp­gift att skydda deras rättig­heter.

Fatima är nio år och har tvingats fly från sitt hem i Syrien med sin familj. De bor nu tillfälligt i Aleppo under mycket svåra förhållanden. Många av barnen är sjuka på grund av smutsigt vatten och dålig tillgång till toaletter. Därför är rent vatten en av de högsta prioriteringarna för UNICEF på plats.

Vi prioriterar barnen

Barn är alltid extremt sårbara och utsatta i katastrofer och har särskilda behov av hjälp. UNICEF ser till att barnen prioriteras och att deras rättigheter tillgodoses. Eftersom vi arbetar med långsiktigt utvecklings­arbete i de flesta länder finns vi ofta redan på plats när en katastrof inträffar. Då ställer vi omedelbart om vårt ordinarie långsiktiga utvecklings­arbete till akuta hjälpinsatser och följer vår internationella katastrofplan. Vi spelar alltid en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna i krisområden världen över.

Snabb bedömning av situationen

När en katastrof har inträffat gäller det att snabbt försöka bedöma katastrofens omfattning och hur barnen drabbats. Det första vi gör är att samla in information och göra en analys av läget. Därefter bedömer vi vilka behov som finns och gör en plan för det fortsatta arbetet. Om det behövs kontaktar vi ett av våra katastroflager (huvudlagret ligger i Köpenhamn) och ber om en leverans med förnödenheter. Inom 72 timmar kan katastrofsändningen vara på plats hos barnen.

Samarbetar alltid

I nära samarbete med det drabbade landets regering, övriga FN-organ och andra hjälporganisationer arbetar vi bland annat för att förse de drabbade med rent vatten, vaccinera mot farliga barnsjukdomar, förhindra att barn dör av undernäring, skydda ensamma barn och försöka återförena dem med sina familjer och starta skolundervisning. UNICEF leder samordningen inom flera områden inom FN:s klustersystem främst för vatten och sanitet, utbildning och undernäring (1).

Sarah, 7 år, har fått en kartong med vinterkläder vid en katastrofleverans i Erbil, Kurdistan. Sarah har flytt från Mosul i Irak.

Vatten och sanitet

Högsta prioritet är att sätta upp vattenreservoarer, leverera vatten i tankbilar och reparera befintliga brunnar, vattensystem och vattenreningsverk. De drabbade familjerna får också vattenreningstabletter, vattendunkar, tvål, tandborstar och annan hygienutrustning. Samtidigt bygger vi upp tillfälliga latriner och utbildar om hygienfrågor. 

UNICEF ser till att människor som tvingas fly får tillgång till rent vatten och möjlighet att gå på toaletten och tvätta sig.

Bota och förebygga diarréer och vaccinera mot farliga barnsjukdomar

I katastrofens efterdyningar där människor lever tätt tillsammans i läger under dåliga hygieniska förhållanden kan diarréer och dödliga barnsjukdomar snabbt spridas och eskalera till allvarliga epidemier. För små barn kan diarré snabbt bli livsfarligt. Vi delar därför ut vätskeersättning som kan bota diarré. Vi organiserar också massvaccineringar i drabbade områden och uppsamlingsläger för att förhindra utbrott av t.ex. mässling och polio. Vi levererar vaccinsprutor och all den kylutrustning som behövs för att vaccinet ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnen.

En liten flicka blir vaccinerad mot mässling i lägret vid Sylvio Cator Stadium mitt i Port-au-Prince, Haiti. Pappa håller om och tröstar.

Skydda barn mot våld och exploatering

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att alla skadade, hemlösa och bortkomna barn hittas, registreras, skyddas och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer. I skuggan av katastrofer riskerar barn att utsättas för övergrepp. Ensamma barn kan lätt bli utnyttjade eller falla offer för människohandlare som säljer barnen vidare för adoption, barnarbete eller prostitution. Därför upprättar vi alltid så snabbt som möjligt särskilda barnvänliga fredade zoner där utbildad personal kan hålla ett vakande öga på barnen. Här får de mat, sjukvård, skolundervisning och möjlighet att leka, skratta och vara barn – något som är absolut nödvändigt för att barn ska kunna komma över hemska upplevelser. Vi har också utvecklat ett system för att via mobiltelefon kunna identifiera bortkomna barn och hitta deras anhöriga. 

Barn tar skydd undan skott och bomber i en konfliktdrabbad stad i Syrien.

