Gå till innehållet

De första åren i livet är av­görande för ett barns framtid

Varje dag dör 13 700 barn under fem år runt om i världen. Nästan hälf­ten dör redan under sin första månad i livet. De flesta dör av sjuk­domar som går att före­bygga som lung­in­flamma­tion, diarré och malaria. Under­näring och brist på rent vatten och sanitet försvårar situationen ytterligare och bidrar till de höga dödstalen.

Nyfödd bebis i Côte d'Ivoire

Nyfödd bebis på ett hälsocenter i Port Bouet, Côte d'Ivoire.

Den viktiga starten i livet

De allra första åren i livet är helt avgörande för ett barns framtid – och för byns, stadens, landets och hela världens. Från födseln och fram till tre års ålder pågår den viktigaste fasen i hjärnans utveckling. Den som under den här tiden får kärleksfull omsorg, rent vatten, bra hygien, näringsriktig mat och hälsovård har större chans att överleva, växa upp och utveckla sina fysiska och psykiska färdigheter. En bra start i livet lägger grunden för barnets framgångar i skolan och för livslång hälsa och välbefinnande. Därför är en investering i de här tidiga åren den bästa garantin för att uppnå en hållbar ekonomi och samhällsutveckling. Ändå saknar alldeles för många barn i världen denna grundtrygghet – främst på grund av fattigdom och okunskap.

Den tysta katastrofen

Idag dör årligen 5 miljoner barn innan de hinner fylla fem år, vilket är nästan 14 000 barn varje dag. Den här tragedin brukar benämnas "den tysta katastrofen" eftersom den sällan upp­märksammas annat än som statistik i rapporter. 2,4 miljoner (47 procent) av dessa barn dör redan under sin första månad i livet och 1,4 miljoner (28 procent) dör under sitt första levnadsår. Även om dessa siffor är förfärande, går utvecklingen åt rätt håll. För 29 år sedan dog 12,5 miljoner barn innan sin femårsdag. 

2020 dog 2,2 miljoner äldre barn och unga i åldern 5−24 år, varav 43 procent (en miljon) inträffade under tonårstiden (10-19 år). För de unga 15-24 år är det 1,4 miljoner som dör årligen, vilket är en minskning från 1,7 miljoner 1990. Jämfört med år 2018 har det dock skett en ökning, så för denna åldersgrupp går utvecklingen åt fel håll.

Lägst risk för barnadödlighet är i åldersspannet 10-14 år. Bland barn mellan 5 och 14 år är dödssiffran knappt en miljon om året. I den åldersgruppen är inte förlossningskomplikationer och infektions­sjukdomar en lika vanlig dödsorsak. Här är det vanligare med andra typer av sjukdomar, som diabetes, cancer och hjärtfel. Många dör också på grund av olycksfall, till exempel genom drunkning, naturkatastrofer och trafikolyckor (1). Trots framsteg minskar inte barnadödligheten i den snabba takt som är nödvändig för att vi ska nå de globala målen till år 2030, särskilt inte för de allra yngsta barnen (1).

I låginkomstländer dör mer än hälften av de små barnen av infektions­sjukdomar som går att förebygga, som lunginflammation, diarré, malaria, mässling, stelkramp och aids. Under­näring och brist på rent vatten och sanitet försvårar situationen ytterligare och bidrar till de höga dödstalen. Många barn dör också av komplikationer vid förlossningar på grund av brist på nödvändig utrustning och utbildad personal. Fortfarande föds vart fjärde barn i världen utanför en förlossningsklinik och utan utbildad vårdpersonal som stöd. I de fattigaste länderna föder hälften av mammorna helt utan hjälp av medicinskt utbildade personer. Andra dödsorsaker är olycksfall, krig och konflikter.

En vuxenhand håller i en liten barnhand.

Under de första åren i livet är barn som allra mest sårbara. De flesta barn som dör innan de fyllt fem år dör av sjukdomar som går att förebygga, som mässling, polio, lunginflammation, diarré och malaria.

