Barn på flykt i Sverige

En del av de barn som är på flykt kommer till Sverige

Idag är totalt 28 miljoner barn på flykt i världen, en enorm siffra som är svår att ta till sig och det är svårt att förstå den svåra situation som dessa barn befinner sig i.

Förföljelse, förtryck, fattigdom, krig, inbördeskrig eller katastrofer tvingar många barn att lämna sina hemländer. Barnen kan ha tvångsrekryterats till väpnade styrkor, förföljts och diskriminerats på grund av att de tillhör en minoritet eller utsatts för våld och sexuella övergrepp. En del av de barn som är på flykt kommer till Sverige.

 • Flickor dansar på asylboende
  UNICEF
  Frivilliga från UNICEF dansar med en grupp barn vid ett asylboende i Stockholm.
 • Frivilliga spelar brännboll med ensamkommande ungdomar i Sundsvall
  UNICEF
  UNICEFs frivilliggrupp i Sundsvall spelar brännboll med ensamkommande ungdomar.
 • En pojke flyger drake i Karlstad
  UNICEF
  "När han såg draken så lyste hans ögon av ren glädje och en iver att få börja leka på en gång. Han berättade att han brukade flyga drake i sitt hemland och att han var riktigt duktig på det. Och det var han! Han fick draken att lyfta och sedan sprang han i 20 minuter utan att stanna." Emelie från UNICEFs frivilliggrupp i Karlstad berättar om en av gruppens lekträffar med nyanlända barn.

Vem är flykting?

Begreppet flykting betyder i vardagligt tal främst "någon som är på flykt från något". Juridiskt sett är en flykting en person som vistas utanför sitt hemland och som har en befogad rädsla för att bli förföljd, till exempel på grund av ras, nationalitet, kön, religiös eller politisk åsikt eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. En del asylsökande beviljas uppehållstillstånd för att de är flyktingar (asyl) (1). Det går även att få uppehållstillstånd av andra skäl, som till exempel humanitära skäl (särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter) (2) eller på grund av familjeåterförening. Uppehållstillstånd kan även ges till de som är så kallat alternativt skyddsbehövande. En person har då inte individuella asylskäl utan flyr från en inre eller yttre konflikt och kan därmed inte få skydd av staten (3). Förutom alla flyktingar i världen finns många så kallade internflyktingar, det vill säga människor som är på flykt inom sitt eget hemland.

Frivilliga spelar brännboll med ensamkommande ungdomar i Sundsvall
UNICEF
UNICEFs frivilliggrupp i Sundsvall spelar brännboll med ensamkommande ungdomar.

Svensk lagstiftning

I utlänningslagen finns bestämmelser som reglerar vem som har rätt att få uppehållstillstånd i Sverige. Regler för mottagande och uppehälle när det gäller asylsökande finns i lagen om mottagande av asylsökande (LMA).

Alla barn som vistas i Sverige omfattas av de bestämmelser om skydd och stöd till barn som finns i socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Lagen om god man för ensamkommande barn ska garantera att ett barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar får en god man.

Barn som söker asyl i Sverige

Under år 2017 kom det drygt 8 507 barn till Sverige, varav 1336 av dessa var ensamkommande det vill säga utan sina föräldrar eller andra vårdnadshavare. Många av barnen kommer från Syrien, Afghanistan, Irak och Somalia. Antalet barn som sökt asyl i Sverige ökade kraftigt under perioden från 2014 till 2015, sammanlagt kom det 23 000 barn år 2014 och 70 000 barn år 2015. En ansökan om uppehållstillstånd prövas av Migrationsverket. Beslutet kan sedan överklagas till en migrationsdomstol. Under vissa förutsättningar kan en sista prövning göras i Migrationsöverdomstolen (4).

Ett problem i den svenska asylprocessen är den långa handläggningstiden. Många barn bryts ned psykiskt och fysiskt under tiden av väntan och ovisshet. En del familjer är så desperata att de inte ser något annat alternativ än att gömma sig undan myndigheterna när de får ett avvisningsbeslut. För ett barn är tillvaron som gömd osäker, kränkande och diskriminerande.

Läs våra rapporter "Barnets rättigheter i asylprocessen" (2014), "De osynliga barnen" (2010) och "Lyssna på oss!" (2007) om asylsökande barn i Sverige.

Flickor dansar på asylboende
UNICEF
Frivilliga från UNICEF dansar med en grupp barn vid ett asylboende i Stockholm.

Vad gör UNICEF?

