Gå till innehållet

Vi kämpar för barnet redan i mammas mage

Mödradödligheten i världen är oacceptabelt hög. Var elfte sekund dör en gravid kvinna eller ett nyfött barn någonstans i världen. Ändå är lösningen många gånger så enkel, det handlar om rent vatten, sanitet, näring, vaccinering och grundläggande sjukvård. Det är oacceptabelt att kvinnor och barn dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Det satsas helt enkelt inte tillräckligt på kvinnor och barns rättigheter.

En gravid kvinna i Sierra Leone undersöks.

Mödradödligheten minskar men är fortsatt hög i vissa områden

Både barnadödligheten och mödradödligheten i världen har sjunkit under de senaste decennierna. Under 2017 (är den senaste globala statistiken) uppskattades att 295 000 kvinnor dog under sin graviditet eller förlossning, vilket är en minskning med nästan 38 procent sedan 1990. 94 procent av mödradödligheten sker i låg- och medelinkomstländer. Basala saker som kontroller under graviditet, förlossning på klinik med barnmorska och uppföljning har även gjort mödravården mycket bättre. Utvecklingen har dock gått långsammare för den neonatala dödligheten globalt sett, det vill säga barn som dör under sina första dagar eller veckor.

94 procent av alla de hundratusentals kvinnor som dör under graviditet eller förlossning lever i låginkomstländer, varav två tredjedelar i Afrika söder om Sahara och en femtedel i södra Asien. I höginkomstländer är risken att en kvinna dör i samband med graviditet eller förlossning en på 199. För en kvinna i Tchad är risken att dö en på 15. 15 länder har identifierats som särskilda högriskländer för mödradödlighet, alla dessa är sårbara och svaga stater (1).

Bland tonårsflickor i åldern 15-18 år är komplikationer kring barnafödande och graviditet den vanligaste dödsorsaken globalt. Unga mammor (10-14 år) är särskilt utsatta för komplikationer (2).

Globala utvecklingsmål som berör mödravård

Mål 3: Hälsa och välbefinnnde (delmål 3.1, 3.2, 3.3, 3.7)

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2) 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.9)

Barnmorskan Bhagwati Mainali gör ett hembesök och tar blodtryck på blivande mamman Anisha Ghimire i Nepal.

Mammans hälsa är livsavgörande

Kvinnor i låginkomstländer har under en livstid generellt sett fler graviditeter än kvinnor i höginkomstländer. Är mamman undernärd och sjuk blir bebisen också det. Dålig hälsa hos mamman ökar också risken för att hon själv skadas på grund av komplikationer under graviditet och förlossning.

Bebisar vars mamma dör under förlossningen löper en större risk att själva dö under sitt första år, jämfört med bebisar som har sin mamma i livet. Näringsbrist och dålig hälsa hos modern kan leda till för låg födelsevikt hos barnet, vilket innebär större risk för utvecklingsstörning, näringsproblem och död.

Kvinnor och barns rättigheter är fortsatt inte högt prioriterade på världens agenda. Mödradödligheten beror på kvinnors generellt låga status och bristande egenmakt. Ojämlika maktstrukturer i samhället minskar flickors och unga kvinnors möjlighet att styra över sin egen sexualitet och sina liv. Bristande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en av de största dödsorsakerna i låg- och medelinkomstländer.

Brist på förlossningspersonal

Fler än hälften av kvinnorna i låginkomstländerna föder sitt barn utan assistans från utbildad sjukvårdspersonal. 90 procent av alla födslar som utförs skulle dra nytta av att ha en utbildad barnmorska, läkare eller sjuksköterska närvarande. Det råder stor brist på läkare, barnmorskor och förlossningskliniker i de flesta låginkomstländer. Det är därför ofta för långt för de födande kvinnorna att ta sig till närmaste förlossningsklinik. Det kan också ta för lång tid att ta sig till förlossningskliniken på grund av dåliga vägar och brist på transportmedel. Istället föder kvinnorna hemma, ofta under ohygieniska förhållanden. Även vid ganska enkla komplikationer löper kvinnan stor risk att dö eller skadas svårt.

75 procent av mödradödligheten orsakas av blödningar, infektioner, för högt blodtryck eller komplikationer till följd av farliga aborter. Många kvinnor blir aldrig behandlade, vilket kan leda till livslånga smärtor, samt att de får svårt att delta i samhällslivet och blir socialt utstötta (2). 

Orsaken till låginkomstländernas höga mödradödlighet är dock inte bara dålig hälsovård, utan också fattigdom, analfabetism och diskriminering mot kvinnor.

En gravid kvinna i Sierra Leone får sitt blodtryck kontrollerat.

Nyblivna mammor i Kingston, Jamaica, får lära sig mer om kost och amning av en UNICEF-utbildad sjuksköterska.

Förlossningskomplikationer kan undvikas

Alla gravida kvinnor utsätts för vissa risker och kan få komplikationer under graviditet, förlossning och efter förlossningen. Men många av riskerna kan undvikas.

En del av lösningen är att öka tillgången till välutrustade vårdcentraler och sjukhus, och att det finns tillräckligt med utbildad vårdpersonal och mediciner. En annan är att utbilda kvinnor om hur man skyddar sig mot oplanerade graviditeter. En tredje viktig faktor är att informera om hur viktigt det är att få mödravård och professionell hjälp under förlossningen.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar alltid utifrån ett genus- och rättighetsperspektiv och försöker arbeta med alla bidragande orsaker. Det senaste decenniet har insatserna bland annat fokuserats på att stärka kvinnors position i samhällen, förhindra barnäktenskap, se till att fler flickor får utbildning, arbeta för att få bort kvinnlig könsstympning, samt att utbilda ungdomar om preventivmedel och hälsa.

Vi stödjer också regeringar i att bygga ut mödravården i sina hälsovårds­system. Vi ger stöd till enkla system som förhindrar överföring av hiv mellan mor och barn.

I länder med brist på utbildad vårdpersonal finansierar vi vidareutbildning för sjuksköterskor och barnmorskor. Vi förser barnmorskorna med så kallade barnmorskepaket, som innehåller allt som behövs för att förlösa 50 blivande mammor: läkemedel, förbrukningsmaterial, medicinsk utrustning samt utrustning för sterilisering och återupplivning.

En annan viktig kategori inom hälsovården är lokala hälsovårdare, ofta kallade community health workers. De kommer alltid från lokalsamhället och får kort utbildning inom sjukvård. De fungerar som en viktig länk mellan vårdcentralen och lokalsamhället. De gör regelbundna hembesök hos familjer och ger t.ex. ut information om vanliga barnsjukdomar, undersöker om barnen är undernärda och ger råd inom hälsa och hygien. De ger också stöd till gravida kvinnor och följer dem till vårdcentralen vid kontroller och vård av barnet efter födseln. UNICEF ger stöd till länder att bygga upp ett system med dessa lokala hälsoarbetare genom att hjälpa till ta fram strategier, policier, finansiera utbildningar och den utrustning hälsovårdarna behöver.

 

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen