Gå till innehållet

Barn på flykt i Sverige

Idag är totalt 34 miljoner barn på flykt i världen, en enorm siffra som är svår att ta till sig och det är svårt att förstå den svåra situation som dessa barn befinner sig i. En del av de barn som är på flykt kommer till Sverige. UNICEF arbetar för att barn på flykt ska få skydd och en trygg och säker till­varo.

Bild från frivilliggruppen i Karlstad, från lek med barn vid asylboende.

Vem är flykting?

Begreppet flykting betyder i vardagligt tal främst "någon som är på flykt från något". Juridiskt sett är en flykting en person som vistas utanför sitt hemland och som har en befogad rädsla för att bli förföljd, till exempel på grund av ras, nationalitet, kön, religiös eller politisk åsikt eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. En del asylsökande beviljas uppehållstillstånd för att de är flyktingar (asyl) (1). Det går även att få uppehållstillstånd av andra skäl, som till exempel humanitära skäl (särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter) (2) eller på grund av anknytning (familjeåterförening) (3). Dessa skyddsskäl är dock för närvarande kraftigt begränsade genom vår tillfälliga utlänningslagstiftning.

Uppehållstillstånd kan även ges till de som är så kallat alternativt skyddsbehövande. En person har då inte individuella asylskäl utan flyr från en inre eller yttre konflikt och kan därmed inte få skydd av staten (4). 

Förutom alla flyktingar i världen finns många så kallade internflyktingar, det vill säga människor som är på flykt inom sitt eget hemland. Det finns även personer som tvingas lämna sitt land av sociala och ekonomiska skäl då de inte kan försörja sig eller få stöd och skydd i sitt hemland.

UNICEFs frivilliggrupp i Sundsvall spelar brännboll med ensamkommande ungdomar.

Svensk lagstiftning

Mellan juli 2016 och juli 2021 gäller en tillfällig utlänningslag (5) vars huvudsyfte är att minska antalet asylsökande i Sverige. Bestämmelserna i lagen har medvetet lagts på EU:s miniminivå och bland annat infört tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd som huvudregel och stora begränsningar i rätten till familjeåterförening och humanitära skyddsskäl. I lagen finns bestämmelser som reglerar vem som har rätt att få asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. Det finns en s.k. portalparagraf som anger att hänsyn ska tas till barnets bästa i fall som rör ett barn(6). Regler för mottagandet och boendet av asylsökande finns i lagen om mottagande av asylsökande (LMA)(7).

Bestämmelserna om skydd och stöd till barn som finns i socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) gäller alla barn som vistas i Sverige. Lagen om god man för ensamkommande barn ska garantera att ett barn som kommer till Sverige utan föräldrar får en god man. Den gode mannens uppgift är att ansvara för barnets personliga och ekonomiska angelägenheter, såsom var barnet ska bo.

Barn som söker asyl i Sverige

Under år 2019 ansökte totalt 21 958 personer asyl i Sverige, varav 6 415 var barn och 902 var ensamkommande, det vill säga utan sina föräldrar eller andra vårdnadshavare. Många av barnen kommer från Syrien, Afghanistan, Irak och Somalia. Antalet barn som sökt asyl i Sverige ökade kraftigt under perioden från 2014 till 2015, sammanlagt kom det 23 000 barn år 2014 och 70 000 barn år 2015. En ansökan om uppehållstillstånd prövas av Migrationsverket. Beslutet kan sedan överklagas till en migrationsdomstol. Under vissa förutsättningar kan en sista prövning göras i Migrationsöverdomstolen (8).

Det finns en del utmaningar med den svenska asylprocessen. Ett problem är den långa handläggningstiden. Många barn bryts ned psykiskt och fysiskt under tiden av väntan och ovisshet. En del familjer är så desperata att de inte ser något annat alternativ än att gömma sig undan myndigheterna när de får ett avvisningsbeslut. För ett barn är tillvaron som gömd osäker, kränkande och diskriminerande.

Frivilliga från UNICEF dansar med en grupp barn vid ett asylboende i Stockholm.

Globala mål som berör barn på flykt i Sverige

Mål 4: God utbildning för alla (delmål 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)

Mål 5: Jämställdhet (delmål 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)

Mål 10: Minskad ojämlikhet (delmål 10.2, 10.7)

Vad gör UNICEF Sverige?

UNICEF Sverige arbetar med att bilda opinion och att påverka beslutsfattare i Sverige i syfte att asylsökande barns behov och rättigheter ska uppmärksammas och respekteras. Målet är att varje barn ska få sina rättigheter tillgodosedda enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

UNICEF Sverige arbetar för att grundprinciperna i barnkonventionen ska få genomslag i alla sammanhang där asylsökande barn finns, i asylprocessen, inom sjukvården och i skolan. De grundläggande principerna i barnkonventionen är att varje barn har rätt att skyddas mot diskriminering, rätt till överlevnad och utveckling, rätt att bli hörd samt att barnets bästa ska beaktas i första hand.

UNICEF Sveriges frivilligverksamhet har sedan 2016 bedrivit lek- och fritidsaktiviteter på asylboenden för asylsökande barn på ett antal platser runt om i landet. Vi agerar dock inte i asylärenden som rör ett enskilt barn.

UNICEF Sverige arbetar för följande förändringar i Sverige:

 • En rättssäker, långsiktig och hållbar migrationspolitik och som är förenlig med barnkonventionen och dess grundläggande principer.
 • Att barnkonsekvensanalyser görs i alla beslut som rör barn på flykt, såväl lagstiftning som enskilda ärenden.

 • Ökad insikt och kunskap om barnspecifika former av förföljelse, så som tvångsrekrytering till armén eller tvångsäktenskap, samt att det införs en särskild bestämmelse i utlänningslagen kring detta.

 • Att alla barn har rätt till familjeåterförening oberoende av skyddsskäl. De praktiska hindren, så som hårda försörj­nings­krav samt adminis­trativa hinder vid själva ansökan, behöver ses över och ändras för att säker­ställa att barn och familjer ges möjlig­het att utöva rätten till familje­åter­förening i praktiken.

 • Att barn som omhändertagits av de sociala myndigheterna och vårdas enligt LVU eller socialtjänstlagen får stanna i Sverige så länge vården pågår. Idag sker utvisningar av barn trots behov av att skyddas från föräldrarna.

 • Att barn som söker asyl inte ska frihetsberövas. Det är inget brott att söka asyl.

 • Att åldersbedömningar av asylsökande görs med rättssäkra och tillförlitliga metoder som utgår från en helhetsbedömning, vägleds av principen om barnets bästa och beslutas till den sökandes fördel vid tvivelaktiga situationer.

 • Att asylsökande barn omfattas av skolplikt på samma sätt som övriga barn i Sverige.

 • En förbättrad EU:s asyl- och migrationsregler med utgångspunkt i barnkonventionen.

 

Läs mer om hur UNICEF arbetar för barn på flykt världen över.

Läs mer om du kan vara med och hjälpa till.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 2. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

 3. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 4. Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats.

 5. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

 6. Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.

 7. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Läs mer om barnkonventionen