Gå till innehållet

Hästterapi hjälper barn med funk­tions­ned­sätt­ning i Sudan

I Sudan lever barn med funk­tions­ned­sätt­ningar ett mycket utsatt liv i fattig­dom och utan­för­skap. Ofta får barnen inte gå i skolan och det händer att barn över­ges av sina föräldrar på grund av skam. Vi arbetar på plats för att barnen ska inklu­deras i sam­hället.

En pojke i vit keps gör tummen upp från hästryggen.

Barn med funktionsnedsättning får hästterapi på ridcentret MiraclesSudan. Hästterapin lindrar barnens fysiska besvär, då deras muskelgrupper aktiveras genom rörelse. Den stärker också barnens självförtroende och spelar en viktig social och psykologisk roll.

Alldeles för många av barnen i låginkomstländerna går miste om sin skolgång. I Sudan får endast vart tionde barn med funktions­nedsätt­ning gå i skolan. Barnen saknar även andra former av samhälls­service och skydd, vilket gör att de redan från födseln är dömda till ett liv i utanför­skap och fattig­dom.

Synfel, kognitiv utvecklings­störning och hörsel­skador är vanligast. De flesta barn har fått sina skador på grund av problem som vi här i Sverige aldrig behöver oroa oss för – under­näring, vitamin­brister eller av foster­skador som orsakats av kvinnlig köns­stympning.

 

I många länder är barn med funktionsnedsättningar de mest utsatta av alla i samhället.

Stärka samhällets stöd

För att förändra situationen stöttar UNICEF myndig­heterna i att inkludera barn med funktions­nedsättning i sam­hället. Bland annat hjälper vi till att:

  • Kartlägga situationen för och behoven hos barn med funktions­nedsätt­ning
  • Förbättra möjlig­heterna till special­utbildning för de här barnen
  • Förbättra till­gången på vård och andra sociala tjänster som barnen behöver
  • Öka kunskapen om rättig­heterna för barn med funktions­nedsätt­ning

Minska diskriminering och fördomar

UNICEF arbetar också för att minska fördomarna mot barn med funktions­nedsätt­ning. Syftet är att stoppa diskrimi­neringen av dessa barn och att visa vilken kapa­citet och vilka förmågor barn med funktions­nedsätt­ning har.

Vi arbetar också för att barn och unga med funktions­nedsätt­ningar ska kunna organi­sera sig på ett bättre sätt och stärka sin röst och del­tagande i sam­hället.

Ny livskraft genom hästterapi

För att stärka de här barnens själv­känsla, minska deras svårig­heter och hjälpa dem att inse sin egen förmåga kan barn med funktions­nedsätt­ning exempelvis behandlas med så kallad häst­terapi. Förutom en stunds lek på häst­ryggen, vilket i sig är ett stort ögon­blick i vardagen, har häst­terapin visat sig lindra barnens fysiska proble­matik, då deras muskel­grupper akti­veras genom rörelse. Terapin har också en viktig psyko­logisk funktion då den ökar barnens själv­känsla och själv­för­troende.
 

En häst leds av en man. På hästens rygg sitter en leende kvinna med en pojke framför sig.

Hästterapi används framgångsrikt för att lindra barnens funktionsnedsättning.

Nioåriga Kerolos Farid, lärde sig att gå efter regelbunden behandling på ridcentret MiraclesSudan i Khartoum, Sudan.

– Min son var i mycket dåligt skick innan vi kom hit, säger Kerolos pappa. Nu kan han gå med hjälp av lite stöd.

– Barnen vet inte att det är terapi när de har roligt, säger Jane Anne vid MiraclesSudan. Hästen ger dem en känsla av att få röra sig fritt, oberoende av föräldrarnas hjälp.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  2. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  3. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

  4. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

  5. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Läs mer om barnkonventionen

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig