UNICEFOm UNICEF Sverige
UNICEF Sveriges stadgar

UNICEF Sveriges stadgar

Dessa stadgar är fastställda vid årsstämma den 19 maj 2021 och vid extra stämma den 21 september 2021 och gäller från och med den 21 september 2021.


§ 1. Firma

Föreningens namn är UNICEF Sverige. UNICEF Sverige använder UNICEFs logotyp och namnet UNICEF som en del av sitt namn i enlighet med UNICEFs bestämmelser. UNICEF Sverige är en inkluderande, oberoende och partipolitiskt obunden organisation vilket ska avspegla sig i styrelsens sammansättning och arbete.

§ 2. Ändamål

UNICEF Sverige, som är en nationalkommitté till Förenta Nationernas barnfond (UNICEF), är en svensk allmännyttig ideell förening. UNICEF Sverige har som syfte och uppdrag att stödja UNICEFs arbete och mål i enlighet med gällande samarbetsavtal som har undertecknats av UNICEF och UNICEF Sverige ("Samarbetsavtalet"). Det innebär att UNICEF Sverige har åtagit sig att stödja och upprätthålla UNICEFs policy och att följa de mål och riktlinjer som innefattas av FNs Konvention om Barnets Rättigheter med dess tilläggsprotokoll samt deklarationen och handlingsplanen från 1990 års världstoppmöte om barn, under former som framgår i Samarbetsavtalet.

UNICEF Sverige har till ändamål att verka för UNICEF genom;

 • att i egen regi och/eller i samarbete på alla sätt verka i enlighet med Konventionen om Barnets Rättigheter och verka för att barnets bästa ska främjas;

 • att sprida kunskap om barnens situation i världen och om UNICEFs verksamhet nationellt och internationellt;

 • insamling och resursmobilisering och relaterade aktiviteter såsom försäljning av UNICEF-produkter, i enlighet med Samarbetsavtalet;

 • andra aktiviteter enligt överenskommelse med UNICEF.

§ 3. Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4. Organ

Föreningens organ är föreningsstämman och styrelsen.

§ 5. Medlem

Varje organisation som stöder föreningens målsättning och värderingar kan vara medlem i föreningen. Om en organisation har lokala föreningar äger endast huvudorganisationen rätt att vara medlem i föreningen. Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen som har att bereda densamma för beslut av föreningsstämman. Medlemskapet träder ikraft när föreningsstämman beviljat medlemskap och fastställd medlemsavgift betalats.

§ 6. Medlemsavgift

Varje medlem är skyldig att till föreningen betala en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställs av ordinarie föreningsstämma.

Betalning av medlemsavgiften ska ske enligt rutiner och betalningsmekanismer som styrelsen bestämmer.

§ 7. Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 8. Uteslutning

Medlem som motarbetar föreningens mål eller intressen kan genom beslut av föreningsstämman uteslutas som medlem. Vidare kan medlem uteslutas, om denne inte fullgör medlemskapets åtaganden eller vars kvarstående skulle innebära skada för verksamheten.

Styrelsen har rätt att till föreningsstämman bereda fråga beträffande eventuell uteslutning av medlem. Under tiden då styrelsen utreder eller bereder ett ärende om uteslutning och kallar till föreningsstämma får styrelsen besluta att medlemmen ska vara suspenderad fram till dess att föreningsstämman har beslutat i frågan. Styrelsen får även besluta att under viss tid suspendera ett medlemskap, exempelvis om någon inom en medlemsorganisation är under utredning gällande något som skulle kunna innebära att det föreligger grund för att utesluta medlemmen. Den som är suspenderad är fortfarande medlem men saknar medlemsrättigheter såsom exempelvis rösträtt vid föreningsstämma.

§ 9. Ordinarie föreningsstämma

Medlemmarnas rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas genom föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen under perioden den 1 maj – den 15 juni, på dag som styrelsen bestämmer.

På den ordinarie föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Öppnande av mötet;

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

 3. Val av ordförande för mötet;

 4. Val av protokollförare;

 5. Val av en eller två justeringspersoner som även fungerar som valkontrollanter;

 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande;

 7. Godkännande av dagordning;

 8. Föredragning av årsredovisning;

 9. Föredragning av revisionsberättelsen;

 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av tillgängliga vinstmedel alternativt behandling av förlust;

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter;

 12. Beslut om medlemsavgift till föreningen;

 13. Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter vid förekommande vakanser i styrelsen;

 14. Val av två revisorer och en suppleant för dessa. En av revisorerna och suppleanten ska vara auktoriserad revisor;

 15. Val av valberedning bestående av fem personer. En person i valberedningen ska utses av stämman att vara sammankallande;

 16. Beslut om ersättning till revisorer;

 17. Behandling av motioner;

 18. Behandling av annat ärende som styrelsen hänskjutit till stämman;

 19. Mötets avslutande.

Ärende som inte varit upptagen på föredragningslista får inte upptas till avgörande vid stämman.

§ 10. Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då revisorerna eller minst tio medlemsorganisationer skriftligen så begär. Vid extra föreningsstämma får endast behandlas ärende som varit upptaget i kallelsen till stämman.

§ 11. Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen genom brev eller e-post till medlemmarna. Kallelse ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och tidigast sex veckor och senast en vecka före extra föreningsstämma. Föreningsstämma får hållas såväl i fysisk form som digitalt genom elektronisk uppkoppling.

