Gå till innehållet

I flera delar av världen anses flickor vara mindre värda

Många flickor i världen, framför allt i låg­inkomst­länder, går ett svårt liv till mötes. Redan innan de föds är flickor­na ofta dis­krimi­nerade och orätt­visorna fort­sätter sedan för många genom hela livet.

När talibanväldet upphörde 2001 blev det äntligen tilllåtet för flickor i Afghanistan att få skolundervisning.

Diskriminering på grund av traditioner

Orsakerna till den regelmässiga diskriminering som drabbar flickor och kvinnor är många. Det handlar mycket om kulturella värderingar och traditioner. Många familjer tycker inte att det är värt att investera i sina flickor eftersom de ska gifta in sig i en annan familj. Efter att de gift sig kommer de inte att kunna bidra med något till sin “barndomsfamilj”, vilket gör att det anses onödigt att spendera pengar, tid och kraft på döttrarna.

Flickor får ofta stå tillbaka för sina bröder. Ofta ammas en flicka under kortare period än en pojke och får även mindre omvårdnad. I många låginkomst­länder vaccineras pojkar i större utsträck­ning än flickor. Eftersom pojkar anses mer värda än flickor får döttrarna inte heller samma tillgång till mat, sjukvård och omvårdnad, som sönerna. Risken att dö är alltså större för flickorna än för pojkarna.

Den extrema diskrimi­neringen mot flickor har lett till att det i den officiella stati­stiken “fattas” uppskatt­ningsvis 117 miljoner kvinnor i Asien, jämfört med vad som väntats enligt demo­grafiska trender. I vissa länder, exempelvis Indien och Kina, är det vanligt med tester som talar om könet på fostret, för att göra det möjligt att välja bort en flicka genom abort (1).

Ingenting är viktigare i ett låginkomstland än att se till att fler flickor får gå i skolan. Det är en lönsam investering, inte bara för flickorna själva utan även för hela landets ekonomiska utveckling och framtid.

Utbildning

De flesta länder är på väg att nå målet att lika många pojkar som flickor börjar i skolan. I vissa länder med stark köns­diskrimi­nering är dock skill­naden fortfarande stor. Det är också fler flickor än pojkar som hoppar av innan de har gått ut grund­skolan.

En stor mängd hushålls­göromål, som att ta hand om små­syskon, städa, laga mat och hämta vatten, är många flickors lott. Flickor arbetar i stor utsträck­ning och under många timmar både inom och utanför hemmet, men ofta är deras arbets­insats inte erkänd eller upp­skattad och ligger utanför den officiella arbets­statistiken. Flickorna får då inte tid att leka och deras skol­gång försvåras.

Fattiga familjer har ofta inte råd att skicka flera barn till skolan och då priori­teras pojkarnas utbildning framför flickornas. Trots detta visar forskning på att utbildning för flickor och kvinnor är avgörande för ett sam­hälles ekonomi. Utbildade kvinnor föder generellt färre barn och har större möjlig­heter att klara sin familjs försörjning.

Två flickor utanför en toalett för flickor, i Senegal.

Rent vatten och separata toaletter är lika viktigt för utbildning som pennor, böcker och lärare. Möjlighet att kunna tvätta sig och gå på toaletten i fred är avgörande för om flickor, särskilt i puberteten, ska kunna ta sin rättmätiga plats i klassrummen.

Hälsa

Rapporter från olika håll i världen visar att en högre andel flickor än pojkar är under­närda. Det beror bland annat på deras lägre ställning inom familjen. När det finns mat är det i första hand männen och pojkarna som ska bli mätta.

En stor hälsorisk för ungdomar och särskilt unga kvinnor är hiv och aids. Idag lever ungefär 2,1 miljoner barn under 14 års ålder med hiv. Unga kvinnor och flickor är mest sårbara och i många länder är det de som är mest utsatta för hiv. Bland unga personer (15-24 år) är det 3,9 miljoner som lever med hiv. 58 procent av dem är kvinnor. Bland ungdomar i åldrarna 15-19 år i Afrika, söder om Sahara, är 70 procent av de nya fallen av hiv bland flickor (3).

Olika typer av våld är ett stort problem idag världen över och framför­allt för kvinnor och barn. I gruppen flickor (15-19 år) har var fjärde utsatts för fysiskt våld någon gång och bland flickor under 20 år har en av tio tvingats till att ha sex (4).

Mulu Melka, 13 år, i sitt klassrum på Dima Primary School i Etiopien. Hon har två gånger undvikit att behöva gifta sig – en gång genom att fly och en gång genom att insistera på ett hivtest. Hon är fast besluten att gå färdigt skolan.

Globala utvecklingsmål som berör diskriminering av flickor

Mål 4: God utbildning för alla (delmål 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2, 5.3)

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2)

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.9) 

Tidiga äktenskap

Många flickor gifts bort i mycket tidig ålder. Enligt de senaste under­sök­ningarna ligger andelen barn­äktenskap i Sydasien på 45 procent medan det i västra och centrala Afrika är 42 procent som gifter sig innan 18 års ålder. Uppskatt­ningsvis är det idag 720 miljoner kvinnor och 156 miljoner män som har gift sig innan de hunnit fylla 18 år. Det kan jämföras med 10 till 25 procent av pojkarna i samma ålders­grupp (5). Tidiga äktenskap leder till att flickorna får barn unga och att de får fler barn. De löper större risk för sjuk­domar eller att dö under gravidi­teten eller för­lossningen.

Även om andelen tonårs­gravidi­teter minskar i alla regioner, förutom Afrika söder om Sahara, står tonårs­flickor för 10 procent av alla födslar världen över. För flickor mellan 15 och 19 år är den vanligaste döds­orsaken relaterad till graviditet. Barn till flickor under 18 år föds ofta för tidigt och är mycket små. Detta påverkar naturligt­vis barnets chanser till ett hälso­samt liv (6).

Vad gör UNICEF?

Att kämpa för flickors och kvinnors rättig­heter hör till UNICEFs allra vikti­gaste uppgifter. Vi pratar med regeringar och besöker byar jorden runt för att stödja flickors utveckling och ge kvinnorna möjlighet att delta i samhälls­utvecklingen.

År 1995 samlades världens regeringar och en lång rad frivillig­orga­nisa­tioner, däribland UNICEF, till en inter­nationell konferens om kvinnor i Beijing, Kina. Vid konferensen antogs en handlings­plan för avskaffandet av diskrimi­nering och våld mot kvinnor. Särskilt betonades selektiv abort och diskrimi­nering av späd­barns­flickor.

Vi vill lyfta fram flickors utsatta situation och visa på hur viktigt det är att ge stöd till kvinnors utveckling och hur det påverkar samhälls­utveck­lingen. Ett viktigt mål för oss är att bekämpa de problem som särskilt drabbar flickor och unga kvinnor, till exempel kvinnlig köns­stympning, tidiga äktenskap, tonårs­gravidi­teter, hiv och aids.

Jämställdhets­perspektivet genom­syrar UNICEFs hela verksam­het. I många länder har vi genom­fört särskilda program som syftat till att för­bättra flickors sociala ställ­ning. Vi har bland annat utarbetat en animerad film om Meena, en flicka i Nepal, för att visa betydelsen av flickors utbild­ning. Filmen har visats bland annat i Indien, Pakistan, Bangladesh och Nepal.

Vi stöder också familje­planerings­initiativ i Mellanöstern, Nordafrika och projekt som syftar till att före­bygga hiv och aids i bland annat Filippinerna, Thailand och Uganda.

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018.

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig