Default hero image

Ny FN-rapport: millenniemålen

riskerar att misslyckas

Halvvägs mellan år 2000 och år 2015 presenterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon en ny rapport om millenniemålen. En rad framsteg har gjorts; fattigdomen har minskat, fler barn går i skolan och kvinnors politiska makt har ökat. Men för att målen ska kunna uppnås till 2015 krävs mycket mer resurser och engagemang.

Skribent |

Publicerad |

2007 07 09

Uppdaterad |

2007 07 09

Ny FN-rapport: millenniemålen riskerar att misslyckas

De mål som FN:s medlemsstater har åtagit sig att uppnå handlar till stor del om barns rättigheter. Fattigdomsbekämpning, grundskola för alla, ökad jämställdhet, minskad barna- och mödradödlighet, kamp mot hiv/aids och andra sjukdomar, samt en miljömässigt hållbar utveckling är frågor som alla finns med i UNICEFs verksamhetsmål och dagliga arbete.

Även om betydande framsteg har nåtts under de senaste sju åren är det långt kvar innan millenniemålen är uppnådda. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon påpekar i rapporten att höginkomstländerna inte har levt upp till sina löften om finansiellt stöd.

— Framför allt gör bristen på betydande ökningar i biståndet sedan 2004 det omöjligt, även för välskötta länder, att nå millenniemålen, säger generalsekreteraren.

De ledande höginkomstländerna lovade under G8-mötet i Gleneagles 2005 att fördubbla sitt bistånd till Afrika till 2010. Men biståndet sjönk i verkliga tal med 5,1 procent mellan 2005 och 2006. Bara fem givarländer, däribland Sverige, ger 0,7 procent av sin BNP eller mer i bistånd, vilket är ett gemensamt mål som alla FN:s stater kommit överens om.

Runt 980 miljoner människor kämpar fortfarande för att överleva dagen på mindre än en amerikansk dollar. När barn lever i fattigdom går de miste om möjligheten till utbildning och att få växa upp till friska och trygga individer. Istället lider de av undernäring, samtidigt som de är extra sårbara för exploatering och övergrepp. Barnens hårda liv får ofta livslånga och oåterkalleliga följder.

Bland de framsteg som har gjorts finns minst två av UNICEFs stora verksamhetsområden med. Barnadödligheten har minskat globalt sett, till stor del tack vare effektiva insatser som omfattande vaccinationskampanjer. UNICEFs satsningar på barnvänliga skolor har också bidragit till att fler flickor har börjat skolan. Tillgången till rent vatten och toaletter har lockat både fler flickor och pojkar till skolan och även gjort att de har fortsatt sin skolgång.

Trots att deltagandet i grundskolan världen över har ökat från 80 procent 1991 till 88 procent 2005, är det en bit kvar tills millenniemål två; att alla barn ska gå klart grundskolan, är uppfyllt. I världens fattigaste länder går ännu mindre än hälften av barnen i grundskolan. Merparten av dem som uteblir är flickor. Slutsatsen av rapporten är att det krävs ett ännu större engagemang från världens regeringar och mer pengar för att millenniemålen ska bli verklighet år 2015.

UNICEF gör skillnad. Stöd vårt arbete för alla barn genom att bli Världsförälder.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.