Gå till innehållet

Alla barn har rätt till sjuk­vård och vaccin - var de än bor

Barna­dödlig­heten minskar världen över, men fort­farande dör all­deles för många barn av sjuk­domar som går att för­hindra, som lung­in­flamma­tion och diarré. Några av or­sakerna är brist på ut­bildad vård­personal och att vården inte når ut på lands­bygden. Under­näring ligger också bakom många av döds­fallen, då barnen får nedsatt immun­försvar.

En liten pojke i Elfenbenskusten får vaccin mot mässling.

En liten pojke i Elfenbenskusten får vaccin mot mässling.

För att fler barn ska överleva stödjer UNICEF ländernas rege­­ringar i att till exempel bygga fler vård­­centra­ler och för­loss­nings­kliniker. Vi stärker de logis­tiska systemen för medicin, vaccin och utrust­ning. Vi utbildar föräldrar om barnens närings­behov och stärker de rutiner som fångar upp under­närda barn, så att de får behand­ling i tid. Vi utbildar vård­personal så att de bättre kan behandla sjuka barn, och vi når ut till människor på lands­bygden så att de får ökad kunskap om amning, barn­sjukdomar och hygien.

Vi fortsätter även kampen mot hiv och aids. Vi bygger ut mödra­vårds­centraler­nas program som hindrar över­föring av hiv från mamma till barn, arbetar för att fler barn som lever med hiv ska få broms­medici­ner och infor­merar ung­domar om hur de kan skydda sig.

Hälsoarbetaren Mohammed Bawoh i Sierra Leone har en viktig roll att fylla i sin by Gbandi. Han ger stöd och råd till gravida kvinnor under deras graviditet och efter förlossningen. Han testar och behandlar små barn för malaria och hjälper föräldrar till vårdcentralen om deras barn är sjukt av andra orsaker.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Sjukvård som når fram
  För att nå ut till avlägsna områden utbildar vi lokala hälso­arbetare som fungerar som sjuk­vårdens för­längda arm ute i byarna. De vaccinerar, behand­lar vanliga sjuk­domar och infor­merar om vikten av god hygien och familje­planering. Vi arbetar också för att minsta lilla mottag­ning ska ha liv­räddande utrust­ning, vaccin och mediciner. Hälso­arbetarna utbildar också föräldrar om barnens närings­behov och ser till att under­närda barn får behand­ling.
   
 • Vi utrustar närings­center
  UNICEF ger stöd till att sjuk­hus och vård­centraler har närings­center där under­närda barn kan få specialist­vård. Vi utbildar vård­personal och förser centren med medicin, utrust­ning och närings­rika produkter, såsom nöt­kräm, hög­energi­mjölk och närings­pulver. Hälso­arbetare sprider kunskap i byarna och ser till att under­närda barn får vård.
   
 • Vaccin räddar liv
  UNICEF är världs­ledande när det gäller att köpa in och leverera vaccin. Vi utbildar hälso­arbetare och bidrar med den viktiga kyl­utrust­ning som krävs för att vaccinet ska hålla rätt tempe­ratur hela vägen fram till barnet. Vi hjälper länder att bygga upp vaccina­tions­program. För att utrota sjuk­domar som polio genom­för vi också vaccinations­kampanjer där vi vacci­nerar miljon­tals barn på några veckor.
   
 • Vi utvecklar mödra- och förloss­nings­vården
  UNICEF är med och finansierar utbild­ning för sjuk­sköterskor och barn­morskor. Vi stödjer rege­ringar i att bygga ut mödra­vården, för att alla kvinnor ska kunna gå på graviditets­kontroller och föda barn med hjälp av utbildad personal på en klinik.
   
 • Vi för­hindrar att hiv över­förs från mamma till barn
  Gravida kvinnor som lever med hiv måste få både kunskap och mediciner som skyddar deras barn. UNICEF ger stöd till att vård­personal har rätt kunskap och att rutiner införs för att för­hindra att viruset över­förs från mamma till barn. Med rätt medicinsk behand­ling minskas risken kraftigt.
   
 • Vi lär unga hur de kan skydda sig
  För att nå unga är skolan den vikti­gaste kanalen. Här före­språkar vi ökad sexual­under­visning och ett aktivt arbete för jäm­ställd­het. Vi arbetar för att unga ska få till­gång till fler ställen där de kan testa sig, få råd­givning och behand­­ling.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 2. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd.

 3. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

 4. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

Läs mer om barnkonventionen

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig