visahandlingskraft_bild2_linkedin.jpg

Sveriges regering – dags

att visa handlingskraft!

Visste du att Sverige inte har någon lag som kräver att företag måste respektera mänskliga rättigheter? Det måste vi ändra på. Därför går UNICEF Sverige idag, tillsammans med flera organisationer och företag, ut med uppropet Visa handlingskraft. Skrivpå och var med och sätt press på politikerna.

Den ökade internationella handeln har medfört stora förändringar under de senaste decennierna i hur företag bedriver sin produktion och verksamhet. Många svenska och europeiska företag har idag egna verksamheter eller leverantörer i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande och där det arbetsrättsliga skyddet är svagt. 

Företags verksamheter påverkar både barn och vuxna

Nästan en tredjedel av världens befolkning är idag under 18 år. Det är därför oundvikligt att företag påverkar barn likväl som vuxna. Enligt ILO finns idag runt 152 miljoner barn som omfattas av barnarbete. Det är direkt skadligt för barns hälsa och utveckling. Även andra faktorer som levnadsstandard, miljöföroreningar och tillgång till vatten och sanitet kan företag ha en påverkan på i sin verksamhet, något som i hög grad påverkar barns hälsa och utveckling.

För att uppfylla barns rättigheter enligt barnkonventionen, som nu är lag i Sverige, har den svenska staten en skyldighet att förhindra negativa effekter som företag kan ha för barn. En lag som ställer krav på att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter kommer också att stärka skyddet för barns rättigheter.

Frivilliga initiativ räcker inte

Coronapandemin har kastat ljus på de usla arbetsförhållanden som finns i globala leverantörsled idag. Det handlar om ökat barnarbete, slavliknande kontrakt och arbetstagare som hindras i sin rätt att organisera sig. Löner som är omöjliga att försörja sig på, tvångsförflyttningar av lokalbefolkningen, vattenföroreningar eller kvinnor och barn som utsätts för sexuella övergrepp och våld. 

Pandemin leder till ökad fattigdom och att fler barn tvingas in i arbete för att hjälpa till att ordna mat på bordet till familjen. 

För att verka etiskt och hållbart i sådana kontexter måste företag ta ett stort ansvar för sitt agerande. Flera företag arbetar redan kontinuerligt med dessa utmaningar, men oftast handlar det om egna, frivilliga initiativ. Det räcker inte.

noorani-scaled.jpg
Enligt ILO finns idag runt 152 miljoner barn som omfattas av barnarbete. Det är hög tid att Sverige nu tar konkreta steg framåt i frågan om lagstiftning, för att se till att företag måste respektera mänskliga och barns rättigheter.Foto: © UNICEF/Noorani

Företagen kan idag inte ställas till svars

Utan en lagstiftning kan svenska företag inte ställas till svars för negativ påverkan på mänskliga rättigheter i länder där våra varor produceras. Med en lagstiftning får de drabbade ett rättsligt skydd. Det innebär också att vi medborgare och konsumenter kan känna oss tryggare i att inte bidra till att barn eller vuxna far illa när vi handlar. 

Utan en lag måste företag som tar sitt ansvar och väljer att arbeta etiskt och hållbart konkurrera på ojämlika villkor med företag som tar genvägar och väljer det billigaste alternativet. Det tycker vi är orimligt – företag som investerar i hållbarhet borde få stöd i form av tydliga regelverk och rättvis konkurrens.

Det är hög tid för Sverige att agera

Några europeiska länder, däribland Frankrike och Nederländerna, har redan antagit lagstiftning på området. Beslutsfattare i flera EU-länder har satt igång utredningar och tagit fram lagförslag som nu diskuteras. Men Sverige har inte, trots rekommendationer från såväl Statskontoret som Agenda 2030-delegationen, utrett en lagstiftning på nationell nivå.  Ett av FN:s mål i Agenda 2030 är att utrota barnarbete till år 2030.

Det är hög tid att Sverige nu tar konkreta steg framåt i frågan om lagstiftning. Vi som står bakom detta upprop bidrar gärna med vår samlade kunskap i denna process. Vår uppmaning till regeringen är tydlig:

Vi vill se en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer. Regeringen måste verka aktivt för ett effektivt regelverk på EU-nivå och genast inleda förberedelser och konsultationer med företag, civilsamhället och fackföreningar i Sverige.

Det är dags att visa handlingskraft!
Gör din röst hörd och skriv på för en lagstiftning som ser till att företag i Sverige respekterar mänskliga rättigheter, i Sverige och utomlands:

Vill ni som företag eller organisation ställa er bakom kampanjen? Hör av er på: hej@visahandlingskraft.nu

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.