UNICEF Sverige arbetar med att bilda opinion och att påverka beslutsfattare i Sverige i syfte att asylsökande barns behov och rättigheter ska uppmärksammas och respekteras. Målet är att varje barn ska få sina rättigheter tillgodosedda enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

UNICEF Sverige arbetar för att grundprinciperna i barnkonventionen ska få genomslag i alla sammanhang där asylsökande barn finns, i asylprocessen, inom sjukvården och i skolan. De grundläggande principerna i barnkonventionen är att varje barn har rätt att skyddas mot diskriminering, rätt till överlevnad och utveckling, rätt att bli hörd samt att barnets bästa ska komma i främsta rummet.

UNICEF Sverige arbetar för följande förändringar i Sverige:

 • Att barnkonventionen respekteras och tillämpas fullt ut, utan diskriminering, för de barn som är på flykt.
 • Ett tydligare barnrättsperspektiv (barnets behov och rättigheter inklusive rätten att komma till tals) där hänsyn tas till barns egna skäl inom asylprocessen.
 • Att barnkonsekvensanalyser görs i alla beslut för barn på flykt, såväl lagstiftning som enskilda ärenden.
 • Att Migrationsverket och migrationsdomstolarna  i sina bedömningar av barns ärenden tar hänsyn till socialtjänstens underlag, läkarintyg och andra utlåtanden.
 • Ökade kunskaper om barns behov och rättigheter hos myndigheter, beslutsfattare och övriga involverade kring barn på flykt.
 • Att barn som är omhändertaget av de sociala myndigheterna och vårdas enligt LVU (lagen om tvångsvård av unga) eller socialtjänstlagen måste få stanna i Sverige så länge vården pågår. Idag sker utvisningar av barn trots behov av att skyddas från föräldrarna.
 • En förbättrad EU:s asyl- och migrationsregler med utgångspunkt i barnkonventionen.

Nationell handlingsplan för barn på flykt i Sverige

I samband med det ökade antalet barn som sökte asyl i Sverige under hösten 2015 har det varit särskilt angeläget att värna om barns rättigheter och barnkonventionen för alla barn som befinner sig i Sverige. UNICEF Sverige har lagt fram tio punkter som vi anser bör ingå i en nationell handlingsplan för att säkerställa att barns grundläggande rättigheter inte åsidosätts. De ska inte tolkas som en uttömmande lista utan är exempel nära kopplat till de diskussioner och förslag som under den senaste tiden uppmärksammats.

 1. Samverkan mellan myndigheter och med civilsamhället
 2. Förebygga att barn försvinner och utsätts för övergrepp
 3. God man till ensamkommande barn måste fortsatt prioriteras och kompletteras med provisoriska lösningar
 4. Barnets behov av vård, trygghet och skydd måste stå i fokus vid boendeplacering snarare än ekonomiska motiveringar. Varje beslut om boende måste föregås av en individuell prövning.
 5. Hälsoundersökningar måste fortsatt prioriteras redan i ankomstkommunen. Akuta behov ska omgående tillgodoses medan övriga åtgärder kan anstå till anvisningskommunen.
 6. Utbildning måste vara en fortsatt prioritering. Kommunen bör se på möjligheter till tillfälliga och flexibla lösningar för att få fler att komma igång med utbildningsinsatser i väntan på att börja skolan.
 7. Individuell handläggning och barnkonsekvensanalyser vid alla beslut som berör barn. Detta gäller för alla myndigheter; socialtjänst, landsting och Migrationsverket
 8. Kompetenskrav. Det är viktigt att all personal som kommer i kontakt med barn och deras ärenden ges grundläggande utbildning om barns rättigheter och betydelsen av ett bra bemötande. Fördjupad kunskap och rådgivning vid svårare situationer och beslut kan tillgodoses av en ”resurspool” på kommun eller nationell nivå med seniora handläggare som har lång erfarenhet av att arbeta med barn i asylprocessen och i mottagandet.
 9. Anpassad information till barn. För att barn måste de få anpassad information och kunskap om sina rättigheter. Informationen måste vara tillgänglig efter språk, ålder och mognad.
 10. Barn ska inte frihetsberövas under mottagandet- det är inget brott att söka asyl.

Läs mer om hur UNICEF arbetar för barn på flykt världen över.

Läs mer om du kan vara med och hjälpa till.

Källhänvisning:

1) Utlänningslagen 4:1 
2) Utlänningslagen 5:6 
3) Utlänningslagen 4:2 
4
) Migrationsverket 2018

Faktabladet är senast uppdaterat i januari 2018.

 

Vad säger Barnkonventionen?

 • 2

  Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 • 3

  Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

 • 6

  Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 • 10

  Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

 • 12

  Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

 • 22

  Ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar.

 • 39

  Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Läs mer om Barnkonventionen

Var med och kämpa vid barnens sida varje dag, året runt. Bli Världsförälder.

 • Du hjälper utsatta barn över hela världen.
 • Du är med under hela uppväxten – från mammas mage till vuxenlivet.
 • Du ger pengar varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.