Barn på flykt

Idag befinner sig 43,3 miljoner barn på flykt i världen (1). UNICEF genomför omfattande katastrofinsatser över hela världen och kämpar för att barn på flykt ska få sin rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd tillgodosedd.

Senast uppdaterad: 2023-07-12

Flyktingsituationen idag

FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att 108,4 miljoner människor var på flykt under 2022. För tionde året i rad ökar siffran. 40 procent av världens alla flyktingar är barn. Varje dag tvingas ett barn fly från sitt hem på grund av krig, konflikter, katastrofer och konsekvenser av klimatförändringar.

 • 35,3 miljoner människor är flyktingar, det vill säga har flytt till ett annat land. 

 • 5,4 miljoner människor är asylsökande, det vill säga har ansökt om asyl i ett annat land, men väntar på besked.

 • 62,5 miljoner är internflyktingar. 

 • Mellan 2018 och 2022 föddes nästan 1,9 miljoner barn till ett liv som flykting.

 • 52 procent av alla flyktingar i världen kommer från endast tre länder; Syrien, Ukraina och Afghanistan. 

De allra flesta som flyr från sitt land, 70 procent, bosätter sig i ett grannland. 76 procent av alla flyktingar bor i låginkomstländer. En del får skydd och kan bo i ett flyktingläger, som i många fall drivs av UNHCR med stöd av UNICEF. Men de allra flesta flyktingar  bosätter sig i städer eller byar där vissa har vänner eller släktingar. Många tvingas bo under svåra förhållanden och har svårt att hitta försörjning. (2)

 • Kriget i Syrien har pågått i över 12 år och den brutala konflikten har tvingat halva befolkningen (13 miljoner) att lämna sina hem. Omkring 5,6 miljoner människor, inkluderat över 2,6 miljoner barn, har flytt landet och bosatt sig i flyktingläger och informella bosättningar i Jordanien, Irak, Libanon, Turkiet och Egypten. (3)

 • Knappt 1 miljon rohingyer är på flykt från Myanmar, till framförallt grannlandet Bangladesh. Ungefär hälften av dessa är barn (4).

 • På grund av konflikten i Jemen har mer än 4,3 miljoner människor tvingats på flykt i landet sedan 2015. Totalt är 12,4 miljoner barn i akut behov av humanitär hjälp. (5)

 • På grund av eskaleringen av kriget i Ukraina sedan februari 2022, har miljontals barn behövt fly landet. Över 1000 barn har skadats eller dött. 6,5 miljoner människor är på flykt inuti landet, och över 7,7 miljoner människor (varav 90 procent är kvinnor och barn) har flytt till andra länder i Europa. Över 7 miljoner barn är i akut behov av hjälp. (6)

UN0618972
© UNICEF/Pashkina

Vad gör UNICEF?

När barn tvingas på flykt får de många av sina rättigheter kränkta. UNICEF gör därför stora insatser i krigshärjade områden, i flyktingläger och på flyktvägen för dessa barn. Vi prioriterar de barn och områden där behoven är allra störst. Vi stannar kvar i länder där krig bryter ut, även om det ofta innebär stora utmaningar och risker att nå ut med humanitär hjälp till barnen och deras familjer. Vi fokuserar på insatser inom vatten, sanitet och hygien, hälsa och vaccinering, näring, utbildning samt skydd mot våld och övergrepp. 

 • Vatten, sanitet och hygien
  Eftersom smutsigt vatten och dålig hygien sprider sjukdomar, till exempel kolera, dysenteri och diarré, är det viktigt att alla har tillgång till rent vatten och toaletter. Bland annat reparerar UNICEF vattenreningsverk och ledningar samt kör ut vatten i tankbilar. Till flyktingläger levererar vi mobila latriner och delar ut vatten- och hygienkit som bland annat innehåller hink, tvål, toalettpapper, tvättmedel, mensskydd, tandborstar och vattenreningstabletter. Vi sprider också information om vikten av att tvätta händerna med tvål och att förvara vatten på rätt sätt.

 • Hälsa och vaccinering
  I katastrofer dödar enkla sjukdomar som diarré, lunginflammation, mässling och malaria många människor, och barn är särskilt utsatta. UNICEF organiserar massvaccinationer av barn på ställen där många befinner sig. Vi ger också stöd till de sjukhus och vårdcentraler som fortfarande fungerar genom att till exempel leverera medicin, utrustning, vaccin och hälsoarbetare. Vi utbildar sjukvårdare och sätter upp mobila sjukvårdsteam som kan nå människor i hemmen. Att nå ut med vätskeersättning och filtar, presenningar samt utrustning till akuta förlossningar är också något som UNICEF prioriterar.

 • Näring
  Arbetet riktat mot näring är fokuserat på små barn, gravida och ammande mammor eftersom barnets första år är avgörande för individens framtida välmående. Näringstillskott (speciellt järn, zink, A-vitamin och jod) och upprättande av näringscenter för undernärda barn är prioriterat. UNICEF levererar även produkter för att behandla undernäring, bland annat högenergiprodukter i form av nötkräm, mjölk, gröt och kex. Vi sätter även upp skyddade platser där mammor kan amma sina barn i en trygg miljö.

 • Skydd mot våld och övergrepp
  Barn på flykt riskerar ofta att utsättas för våld och övergrepp. I arbetet för att skydda dem är UNICEFs upprättande av barnvänliga trygga platser centralt. Där erbjuds såväl medicinskt och psykosocialt stöd som utbildning och förskola. Det är viktigt att ge skydd till ensamma barn som kommit ifrån sina anhöriga och hjälpa dem att hitta varandra igen. Det är också viktigt att barn som föds blir registrerade på rätt sätt så att de får tillgång till vård och skola längre fram. För kvinnor och barns trygghet är det också viktigt att placering av latriner och vatten sker på rätt sätt så att de inte behöver gå långa sträckor i mörker för att nå dessa.

 • Utbildning
  I många fall är det svårt att upprätthålla en fullgod utbildning för barn på flykt. I de samhällen där många barn på flykt befinner sig, ger UNICEF stöd till att utöka kapaciteten i de skolor som fortfarande fungerar. I flyktingläger sätter UNICEF upp tillfälliga skolor i tält. Vi identifierar och vidareutbildar pedagoger som kan arbeta som lärare och bistår även med undervisningsmaterial och material till fritidsaktiviteter och lek.

 • Samordning
  I allt arbete, men speciellt i katastrofer, är det nödvändigt med samordning mellan alla aktörer, för att insatserna ska ske så effektivt som möjligt. UNICEF är ofta samordnare för insatserna inom vatten och sanitet, näring och skydd mot våld och övergrepp. Utöver detta brukar UNICEF ha det delade ansvaret för utbildning med Rädda Barnen, för hälsa tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) samt för arbetet mot könsrelaterad våld med FN:s befolkningsfond (UNFPA). Strukturen och arbetsfördelningen för dessa samordningsgrupper är utvecklade redan innan katastrofarbetet inleds. Detta för att det operativa arbetet ska kunna dras igång så fort som möjligt när en katastrof bryter ut.

Källhänvisning

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 2.Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
 2. 3.Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
 3. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 4. 10.Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats.
 5. 12.Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
 6. 22.Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.
 7. 39.Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.