Förhindra att barn dör av undernäring

För små barn är undernäring livsfarligt. Särskilt under de första 1 000 dagarna i ett barns liv kan brist på mat och näring medföra allvarliga problem med hälsa och mental utveckling för resten av livet. I katastrofområden sätter vi upp mobila näringscenter som undersöker barnen och ger extra näringstillskott till dem som behöver det. I detta använder särskilt framtagna produkter såsom nötkräm, gröt och mjölk med mycket näring och energi för att undernärda barn snabbt ska återhämta sig. Fördelen i en katastrofsituation med dessa produkter är att de är färdiga att användas direkt ur förpackningen och är lätta att använda. 

Gravida kvinnor får särskilt stöd och informeras om vikten av att amma sitt nyfödda barn. I katastrofer är det särskilt viktigt att små barn ammas, då amning ger barnet alla näringsämnen och den vätska barnet behöver upp till sex månaders ålder. Amning kan också hjälpa barnet och mamman att minska stress. Bröstmjölksersättning ska endast användas som en sista utväg under katastrofer då smutsigt vatten och dålig sanitet kan orsaka undernäring och farliga sjukdomar.  

Stoppa spridningen av hiv och aids

Att informera om hiv och aids är också viktigt för att förhindra ytterligare spridning av hiv-viruset i katastrofsituationer. Förutom att informera framför allt unga och kvinnor om hur man kan skydda sig mot hiv samt om vilka andra sexuellt överförbara sjukdomar som finns, ser vi till att det finns tillgång till bromsmediciner på vårdcentraler och i läger.

Starta skolundervisningen

När krig och katastrofer slår hus och hem i spillror och skapar kaos i barnens tillvaro, är något så självklart som att gå till skolan och leka med sina kompisar den allra bästa medicinen.

Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att de i skolan får lite andrum från det trauma som de och deras familj befinner sig i. De får vardagliga rutiner som lugnar och skapar en känsla av normalitet. Barnen får möjlighet att leka, skratta och vara just barn.

Vid en katastrof är det därför viktigt att så snart som möjligt få tillbaka barnen i skolan igen. UNICEF sätter upp tillfälliga klassrum med tillgång till rent vatten, toaletter och utbildningsmaterial. Från UNICEFs katastroflager levereras school-in-a-box, en stor plåtlåda som innehåller allt som behövs för att undervisa 40 elever.

Anisha, 12, fick börja i tältskola på Fiji efter cyklonen Winston 2016. UNICEF levererade tillfälliga klassrum och skolmaterial så att barnen kunde fortsätta sin utbildning.

Bygga upp samhället

Efter en katastrof hjälper UNICEF alltid till att bygga upp samhället igen. Det handlar om att återställa landets infrastruktur, skolor och sjukhus. Barnen kommer också länge att behöva psykosocialt stöd för att kunna bearbeta det de varit med om. UNICEF distribuerar bland annat så kallade recreation kits – stora plåtlådor fyllda med leksaker, kritor, sportutrustning med mera. Genom lek, målning och spel får barnen möjlighet att uttrycka sina känslor och hjälp att hantera och komma över hemska upplevelser.

För att lyckas med rehabilitering och återhämtning i de områden som drabbas av krig och naturkatastrofer är det absolut nödvändigt att fokusera på barnen. UNICEF lämnar inte ett land efter en katastrof, utan finns alltid på plats för att stödja med att bygga upp landet utifrån en långsiktig hållbar utveckling (2). 

Globala målen som berör barn i katastrofer

Mål 11: Hållbara städer och samhällen (delmål 11.5, 11.b)

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.9)

Katastrofberedskap

UNICEF arbetar förebyggande genom att göra människor förberedda på vad som kan inträffa. Det kan handla om att sprida information i skolor om vilka hot som föreligger, utbilda i hur man ska agera vid till exempel en jordbävning och upprätta katastrofplaner för berörda myndigheter. De här förebyggande insatserna ingår i den normala utvecklingsverksamheten, det vill säga inom områdena utbildning, skydd, vatten och sanitet, hälsa och näring.

Vi samlar in pengar

I höginkomstländer och i vissa medelinkomstländer har UNICEF 32 så kallade nationalkommittéer vars roll är att samla in pengar och sprida information om UNICEFs insatser för barnen världen över. Vid en katastrof är det särskilt viktigt att snabbt samla in pengar och arbeta tillsammans med regeringar och UNICEFs lokala samarbetspartners.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  2. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  3. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

  4. Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.

  5. Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.

  6. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

  7. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

  8. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

  9. Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet.

Läs mer om barnkonventionen

Hjälp barn i katastrofer

Just nu pågår många katastrofer runt om i världen. UNICEF finns på plats och kämpar för barnen som drabbas av natur­katastrofer, hunger och konflikt. Men mer hjälp behövs.

Ge en gåva nu