Gå till innehållet

Ericsson instal­lerar nät­verks­utrust­ning i kata­strof­områden

Ericsson

För att effektivt kunna kommuni­cera och sam­ordna hjälp­insatser i kata­strof­situa­tioner, är det helt av­görande för UNICEF och andra FN-organ att kunna kommu­nicera med varandra via mobil­nätet. Ofta skadas viktig infra­struktur i kata­strofer, till exempel mobil­master.

Ericsson Response-volontären Lars Rüdiger på plats i Haiti.

Telekombolaget LM Ericsson lanserade år 2000 volontärinitiativet Ericsson Response, som hjälper UNICEF att sätta upp ny, och i vissa fall reparera befintlig, nätverksutrustning i katastrofområden.

Genom att sam­arbeta med FN kan vi vara med och hjälpa ett stort antal drabbade männi­skor under en kata­strof. Och efter­som vi har tydliga mål när vi gör våra insatser vet vi att vårt bidrag är menings­fullt och fyller en viktig roll under kata­strof­arbetet.

Brent Carbno, Programchef, Ericsson Response

Ericsson Response har hittills assisterat mer än 40 hjälpinsatser i över 30 länder, exempelvis efter den förödande tsunamin i Indonesien 2004, och jordbävningen på Haiti 2010. 

Ericsson bidrar också med expertis kring hur man med hjälp av kommunikationsteknik kan maximera effekten av långsiktiga program för barn och unga i utvecklingsländer.