Högst barnadödlighet i södra Afrika och i Sydasien

Den högsta barnadödligheten har låginkomstländerna i Afrika söder om Sahara, där 2,7 miljoner barn (53 procent) dör innan de fyller fem år. Regionen står också för 45 procent av dödsfallen i åldrarna 5-24 år. I Afrika söder om Sahara dör 1 barn av 13 innan 5 års ålder, vilket är 20 gånger högre än 1 av 264 i regionen Australien och Nya Zeeland. Den näst högsta barnadödligheten har Sydasien. Hälften av dödsfallen bland barn under fem år 2020 skedde i fem länder: Indien, Pakistan, Nigeria, Demokratiska Republiken Kongo och Etiopien. 

Näringsbrist – det största hotet

Näringsbrist är det enskilt största hotet mot barns överlevnad och utveckling. Globalt sett är åtminstone ett av tre barn under fem år – över 200 miljoner – antingen undernärd eller överviktig. Begreppet undernäring är komplext, det gäller inte enbart att ge barn tillräckligt med mat utan framför allt att ge barn mat som är näringsrik nog. Undernäring bidrar till ungefär 45 procent av dödsfallen bland barn som är under fem år. I motsats till nyhetsbilderna av svältande barn är undernäring i regel osynlig. Tre fjärdedelar av de barn som riskerar att dö i näringsbrist lider av mildare former av undernäring och visar därför inga yttre tecken på svält. De livshotande skadorna drabbar insidan av kroppen, framför allt hjärnan. 

Undernäring kan yttra sig på olika sätt: dels som akut undernäring orsakad av matbrist, dels som dold hunger orsakad av brist på viktiga näringsämnen, men även som övervikt. Det handlar alltså inte enbart om att ge barn tillräckligt med mat, utan om att ge dem tillräckligt med näringsrik mat (3).

Smutsigt vatten dödar många

Idag lever runt 2,1 miljarder människor utan tillgång till rent vatten och många har alldeles för lite kunskap om hygien. Det är barnen som drabbas värst när vatten och hygien tryter. Varje dag dör omkring 1 300 barn under fem år av diarrésjukdomar (2). En majoritet av dessa dödsfall orsakas av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. Förorenat vatten, dåliga toaletter och brist på kunskap om hygien leder i många fall till diarréer, men även kolera, tyfus, dysenteri, gulsot, hudsjukdomar, inälvsmaskar och parasiter (4).

Ett litet barn tvättar händerna under en stråle från en vattenkanna.

Rent vatten, bra sanitet och god hygien är livsviktigt.

Farliga sjukdomar

Många barn dör av sjukdomar som som vi idag med enkla medel kan förebygga. Luftvägsinfektioner som lunginflammation samt diarré och malaria utgör de vanligaste dödsorsakerna för barn under fem år (1). Malaria, ensamt eller i kombination med andra sjukdomar, tar livet av ytterligare 306 000 barn per år, varav fem procent är barn under fem år. Många sjukdomar, som mässling, kikhosta, tuberkulos och rotavirus, kan förebyggas med rätt vaccin (4).

En liten pojke i Elfenbenskusten får vaccin mot mässling.

Moderns hälsa är livsavgörande

Ett barns liv börjar redan innan födseln. Näringsbrist och dålig hälsa hos modern kan leda till för låg födelsevikt hos barnet, vilket innebär större risk för utvecklingsstörning, näringsproblem och död. Om mamman är sjuk ökar också risken för att hon själv kan skadas eller dö på grund av komplikationer under graviditeten eller vid förlossningen. Omkring 295 000 kvinnor dör varje år av dessa orsaker, varav 94 procent lever i låginkomstländer (1). Detta är en minskning från år 2000 då 451,000 kvinnor dog av motsvarande anledningar.

I höginkomstländerna är risken att en kvinna dör på grund av graviditet eller förlossning i genomsnitt 1 på 5,400. Motsvarande siffra i låginkomstländerna är 1 på 45. Afrika söder om Sahara står för 68 procent av mödradödligheten i världen. Samma länder som har högst barnadödlighet har också högst mödradödlighet.

Orsaken till låginkomstländernas höga mödradödlighet är dock inte bara dålig hälsovård, utan också fattigdom, analfabetism och diskriminering mot kvinnor (5). 

Brist på preventivmedel är också ett stort problem i världen – ungefär 270 miljoner kvinnor världen över saknar tillgång till preventivmedel. År 2019 använde 49 procent av världens kvinnor preventiv­medel alltså endast 42 procent (6). 

En liten flicka ammas av sin mamma i Indonesien.

Maria Aprilia ammas av sin mamma i Indonesien. UNICEF stödjer informationskampanjer om amning i alla utvecklingsländer för att förebygga undernäring och sjukdomar som följer av smutsigt vatten.

Bröstmjölksersättning ökar risken

Att inte uteslutande amma sitt barn under de första sex månaderna och istället ge barnet bröstmjölksersättning kan vara både dyrt och farligt. Bröstmjölksersättning som substitut till amning är särskilt farligt i områden där risken för infektioner är stor eller där det är svårt att få tag på rent vatten. Av alla barn i låginkomstländerna är det endast 42 procent som uteslutande ammas under sina första sex månader i livet (3).

UNICEFs helhetssyn

Att se till att alla barn får en bra start i livet är grundläggande för hela UNICEFs verksamhet. Vi har valt att ta ett helhetsgrepp på de problem som påverkar de allra känsligaste och mest livsavgörande åren i ett barns liv. Vi ser alltid till hela barnet och alla dess behov. Därför arbetar vi för att förbättra tillgången till näring, hälsa, rent vatten och hygien, omvårdnad och trygghet – främst för barnen, men också för deras mammor och byar. Att se till att barn och kvinnor får rätt näring och grundläggande sjukvård genom hela livet, även under graviditet och förlossning, är fokus för vår helhetssyn. En anledning till detta är att friska kvinnor i regel föder friska barn. Arbetet inom alla dessa områden måste integreras för att vi ska nå bästa möjliga resultat. Därför arbetar vi alltid i nära samarbete med regeringar, lokala politiker och andra organisationer.

Svåra problem med enkla lösningar

Medan orsakerna till att så många barn dör kan vara komplicerade, är lösningarna ofta både enkla och billiga. Med hjälp av rent vatten, näringstillskott, god hygien och utbyggd barn- och mödrahälsovård skulle många barn kunna räddas. Det handlar också om att öka kunskapen hos föräldrar.

Utbyggd mödravård: De flesta kvinnor går på minst en graviditetskontroll under sin graviditet. Där testas mamman för olika sjukdomar, blodtrycket kontrolleras, hon får tillskott av järn och folsyra, vaccineras för stelkramp, får skydd för malaria och vid behov bromsmediciner för hiv. Det är dock få av de blivande mammorna i de fattigaste länderna som får hela paketet av förebyggande åtgärder.

Utbyggd förlossningsvård: Var elfte sekund dör en gravid kvinna eller ett nyfött barn någonstans i världen. Ändå är lösningen många gånger så enkel, det handlar om rent vatten, sanitet, näring, vaccinering och grundläggande sjukvård (5). En födande mamma bör få hjälp av en läkare, sjuksköterska eller barnmorska och helst föda på sjukhus eller vårdcentral. Idag föds två tredjedelar av alla barn under dessa förutsättningar, i Afrika söder om Sahara bara hälften. Mödradödligheten i världen är oacceptabelt hög. Expertisen är överens om att risken för dödfödda barn eller dödsfall på grund av komplikationer i samband med graviditet kan minskas avsevärt med närvaro av utbildad vårdpersonal (1).

Utbyggd barnhälsovård: Det är också livsavgörande att barnet får vård under sina första dagar i livet. Barnet ska till exempel kunna få syre om det har svårt att andas och antibiotika vid allvarliga infektioner. Barnet ska vägas för att upptäcka undernäring och bör börja ammas så snart som möjligt. Barnet bör även bli vaccinerat mot stelkramp och tuberkulos, testas för hiv och registreras i ett födelseregister. Det är tyvärr få barn som får alla dessa insatser. Det är bara hälften av barnen som vägs, 44 procent som ammas och 73 procent av barn under 5 år som är registrerade. De är billiga och enkla insatser som måste erbjudas till fler barn via sjukhus, vårdcentraler och hälsoarbetare på bynivå (3).

Enkel behandling mot diarré: Många föräldrar vet inte hur de ska rädda sitt sjuka barn. Enbart vatten hjälper inte det barn som hotas av uttorkning av diarré eftersom kroppen kan inte behålla vätskan. Men vatten som blandats med rätt proportioner socker och salt kan kroppen ta till sig. Inom några timmar kan den lösningen rädda ett döende barn. Genom att lära föräldrar den enkla behandlingen med vätskeersättning kan man rädda miljoner barn från att mista livet.

Alla kvinnor bör amma: Bröstmjölk är den viktigaste näringskällan för bebisar. Att få mammor att uteslutande amma och inte använda bröstmjölksersättning skulle kunna rädda livet på 820 000 barn i världen per år. Att amma hjälper även modern att fortare återhämta sig efter förlossningen.

Vitamin A: Brist på vitamin A är huvudorsaken till blindhet hos barn. Tillskott av vitamin A motverkar både barnblindhet och minskar dödsfallen av diarré. Även gravida kvinnor kan gynnas av att få vitamin A tillskott (3). 

Bättre hygien: Rent vatten och sterila instrument vid förlossningar samt vaccinationer är enkla åtgärder för att rädda många barn och mammor.

Födelseregistrering: 230 miljoner barn under fem år i världen över registreras inte. Mer än hälften av alla barn som inte registreras lever i Asien och 36 procent lever i Afrika söder om Sahara. Att födelseregistreringen fungerar överallt i världen är oerhört viktigt för att alla barn ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter (7), det vill säga kunna gå i skola, få sjukvård och så vidare. 

Globala utvecklingsmål som berör barns överlevnad

Mål 1: Ingen fattigdom (delmål 1.1, 1.2, 1.3, 1.5)

Mål 2: Ingen hunger (delmål 2.1, 2.2) 

Mål 3: Hälsa och välbefinnande (delmål 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8)

Mål 6: Rent vatten och sanitet (delmål 6.1, 6.2)

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2) 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen (delmål 11.2, 11.7)

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.9)

Vad gör UNICEF?

Vi bidrar med ekonomiska resurser och expertis för att utveckla mödrahälsovården i låg- och medelinkomstländer. Det innebär till exempel att utbilda vårdpersonal, stärka systemen så att nödvändiga mediciner och utrustning når ut till vårdcentraler och sjukhus, stärka rutinerna för att undernärda barn ska få behandling och se till att alla vårdcentraler har rinnande vatten och toaletter.  

Vi arbetar också för att utveckla barnhälsovården i låg- och medelinkomstländer. Redan vid födseln ska det finnas livräddande medicin och utrustning på vårdcentralen samt kunnig personal. Mammorna ska redan här få stöd med amningen och barn som är undernärda ska få behandling och tillskott med till exempel A-vitamin och jod. 

Vi ger stöd till att utbilda lokala hälsoarbetare som fungerar som en länk mellan människor ute på landsbygden och vårdcentralerna. De ger stöd till gravida och nyblivna kvinnor med graviditetskontroller och amning, information om barns näringsbehov och barnsjukdomar så att föräldrar får bättre kunskap om när de bör ta sitt sjuka barn till vårdcentralen och hur de kan behandla enkla sjukdomar. 

Vi köper in stora mängder vaccin, vilket gör att vi kan förhandla ned priset kraftigt. Dessa vacciner köps sedan av regeringarna och vi ger stöd till dem i att bygga upp ländernas rutinvaccinationsprogram. För att utrota polio genomför vi också stora vaccinationskampanjer i de få länder där denna sjukdom fortfarande finns kvar. I humanitära kriser genomför vi också massvaccinering, till exempel mot mässling i flyktingläger. Målet är att alla barn i framtiden ska ha ett fullgott skydd mot de sex vanligaste dödliga barnsjukdomarna difteri, mässling, kikhosta, polio, stelkramp och tuberkulos.

Vi arbetar för att alla sjukhus och vårdcentraler ska vara rena och ha rent, rinnande vatten, toaletter och ställ för att tvätta händerna. Vi utbildar också hälsopersonal i vikten av hygien och vattenhantering.

Vi är med och förenklar systemet med födelseregistrering så att föräldrarna lätt kan registrera sitt nyfödda barn. Barn har rätt till en identitet och tillgång till sociala tjänster som till exempel sjukvård. 

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  2. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  3. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig