Gå till innehållet

I flera delar av världen anses flickor vara mindre värda

Många flickor i världen, framför allt i låg­inkomst­länder, går ett svårt liv till mötes. Redan innan de föds är flickor­na ofta dis­krimi­nerade och orätt­visorna fort­sätter sedan för många genom hela livet.

När talibanväldet upphörde 2001 blev det äntligen tilllåtet för flickor i Afghanistan att få skolundervisning.

Diskriminering på grund av traditioner

Orsakerna till den regelmässiga diskriminering som drabbar flickor och kvinnor är många. Det handlar mycket om kulturella värderingar och traditioner. Många familjer tycker inte att det är värt att investera i flickor eftersom tanken är att de ska gifta in sig i en annan familj.

Flickor får ofta stå tillbaka för sina bröder. Ofta ammas en flicka under kortare period än en pojke och får även mindre omvårdnad. I många låginkomst­länder vaccineras pojkar i större utsträck­ning än flickor. Eftersom pojkar anses mer värda än flickor får döttrarna inte heller samma tillgång till mat, sjukvård och omvårdnad. Risken att dö är därmed högre för flickor än för pojkar.

Den extrema diskrimi­neringen mot flickor har lett till att det föds färre flickor. I vissa länder, exempelvis Indien och Kina, är det vanligt med tester som talar om könet på fostret, för att sedan välja bort en flicka genom abort, trots att det är olagligt (1).

Ingenting är viktigare i ett låginkomstland än att se till att fler flickor får gå i skolan. Det är en lönsam investering, inte bara för flickorna själva utan även för hela landets ekonomiska utveckling och framtid.

Utbildning

De flesta länder är på väg att nå målet att lika många pojkar som flickor börjar i skolan. I vissa länder är dock skill­naden mellan könen fortfarande stor. Ett exempel är att det bland barn i låg- och mellanstadieåldern i Sydsudan endast går 76 flickor i skolan per 100 pojkar (2). I vissa länder är dock bilden den motsatta och det går fler flickor än pojkar i skolan. I de flesta länder är det dock fler flickor än pojkar som hoppar av skolan i förtid.

En stor mängd hushållssysslor, som att ta hand om små­syskon, städa, laga mat och hämta vatten, faller ofta på flickors lott. Flickor arbetar i stor utsträck­ning och under många timmar både inom och utanför hemmet, men ofta är deras arbets­insats inte erkänd eller upp­skattad och ligger utanför den officiella statistiken. 

Fattiga familjer har ofta inte råd att skicka flera barn till skolan och då priori­teras pojkarnas utbildning framför flickornas. Trots detta visar forskning på att utbildning för flickor och kvinnor är avgörande för ett sam­hälles ekonomi. Utbildade kvinnor föder generellt färre barn och har större möjlig­heter att klara sin familjs försörjning (1).

Två flickor utanför en toalett för flickor, i Senegal.

Rent vatten och separata toaletter är lika viktigt för utbildning som pennor, böcker och lärare. Möjlighet att kunna tvätta sig och gå på toaletten i fred är avgörande för om flickor, särskilt i puberteten, ska kunna ta sin rättmätiga plats i klassrummen.

Hälsa

Ofta drabbas flickor hårdare av näringsbrist än pojkar. Flickor har lägre ställning inom familjen och när det finns mat är det i första hand männen och pojkarna som ska bli mätta.

En stor hälsorisk för ungdomar och särskilt unga kvinnor är hiv och aids. Totalt lever 3,5 miljoner i åldern 15-24 år med hiv. 63 procent av dem är kvinnor (3). I Afrika söder om Sahara är tre av fyra av de som smittas i åldern 10-19 år flickor (4).

Olika typer av våld är ett stort problem världen över och drabbar framför ­allt kvinnor och barn. Exempelvis har var tjugonde flicka 15-19 år tvingats till att ha sex (1).

Mulu Melka, 13 år, i sitt klassrum på Dima Primary School i Etiopien. Hon har två gånger undvikit att behöva gifta sig – en gång genom att fly och en gång genom att insistera på ett hivtest. Hon är fast besluten att gå färdigt skolan.

Globala utvecklingsmål som berör diskriminering av flickor

Mål 4: God utbildning för alla (delmål 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2, 5.3)

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2)

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.9) 

Tidiga äktenskap

Många flickor gifts bort i mycket tidig ålder. Detta drabbar ungefär 12 miljoner flickor varje år. Idag har ungefär 650 miljoner kvinnor gift sig innan de hunnit fylla 18 år (5). Tidiga äktenskap leder till att flickorna får barn när de är mycket unga och att de under sin livstid får fler barn. De löper större risk för sjuk­domar och att dö under gravidi­teten eller för­lossningen.

Även om antalet tonårs­gravidi­teter i världen totalt sett minskar, så är siffran fortsatt hög i vissa delar av världen, såsom i Afrika söder om Sahara. Bland flickor mellan 15 och 19 år är den vanligaste döds­orsaken relaterad till graviditet (1). Barn till unga mammor föds ofta för tidigt och är små och underviktiga. Det påverkar naturligt­vis barnets chanser till ett hälso­samt liv.

Vad gör UNICEF?

Att kämpa för flickors och kvinnors rättig­heter hör till UNICEFs allra vikti­gaste uppgifter. 

År 1995 samlades världens regeringar och en lång rad frivillig­orga­nisa­tioner, däribland UNICEF, till en inter­nationell konferens om kvinnor i Beijing, Kina. Vid konferensen antogs en handlings­plan för avskaffandet av diskrimi­nering och våld mot kvinnor. Särskilt betonades problemen med selektiv abort och diskrimi­nering av flickor redan i spädbarnsåldern. 

Vi vill lyfta fram flickors utsatta situation och visa på hur viktigt det är att ge stöd till kvinnors utveckling och hur det påverkar samhälls­utveck­lingen. Ett viktigt mål för oss är att bekämpa de kränkningar som särskilt drabbar flickor och unga kvinnor, såsom kvinnlig köns­stympning, tidiga äktenskap, tonårs­gravidi­teter samt hiv och aids.

Jämställdhets­perspektivet genom­syrar UNICEFs hela verksam­het (6). Alla våra program inom alla områden har ett jämställdhetsperspektiv just därför att världen fortsatt är en osäker plats för flickor där de diskrimineras i stor utsträckning. 

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig