Barn med funktionsnedsättning

UNICEF arbetar för att alla barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället

Barn med funktionsnedsättning blir ofta diskriminerade och har sämre tillgång till skolgång, sjukvård, omsorg och rekreation än andra barn. UNICEF arbetar världen över för att barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället och kämpar för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda.

 • Pojke i Sudan
  UNICEF
  Barn med funktionsnedsättning i Sudan får hästterapi på ridcentret MiraclesSudan. Hästterapin lindrar barnens fysiska besvär, då deras muskelgrupper aktiveras genom rörelse. Den stärker också barnens självförtroende och spelar en viktig social och psykologisk roll.
 • Två pojkar
  UNICEF
  Pojkar vid ett dagcenter i Da Nang, Vietnam, som stöds av UNICEF.

Barn som föds med funktionsnedsättning förvägras ofta sina grundläggande rättigheter, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ofta beror diskrimineringen i låginkomstländer på att ansvariga myndigheter saknar kunskap och resurser att ge stöd åt barn med funktionsnedsättning, trots att de har förbundit sig att garantera dessa rättigheter.

Men även i rika länder möter barn med funktionsnedsättning och deras familjer hinder och motstånd av varierande grad. Barnens förmågor ignoreras, deras kapacitet underskattas och deras behov ges låg prioritet. Det centrala problemet när barn inte får delta fullt ut i samhället är oftast inte själva funktionsnedsättningen, utan fördomar och diskriminerande normer.

Färre registreras vid födseln

Det finns ingen tillförlitlig siffra över hur många barn i världen som lever med en funktionsnedsättning. Orsakerna till detta är flera; det finns i de flesta länder inga tydliga definitioner på vad som räknas som funktionsnedsättning och det varierar över tid. Detta gör det också svårt att samla in data som går att jämföra mellan länder. På grund av skam och stigmatisering undviker dessutom många föräldrar att registrera sina barn med funktionsnedsättning, utan gömmer snarare undan dem. 

Synfel, hörselskador och kognitiv utvecklingsstörning är de vanligaste formerna av funktionshinder. I låginkomstländer har många fått sina skador på grund av problem som vi i Sverige inte behöver oroa oss för – undernäring, vitaminbrist eller fosterskador som orsakats av brist på mödrahälsovård och kvinnlig könsstympning.

Utanför samhället

Alldeles för många av barnen i låginkomstländerna går miste om sin skolgång. I till exempel Sudan får endast vart tionde barn med funktionsnedsättning gå i skolan. Barnen saknar även andra former av samhällsservice och skydd, vilket gör att de redan från födseln är dömda till ett liv i utanförskap och fattigdom.

I samhällen där funktionsnedsättning förknippas med skam stigmatiseras barnen. Det påverkar också hur föräldrarna ser på sitt barns framtid och förmågor. Många gånger är det föräldrarna som tar beslutet att inte satsa på sitt barns utbildning.

I låginkomstländer är det vanligt att barn med funktionsnedsättning blir övergivna av sina föräldrar och gömda på institutioner där de riskerar vanvård, kränkningar och övergrepp. En konkret metod att förebygga detta är att införa bidrag till barnens familjer.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar för att öka förståelsen och kunskapen om barn med funktionsnedsättning och integrerar detta perspektiv i allt vi gör. Förändringar av attityder tar tid. För att få till en hållbar förbättring för utsatta barn arbetar UNICEF nära myndigheter, både på lokal-, regional- och nationell nivå. UNICEF stödjer myndigheterna genom projekt och långsiktiga program för att barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället. Vi arbetar för att:

 • Fler barn med funktionsnedsättning ska bli registrerade vid födseln
 • Stärka lagstiftningen kring barn med funktionsnedsättning
 • Kartlägga situationen och behoven hos barn med funktionsnedsättning
 • Förbättra möjligheterna för barnen att få specialpedagogik och utbildning
 • Förbättra barnens tillgång till vård och stöd
 • Förbättra barnens tillgång till dagcenter och alternativa boenden
 • Öka kunskapen om barns rättigheter, både hos beslutsfattare och hos allmänhet, för att minska diskrimineringen
 • Öka samordningen och kapaciteten hos myndigheter och organisationer som arbetar med dessa frågor

Under senare år har UNICEF utvecklat metoder för att samla in statistik om barn med funktionsnedsättning i de länder där vi har programverksamhet. 

UNICEF ger även stöd till lokala organisationer och nätverk för barn med funktionsnedsättning i låginkomstländer, för att stärka deras synlighet, organisering och deltagande i samhället.

Målet med UNICEFs insatser är att stärka lagstiftningen, sätta fokus på barnens rättigheter och förmågor, öka kapaciteten hos ansvariga myndigheter, och se till att berörda familjer får bättre stöd.

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018.

 

Vad säger Barnkonventionen?

 • 23

  Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.

 • 2

  Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 • 3

  Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

 • 6

  Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 • 19

  Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

 • 28

  Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

Läs mer om Barnkonventionen

Var med och kämpa vid barnens sida varje dag, året runt. Bli Världsförälder.

 • Du hjälper utsatta barn över hela världen.
 • Du är med under hela uppväxten – från mammas mage till vuxenlivet.
 • Du ger pengar varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.