Default hero image

Ännu ett steg närmare -

barnkonventionen som lag

Förra veckan fattade regeringen det historiska beslutet att göra barnkonventionen till svensk lag. Regeringen har nu lämnat över sin proposition till riksdagen som fattar det slutgiltiga beslutet genom en omröstning i juni. Förslaget måste alltså ha stöd av riksdagen för att inkorporeringen ska bli verklighet.

Publicerad |

2018 03 23

Uppdaterad |

2018 03 23

Ännu ett steg närmare barnkonventionen som svensk lag

UNICEF Sverige är en av många remissinstanser som är mycket positiva till förslaget att barnkonventionen ska bli lag. Vi anser att det skulle stärka barns rättsliga ställning och förtydliga att barnkonventionen måste beaktas och tillämpas vid alla beslut som rör barn.

Förslaget har dock varit kontroversiellt. Det är framför allt domstolarna och de rättsvårdande myndigheterna, inte minst Lagrådet, som är skeptiska och motsätter sig förslaget.

Regeringen har därför gjort en del förtydliganden och presenterar nu ett uppdaterat väl genomarbetat förslag som motiverar varför barnkonventionen bör inkorporeras, och hur man kan hantera de svårigheter och utmaningar som har lyfts från kritikerna.

Propositionen förslår i huvudsak följande: I samband med förslaget har man även genomfört en nyöversättning av barnkonventionen till svenska. Utöver rent språkliga ändringar har en del begrepp som tidigare varit svårtolkade förtydligats.

Till exempel har principen gällande beslut om barnets bästa som i tidigare version lytt ”ska komma i främsta rummet” ersatts med ”ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa” (artikel 3). Originaltexterna till konventionen är de som föreslås vara gällande som svensk lag och den svenska översättningen ska fungera som hjälpmedel vid tolkning.

Alla sakartiklarna ska inkorporeras medan de administrativa ligger utanför. Bestämmelsen om att staten är skyldig att sprida konventionen till barn och vuxna tas dock också med i inkorporeringen.

Regeringen skriver också att de noga kommer att följa upp effekterna av inkorporeringen. Det är givetvis av stor betydelse. Vi har i vårt remissvar förslagit en utvärdering efter tre år för att framför allt se över effekten av barnkonventionens formella status och om så kallade normkonflikter har uppkommit och hur de i så fall hanterats.

Vi uppmanar nu riksdagen att noga gå igenom propositionen och instämma i regeringens motiveringar om varför en inkorporering är nödvändig, och slutligen ställa sig bakom förslaget.

 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.