Default hero image

Gabriel Wikström kommenterar

Röster från bänken

Folkhälsominister Gabriel Wikström svarar på några frågor efter att ha lyssnat på det fjärde avsnittet i UNICEFs poddserie "Röster från bänken", om Erik som får en ADHD-diagnos som åttaåring. Erik hamnar tidigt i drogmissbruk och kriminalitet – trots samhällets kunskap om att diagnosen kan innebära en ökad risk för detta.

Skribent |

Publicerad |

2015 10 20

Uppdaterad |

2015 10 20

Gabriel Wikström kommenterar Röster från bänken

Inför lanseringen av UNICEFs poddserie Röster från bänken skickade vi varje avsnitt till en minister som berörs av ämnet i poddarna med barnen. Alla ministrar har fått samma frågor och dessa berör ej de enskilda fallen.

Tycker du att barn idag får komma till tals i tillräcklig utsträckning i beslut som berör deras liv och/eller inom det politikområde som du ansvarar för? Om inte hur tror du att detta kan förbättras?

- Barn har på flera sätt möjlighet att komma till tals inom hälso- och sjukvården men vi måste alltid sträva efter att bli bättre och hitta fler vägar för att barn ska kunna göra sina röster hörda.

- Den nya patientlagen har också gjort det tydligare att barn ska ha inflytande över sin vård. Så långt som det är möjligt ska man till exempel ta reda på barnets inställning till aktuell vård och behandling. Men vi måste fortsätta arbeta med de här frågorna. I det stora hela behöver vi skapa en mer patientcentrerad vård, oavsett om patienten är barn eller vuxen, säger Gabriel Wikström.

Vad kan du som politiker göra konkret för att barn ska få större möjlighet att påverka beslut som berör dem?

- Jag tror att vi hela tiden behöver ha barnperspektivet närvarande, att vi behöver lyssna. Man brukar säga att barn och unga är framtiden, men jag tycker att det där är en förenkling. Barn och unga är också en viktig del av nutiden, av det samhälle vi lever i här och nu. Och då ska givetvis också deras perspektiv tillvaratas i beslutsfattandet.

- Men det handlar också om att våga satsa. I årets budget tillför vi till exempel 280 miljoner extra på området psykisk hälsa för barn och unga. Därutöver satsar vi också 200 miljoner per år på att förbättra elevhälsan. Båda dessa satsningar är viktiga för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga i stort.

Delar du UNICEF Sveriges uppfattning om att barnrättsperspektivet ska genomsyra inom alla politikområden, det vill säga att barnfrågorna inte enbart bör hanteras som ett eget isolerat politikområde utan inbegripas i alla berörda politikområden? Kan du ge ett exempel på hur det bättre kan genomsyra ditt politiska ansvarsområde, eller ge ett exempel på hur detta görs redan idag?

- Jag tycker det är självklart att barnrättsperspektivet ska genomsyra alla politikområden. Vi gör barnkonventionen till lag, det är ett tydligt ställningstagande i denna fråga. Det är också viktigt att barnrättspolitiken har utrymme inom sitt eget politikområde för att driva på och utveckla rättighetsperspektivet ytterligare. Sverige är bra idag, men vi måste alltid sträva efter att bli ännu bättre.

Kan du skriva under på UNICEF Sveriges krav om att införa en klagorätt för barn? Så att barn får rätt att klaga i de fall barnet/barnen upplever att deras rättigheter kränks och att de inte blivit lyssnade på?

- Vi som är vuxna måste inse att barn är experter på sina egna liv. Just nu har vi fullt fokus på att göra barnkonventionen till lag. Förhoppningen är att vi kommer att kunna fatta beslut så att lagen träder i kraft någon gång under 2017. Det ser jag fram mot. Att införa en klagorätt för barn är en fråga som det förs fortsatt samtal om. Men barn ska alltid kunna komma till tals och bli lyssnade på, inte minst när de upplever att deras rättigheter kränks. Det är viktigt, avslutar folkhälsoministern.

UNICEF Sveriges barnrättsjurist, Karin Ödquist Drackner, kommenterar svaren från folkhälsominister Gabriel Wikström:

- Bra att satsningar görs i budgeten på både elevhälsan och psykisk ohälsa för barn och unga. Vi vill dock se att satsningarna tydligt inkluderar barns möjlighet att komma till tals och att barns röster och åsikter sätts i centrum. Viktigt att pengarna investeras i hållbara strukturer och att omfattande resurser avsätts till samtal och möten med barn och deras möjlighet till inflytande över sina liv och deras rättigheter.

- Ministern säger att barns rätt att komma till tals och bli lyssnade på när deras rättigheter kränks är viktigt. Vi hoppas att denna åsikt delas av fler inom regeringen så att vi kan få till stånd en utredning om barns möjlighet till egen klagorätt i Sverige så snart som möjligt, säger Karin Ödquist Drackner.

Här kan du lyssna på podden som UNICEF skickade till Gabriel Wikström:

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Inga fler barn ska behöva hamna på bänken och bli åskådare i sina egna liv. Lyssna på barnen och skriv under vårt krav till regeringen om att barn måste få rätt att klaga när deras rättigheter kränks.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

sid_2020_hero_0.jpg
Sverige

Konsekvenserna av nätmobbning kan vara förödande. När barn och unga tillbringar mer tid online under covid-19-pandemin ökar risken. I en global kampanj har UNICEF tillsammans med ungdomar, sociala medieplattformar och barnskyddsexperter, tagit fram råd till unga och föräldrar för att stoppa nätmobbning och förhindra att någon drabbas.

IMG_7009.jpg
Sverige

2017 tillsattes en utredning för att se över socialtjänstlagen och i dag lämnar UNICEF Sverige in sitt remissyttrande. Vi konstaterar besviket att utredningen inte når hela vägen fram. Bland annat saknas barns rätt till delaktighet, och direktivet om “inga ökade kostnader” rimmar illa med den verklighet där lagen ska tillämpas.

1509-förslag-generisk-bild-från-kampanj-2013_7.jpg
Sverige

Under senare tid har den eskalerande gängkriminaliteten uppmärksammats stort i media. I många fall är barn både förövare och brottsoffer. En djupt tragisk utveckling, inte minst för ett land med både resurser och förutsättningar att stävja den. Idag äger en särskild debatt rum i riksdagen på temat, och mot den bakgrunden vill UNICEF Sverige ge några konkreta förslag.