Gå till innehållet

Barn med funktions­ned­sätt­ning ska inklu­deras i sam­hället

Barn med funktions­ned­sätt­ning blir ofta diskrimi­nerade och har sämre till­gång till utbildning, sjuk­vård, omsorg och rekreation än andra barn. UNICEF arbetar världen över för att barn med funktions­ned­sätt­ning ska inklu­deras i sam­hället och kämpar för att de ska få sina rättig­heter till­godo­sedda.

Nära 100 barn med funktionsnedsättning får hästterapi på ridcentret MiraclesSudan. Hästterapin lindrar barnens fysiska besvär, då deras muskelgrupper aktiveras genom rörelse. Den stärker också barnens självförtroende och spelar en viktig social och psykologisk roll.

Barn som föds med funktionsnedsättning nekas ofta sina grundläggande rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ofta beror diskrimineringen i låginkomstländer på att ansvariga myndigheter saknar kunskap och resurser att ge stöd åt barn med funktionsnedsättning, trots att de har förbundit sig att garantera dessa rättigheter.

Men även i rika länder möter barn med funktionsnedsättning och deras familjer hinder och motstånd av varierande grad. Barnens förmågor ignoreras, deras kapacitet underskattas och deras behov ges låg prioritet. Det centrala problemet när barn inte får delta fullt ut i samhället är oftast inte själva funktionsnedsättningen, utan fördomar och diskriminerande normer.

Färre registreras vid födseln

Det finns ingen tillförlitlig siffra över hur många barn i världen som lever med en funktionsnedsättning, men beräkningar tyder på att det kan röra sig om minst 93 miljoner barn (1). Orsakerna till osäkerheten är flera; det finns i de flesta länder inga tydliga definitioner av vad som räknas som funktionsnedsättning och definitionerna varierar över tid. Detta gör det också svårt att samla in data som går att jämföra mellan länder. På grund av skam och stigmatisering undviker dessutom många föräldrar att registrera sina barn med funktionsnedsättning, utan gömmer snarare undan dem. 

Synfel, hörselskador och kognitiv utvecklingsstörning är de vanligaste formerna av funktionshinder. I låginkomstländer har många fått sina skador på grund av problem som vi i Sverige inte behöver oroa oss för – undernäring, vitaminbrist eller fosterskador som orsakats av en brist på mödravård eller kvinnlig könsstympning.

Utanför samhället

Alldeles för många barn med funktionsnedsättning som lever i låginkomstländer går miste om sin skolgång. Barnen saknar även andra former av samhällsservice och skydd, vilket gör att de redan från födseln är dömda till ett liv i utanförskap och fattigdom.

I samhällen där funktionsnedsättning förknippas med skam stigmatiseras barnen. Det påverkar också hur föräldrarna ser på sitt barns framtid och förmågor. Många gånger är det föräldrarna som tar beslutet att inte satsa på sitt barns utbildning.

I låginkomstländer är det vanligt att barn med funktionsnedsättning blir övergivna av sina föräldrar och gömda på institutioner där de riskerar vanvård, kränkningar och övergrepp. En konkret metod för att förebygga detta är att införa bidrag till barnens familjer.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning deltar i utvecklande aktiviteter på ett dagcenter i Georgiens huvudstad Tbilisi.

Globala utvecklingsmål som berör barn med funktionsnedsättning

Mål 4: Jämställdhet (delmål 4.1, 4.2, 4.4, 4.5)

Mål 10 Minskad ojämlikhet (delmål 10.2) 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen (delmål 11.2, 11.7)

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.9) 

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar för att öka förståelsen och kunskapen om barn med funktionsnedsättning och integrerar det perspektivet i allt vi gör. Förändringar av attityder tar tid. För att få till en hållbar förbättring för utsatta barn arbetar vi nära myndigheter - både på lokal, regional och nationell nivå. Vi stödjer myndigheterna genom projekt och långsiktiga program för att barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället. Vi arbetar för att:

 • Fler barn med funktionsnedsättning ska bli registrerade vid födseln.
 • Stärka lagstiftningen kring barn med funktionsnedsättning.
 • Kartlägga situationen och behoven hos barn med funktionsnedsättning.
 • Förbättra möjligheterna för barnen att få specialpedagogik och utbildning.
 • Förbättra barnens tillgång till vård och stöd.
 • Ge stöd till att utveckla verktyg för att kunna upptäcka och diagnosticera funktionsnedsättningar hos barn.
 • Förbättra barnens tillgång till dagcenter och alternativa boenden.
 • Öka kunskapen om barns rättigheter, både hos beslutsfattare och hos allmänhet, för att minska diskrimineringen.
 • Effektivisera samordningen och öka kapaciteten hos myndigheter och organisationer som arbetar med dessa frågor.

UNICEF har utvecklat metoder för att samla in statistik om barn med funktionsnedsättning i de länder där vi har programverksamhet.

Vi ger även stöd till lokala organisationer och nätverk för barn med funktionsnedsättning i låginkomstländer för att stärka deras synlighet, organisering och deltagande i samhället.

Målet med UNICEF:s insatser är att stärka lagstiftningen, sätta fokus på barnens rättigheter och förmågor, öka kapaciteten hos ansvariga myndigheter samt se till att berörda familjer får bättre stöd.

Källhänvisning

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

 2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

 4. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 5. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

 6. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Läs mer om barnkonventionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv.