Gå till innehållet

Miljontals barn tvingas bo och arbeta på gatan

För att över­leva tvingas barn som lever på gatan att tigga, stjäla, sälja saker, tvätta bilar och putsa skor. Livet på gatan är far­ligt och barnen ris­kerar att ut­sättas för våld, över­grepp och människo­handel.

Gatubarn sover på en bussterminal i Dhaka, Bangladesh.

Hasibol, 12, och Mim, 1, lever på gatan i Dhaka, huvudstaden i Bangladesh. De har sökt skydd för natten på bussterminalen Gabtoli.

100 miljoner gatubarn

Majoriteten av barnen som lever och arbetar på gatan är pojkar och vissa av gatubarnen är inte äldre än fem år. Barnen lever oftast i gäng och söker till exempel skydd under broar, i övergivna hus och på billiga hotell.

Det är svårt att säga hur många gatubarn det finns i världen, eftersom många lever i det fördolda och inte finns med i någon statistik. Uppskattningsvis finns det omkring 100 miljoner gatubarn i världen. Av dessa beräknas 40 miljoner leva i Latinamerika, 25-30 miljoner i Asien och 10 miljoner i Afrika. Resterande barn lever i storstäder i Nordamerika och Europa. Omställningen till marknadsekonomi i Östeuropa gjorde att antalet gatubarn i den regionen ökade dramatiskt under 90-talet.

Varför lever barn på gatan?

Många av de barn som lever och arbetar på gatan har ingen annanstans att ta vägen. De har blivit övergivna, föräldralösa eller har tvingats lämna hemmet, till exempel på grund av misshandel, vanvård eller alkoholism. En del barn har sporadisk kontakt med sin familj och somliga har ett hem de kan återvända till för ett mål mat eller skydd för natten. Vissa barn uppehåller sig på gatan för att få tiden att gå, för att komma bort en stund från ett trångt hem med många familjemedlemmar eller för att tjäna pengar till sitt eget, eller familjens, uppehälle.

Krig och naturkatastrofer är andra orsaker till att barn hamnar på gatan. Många barn tvingas fly hemifrån då de har förlorat sina hem, föräldrar och anhöriga. Under 1990-talet gav aidsepidemin upphov till en stor del av ökningen av gatubarn eftersom många förlorade sina föräldrar i sjukdomen. Gemensamt för alla gatubarn är att de är en produkt av fattigdom, social misär, svagt socialt skyddsnät samt brist på utbildning och möjligheter.

Artem, 14 år, får mat, logi och utbildning på ett center som stöds av UNICEF, för gatubarn i Ukraina.

Globala utvecklingsmål som berör gatubarn är

Mål 4: God utbildning för alla (delmål 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (delmål 8.7)

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2) 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.9) 

Ett gatubarn är utsatt för många risker

Sjukdomar: Brist på näringsrik mat, rena kläder, rent vatten och andra faciliteter gör barnet mottagligt för sjukdomar och infektioner. Lunginflammation, diarré, tuberkulos och mässling är några sjukdomar som kan drabba barnet. Eftersom de flesta gatubarn saknar tillgång till läkarvård är de här sjukdomarna i värsta fall livshotande.

Droger: Det svåra livet på gatan och den påtagliga bristen på mat gör att många barn börjar använda droger. Droger dämpar hungerkänslor och får barnet att glömma sin verklighet för en stund. Den vanligaste drogen är lim, men även tyngre droger som amfetamin och heroin används.

Droger leder till en ytterligare försämring av barnets hälsa. Limsniffning kan skada njurarna och orsaka hjärnskador som i värsta fall leder till döden. Ett barn som injicerar droger löper dessutom stor risk att drabbas av hiv och hepatit.

Kriminalitet och prostitution: Många barn riskerar att dras in i kriminalitet, våldsamma gäng, narkotikamissbruk eller prostitution. Gatubarn som lever i konfliktdrabbade länder löper även stor risk att bli använda som soldater, medhjälpare eller tvångsprostituerade.

Statligt våld: I vissa länder utsätts gatubarn för statligt våld. Före detta soldater rekryteras ofta till polisstyrkor som har till uppdrag att ”rensa” gatorna. 
 

Saknar utbildning

Endast en mycket liten del av barnen som lever på gatan går i skolan. De som påbörjar en utbildning slutar vanligtvis efter endast några få års studier. Det kan bero på att de inte har råd att betala skolavgiften eller att deras föräldrar inte stöttar dem i deras skolgång.

Den främsta orsaken till att gatubarn inte går i skolan är dock att de i tidig ålder tvingas arbeta för att försörja sig själva och sin familj. Bristen på utbildning gör det dock mycket svårt för barnen att finna ett arbete utanför det hårda livet på gatan.

Efter katastrofer är det vanligt att många barn hamnar på gatan och tvingas arbeta, stjäla eller tigga för att överleva. UNICEF hjälper barn att återvända till skolan och återförenar barn med deras familjer.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar med långsiktiga och förebyggande projekt. Till dessa hör fattigdomsbekämpning, ökade utbildningsmöjligheter, förbättrad hälsovård och införandet av sociala trygghetssystem.

Konkret innebär det att:

 • Utbilda kvinnor i syfte att öka familjers inkomst
 • Informera om preventivmedel och familjeplanering
 • Erbjuda gratis hälsovård
 • Ge stöd till att bygga ut yrkesutbildningar och andra alternativa utbildningsvägar
 • Informera om betydelsen av utbildning
 • Stärka socialtjänsternas arbete och att införa system med familjehem

UNICEF bedriver även informations- och påverkansarbete för att informera regeringar om deras skyldigheter och barn om deras rättigheter. UNICEF genomför även kampanjer för att påverka de styrandes behandling av gatubarn.

Utöver de förebyggande åtgärderna arbetar UNICEF genom ett antal specifika och riktade projekt för att förbättra levnadsvillkoren för de barn som redan lever på gatan. En viktig insats är att ge barnen alternativa möjligheter. Ett exempel är UNICEFs arbete för gatubarn i Dhaka, Bangladesh.

 

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

 2. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.

 3. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

 4. Barn ska skyddas från narkotika.

 5. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Läs mer om barnkonventionen