Gå till innehållet

Vi kämpar för barnet redan i mammas mage

Är mamman under­närd och sjuk blir hennes bebis också det. Dålig hälsa hos mamman ökar också risken för att hon själv skadas eller dör på grund av kom­plika­tioner under gravi­ditet och för­loss­ning. Varje år för­lorar hundra­tusen­tals nyfödda sina mammor när de som allra bäst behöver dem. UNICEF kämpar över hela världen för att ut­veckla mödra­vården.

En gravid kvinna i Sierra Leone undersöks.

Hög mödradödlighet

99 procent av alla de hundratusentals kvinnor som dör under graviditet och förlossning lever i låginkomstländer, varav tre fjärdedelar i Afrika (1). I höginkomstländer är risken att en kvinna dör i samband med graviditet eller förlossning en på 3300. För en kvinna i Tchad är risken att dö en på 15.

Både barnadödligheten och mödradödligheten i världen har sjunkit under de senaste decennierna. Under 2015 uppskattades 303 000 kvinnor att dö under sin graviditet eller förlossning, vilket är en minskning med nästan 43 procent sedan 1990. I Bangladesh har mödradödligheten minskat med 70 procent mellan 1990 och 2015, mycket tack vare ett gediget arbete med familjeplanering och det starka civilsamhället. Basala saker som kontroller under graviditet, förlossning på klinik med barnmorska och uppföljning har även gjort mödravården mycket bättre. Utvecklingen har dock gått långsammare för den neonatala dödligheten globalt sett, det vill säga barn som dör under sina första dagar eller veckor.

Varje år dör 2,6 miljoner nyfödda under sin första månad. 80 procent av dessa dödsfall är ett resultat av komplikationer under förlossningen, för tidig födsel och infektioner. En stor majoritet av dessa barn hade kunnat räddas om de haft tillgång till rent vatten, näring och sjukvård. Utöver detta föds 2,6 miljoner dödfödda spädbarn varje år. Samma insatser som förhindrar nyfödda barn från att dö under sina första veckor hade också kunnat förhindra att barn dör innan eller under förlossningen. (2)

300 miljoner kvinnor (eller en fjärdedel av kvinnorna i låginkomstländerna) lider av allvarliga skador, infektioner eller funktionshinder som de drabbats av under graviditet och förlossning. (3) 

Globala utvecklingsmål som berör mödravård

Mål 3: Hälsa och välbefinnnde (delmål 3.1, 3.2, 3.3, 3.7)

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2) 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.9)

Barnmorskan Bhagwati Mainali gör ett hembesök och tar blodtryck på blivande mamman Anisha Ghimire i Nepal.

Mammans hälsa är livsavgörande

En gemensam faktor för dessa dödsfall är mammans hälsa. Är mamman undernärd och sjuk blir bebisen också det. Dålig hälsa hos mamman ökar också risken för att hon själv skadas eller dör på grund av komplikationer under graviditet och förlossning.

Bebisar vars mamma dör under förlossningen löper en större risk att själva dö under sitt första år, jämfört med bebisar som har sin mamma i livet. Näringsbrist och dålig hälsa hos modern kan leda till för låg födelsevikt hos barnet, vilket innebär större risk för utvecklingsstörning, näringsproblem och död.

Brist på förlossningspersonal

En viktig del av förklaringen är att fler än hälften av kvinnorna i låginkomstländerna föder sitt barn utan assistans från utbildad sjukvårdspersonal. Det råder stor brist på läkare, barnmorskor och förlossningskliniker i de flesta fattiga länder. Det är därför ofta för långt för de födande kvinnorna att ta sig till närmaste förlossningsklinik. Det kan också ta för lång tid för att vägarna är dåliga och att det saknas transportmedel. Istället föder kvinnorna sitt barn hemma ofta under ohygieniska förhållanden. Även vid ganska enkla komplikationer, löper då kvinnan en stor risk att dö eller skadas svårt.

80 procent av mödradödligheten orsakas av blödningar, infektioner, för högt blodtryck eller komplikationer till följd av farliga aborter. För varje kvinna som dör av komplikationer under förlossningen går det ytterligare 20 kvinnor som lider av infektioner, skador och bestående funktionshinder. Många blir aldrig behandlade, vilket kan leda till livslånga smärtor, samt att de får svårt att delta i samhällslivet och blir socialt utstötta (3).

Orsaken till låginkomstländernas höga mödradödlighet är dock inte bara dålig hälsovård, utan också fattigdom, analfabetism och diskriminering mot kvinnor.

En gravid kvinna i Sierra Leone får sitt blodtryck kontrollerat.

Nyblivna mammor i Kingston, Jamaica, får lära sig mer om kost och amning av en UNICEF-utbildad sjuksköterska.

Förlossningskomplikationer kan undvikas

Alla gravida kvinnor utsätts för vissa risker och kan få komplikationer under graviditet, förlossning och efter förlossningen. Men många av riskerna kan undvikas.

En del av lösningen är att öka tillgången till välutrustade vårdcentraler och sjukhus, som har tillräckligt med utbildad vårdpersonal och mediciner. En annan är att utbilda om hur man skyddar sig mot oplanerade graviditeter. En tredje viktig faktor är att informera om hur viktigt det är att få mödravård och professionell hjälp under förlossningen.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar alltid utifrån ett genus- och rättighetsperspektiv och ser till olika delar av problematiken. Det senaste decenniet har insatserna bland annat fokuserats på att stärka kvinnors position i samhällen, förhindra barnäktenskap, se till att fler flickor får utbildning, arbeta för att få bort kvinnlig könsstympning, samt att utbilda ungdomar om preventivmedel och hälsa.

Vi stödjer också regeringar i att bygga ut mödravården i sina hälsovårdssystem. Vi ger stöd till enkla system som förhindrar överföring av hiv mellan mor och barn.

I länder med brist på utbildad vårdpersonal finansierar vi utbildningar för sjuksköterskor och barnmorskor. Vi förser barnmorskorna med så kallade barnmorskepaket, som innehåller allt som behövs för att förlösa 50 blivande mammor: läkemedel, förbrukningsmaterial, medicinsk utrustning samt utrustning för sterilisering och återupplivning.

Tillsammans med regeringar och andra organisationer arbetar vi för att sprida kunskap om vård i hemmet. Till exempel kan födslar i hemmet assisteras av frivilliga vårdarbetare som har utbildning om förlossningar. Ett annat initiativ är att stärka kommunikationen mellan enkla lokala vårdenheter och större sjukhus som kan utföra mer avancerade operationer och ge akutvård.

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv.