Default hero image

ARBETET FÖR ATT SKYDDA BARN

MOT VÅLD GÅR FÖR LÅNGSAMT

Mer än 150 miljoner barn världen över i åldrarna 5–14 år tvingas arbeta. Miljoner andra utsätts för våld och exploatering i form av barnäktenskap, trafficking och könsstympning. Men arbetet för att minska övergreppen går alldeles för långsamt, och kunskapen om dem är för liten, visar en ny rapport från FN:s barnfond UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2009 10 04

Uppdaterad |

2009 10 04

ARBETET FÖR ATT SKYDDA BARN MOT VÅLD GÅR FÖR LÅNGSAMT

Mer än 150 miljoner barn världen över i åldrarna 5–14 år tvingas arbeta. Miljoner andra utsätts för våld och exploatering i form av barnäktenskap, trafficking och könsstympning. Men arbetet för att minska övergreppen går alldeles för långsamt, och kunskapen om dem är för liten, visar en ny rapport från FN:s barnfond UNICEF.

Rapporten ”Progress for Children: A Report Card on Child Protection - PDF” lyfter fram alla miljoner flickor och pojkar som arbetar under skadliga förhållanden, som misshandlas, säljs i sexhandeln, hålls fängslade eller gifts bort i unga år. Det är första gången som all tillgänglig statistik rörande våld, övergrepp och exploatering av barn i världen har sammanställts.

Resultatet visar på en oroande brist på statistik. Jämfört med andra områden, som till exempel barns hälsa och utbildning, är skyddet mot våld och övergrepp ännu ett outforskat fält där många viktiga uppgifter saknas. Officiella siffror från regeringar är också ofta grova underskattningar av problemen.

De fakta som existerar visar dock till exempel att:

• Över 70 miljoner flickor och kvinnor i åldrarna 15–49 år har könsstympats i de 29 länder där kvinnlig könsstympning är vanligast förekommande. Siffran skulle vara betydligt högre om man räknade flickor och kvinnor i alla åldrar över hela världen.
• Mer än en miljon barn hålls fängslade – drygt hälften har aldrig fått en rättegång eller en dom. Siffran är dock troligen en kraftig underskattning med tanke på alla barn som hålls fängslade utan att det rapporteras av myndigheterna.
• Uppskattningar visar att närmare hälften av alla offer för trafficking kan vara barn. När det gäller människohandel är dock statistiken osäker och mörkertalen stora. Barn säljs till tvångsarbete, prostitution, tiggeri, tvångsgifte och väpnade grupper.
• Över en miljard barn lever i konfliktdrabbade områden. Av dessa barn är 300 miljoner barn under fem år. Barn i krigsområden lider ofta av fattigdom, undernäring, dålig hälsa och brist på utbildning. Dessutom är de mer sårbara för att utsättas för trafficking, sexuellt utnyttjande och rekrytering till väpnade grupper.
• Våld mot barn sker ofta i det fördolda, men forskning visar att mellan 500 miljoner och 1,5 miljarder barn årligen utsätts för någon form av våld. Det rör sig om fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp i hemmet, skolan, på institutioner eller i samhället i övrigt.
• Det finns en bred acceptans i många länder för att våld i hemmet kan vara befogat. Data från 68 länder visar att mer än hälften av flickor och kvinnor i åldrarna 15–49 år anser att en man har rätt att slå sin hustru.
• Att barn registreras vid födseln är det första viktiga skyddet mot våld och exploatering. Ett barn med en födelseattest löper mindre risk att utsättas för sexuell exploatering, trafficking och illegal adoption. Ett registrerat barn blir synligt i statens ögon och kan också kräva sina rättigheter i form av exempelvis hälsovård och utbildning. Trots detta registrerades inte två av tre barn i länderna söder om Sahara i Afrika, samt i Sydasien under 2007. Totalt blev 51 miljoner barn inte registrerade vid födseln 2007.
Världens länder har slutit upp bakom FN:s barnkonvention som säger att alla barn har rätt att skyddas från att skadas och utnyttjas. Att förhindra att barn utsätts för våld och övergrepp är nödvändigt för att säkra barns rätt till överlevnad och utveckling. Men trots dessa löften från länderna är framstegen små, och utvecklingen går alldeles för långsamt, enligt rapporten.

– Det här rör sig om de allra värsta kränkningarna av barns rättigheter. Det är oacceptabelt att arbetet för att skydda barn inte prioriteras mer världen över, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.
Rapporten slår fast att världens regeringar måste satsa mer pengar för att skydda barn mot våld och övergrepp. Det behövs ny lagstiftning, och även upplysning som kan motverka attityder och sedvänjor som kränker barns rättigheter. Rapporteringen och insamlandet av fakta måste också förbättras. Det är lika viktigt att följa upp att barn får skydd, som att barn får mat och mediciner.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

volontärgrupp UNICEF red 2.jpg
Sverige

Överallt i samhället finns de, eldsjälarna. De som brinner för att hjälpa barn i det stora och det lilla, till att må bra och att utvecklas. De finns på plats i skolor och idrottsföreningar, till vardags och i krissituationer. Idag hyllar vi deras ideella engagemang lite extra.

anna-lydas.jpg
Internationella frivilligdagen

Runt omkring oss arbetar eldsjälar ideellt för att bidra till att aktiviteter genomförs, människor möts och samhällen förbättras. Det här engagemanget uppmärksammar UNICEF Sverige och många med oss lite extra idag, på internationella frivilligdagen. En dag för att erkänna och uppmuntra alla viktiga ideella insatser som görs av personer och organisationer.

2-ida-maria-karkkainen-kp-lundgruppen.jpg
Internationella frivilligdagen

Idag på internationella frivilligdagen vill vi på UNICEF Sverige uppmärksamma det engagemang som ovillkorat finns för barnrättsfrågor. Trots att våra frivilligaktiviteter har fått pausa under pandemin så håller vi ihop, hittar nya sätt för kontakt och för att nå ut med vårt budskap om barns rättigheter.