I kallelse till ordinarie föreningsstämma ska särskilt anges de ärenden som enligt 9 § 18 punkten ska föreläggas föreningsstämman. Ärenden som inte upptagits i kallelsen till ordinarie föreningsstämma och som inte uttryckligen enligt dessa stadgar ska behandlas på stämman, får inte företas till avgörande om inte samtliga medlemmar är representerade vid stämman och medger att ärendet avgörs.

I kallelse till extra föreningsstämma ska anges det eller de ärenden vilka ska föreläggas föreningsstämman. Extra föreningsstämma får inte fatta beslut i andra ärenden än de som uppgivits i kallelsen, om inte samtliga medlemmar är representerade vid stämman och medger att ärendet avgörs.

§ 12. Motioner

Medlem har rätt att till ordinarie föreningsstämma senast tio veckor före densamma till styrelsen insända motioner att behandlas vid stämman. Motioner som inkommit i tid ska bifogas kallelsen till stämman. Styrelsen ska lämna sitt yttrande över varje motion.

§ 13. Rösträtt och närvarorätt vid föreningsstämma

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Styrelseledamöter, revisorer och generalsekreterare har närvaro- och yttranderätt vid stämma.

En medlem är jävig och får därmed inte rösta i en fråga som rör

 • avtal eller annat ärende mellan medlemmen och föreningen,

 • avtal eller annat ärende mellan föreningen och tredje man, om medlemmen eller den person som företräder medlemmen vid stämman har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens intresse, eller

 • ärende vari medlemmen eller den person som företräder medlemmen vid stämman kan antas ha egna intressen som kan strida mot föreningens intresse.

Stämman får besluta att en eller flera utomstående personer ska få närvara eller på annat sätt följa stämman. Sådant beslut ska för att vara giltigt biträdas av samtliga röstberättigade medlemmar som är närvarande vid stämman.

§ 14. Beslut vid föreningsstämma

Omröstning sker öppet. Vid val ska sluten omröstning äga rum om medlem så begär. Beslut fattas, där stadgarna inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Vid personval anses den vald som fått flest röster (relativ majoritet).

§ 15. Stämmoprotokoll

Vid föreningsstämma ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden vid stämman, om denne inte har fört protokollet, och av den eller de justeringspersoner som stämman utsett.

§ 16. Valberedning

Valberedningen består av fem personer och utses av föreningsstämman. Styrelseledamöter får inte ingå i valberedningen. Minst en person i valberedningen bör dock tidigare ha varit styrelseledamot. Maximal oavbruten mandatperiod för valberedningens ledamöter är fyra år under förutsättning att han/hon årligen väljs om vid ordinarie föreningsstämma. Valberedningen har till uppgift att till ordinarie föreningsstämma och vid behov till extra föreningsstämma föreslå val av styrelseordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och revisorer. I samband med att kallelse till ordinarie föreningsstämma sänds till medlemmar ska valberedningens förslag bifogas. Vid extra föreningsstämma ska vid behov valberedningens förslag bifogas kallelsen.

Medlemmar äger möjlighet att till valberedningen lämna namnförslag på styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningens arbete sker utan arvode. Ledamot i valberedningen har dock rätt till ersättning för omkostnader och utlägg i enlighet med policy och budget.

§ 17. Val av styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av tio ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande. Styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande väljs av stämman. Generalsekreteraren är inte ledamot, utan deltar som adjungerad vid styrelsemöten. Personalen har rätt att inom sig utse en arbetstagarrepresentant i styrelsen. Denna person är inte ledamot av styrelsen. Generalsekreteraren och arbetstagarrepresentant har yttranderätt men ej rösträtt.

Styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande väljs för en mandatperiod om två år och kan genom omval vara ledamot utan avbrott i maximalt sex år. Person som sedan tidigare är invald som styrelseledamot eller vice ordförande kan dock väljas till ordförande till maximalt tre mandatperioder oberoende av eventuell tidigare mandatperiod som ordinarie ledamot eller vice ordförande.

Nytt nyval av ledamot, ordförande eller vice ordförande efter sådan period kan ske tidigast två år efter avslutad mandatperiod.

Vid utseende av styrelseledamöter ska ledamots intresse av att tillvarata barns rättigheter utgöra värderingsgrunden. Ledamot ska genom sin kunskap och sitt nätverk verka för att föreningens mål uppfylls. Styrelsen ska ha en bred kompetens inom områden som är till nytta för föreningen såsom barns rättigheter, ekonomi och näringsliv, kommunikation och opinionsbildning samt juridik. Ledamot kan vara person utanför medlemsorganisation.

§ 18. Styrelsens åligganden

Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för organisationen och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen bevakar föreningens intressen och ser till att föreningen följer internt angivna mål. Styrelsen ska verka för att föreningen upprätthåller UNICEFs mål och värderingar samt en etisk och socialt ansvarsfull förvaltning. Styrelsen ska säkerställa en effektiv styrning och riskövervakning inom föreningens verksamhet.

Det åligger styrelsen bl.a. att:

 • verkställa av föreningsstämman fattade beslut,

 • säkerställa att vid varje tillfälle gällande Samarbetsavtal med UNICEF fullföljs,

 • utse en generalsekreterare som ska leda kansliets verksamhet och tillika vara föreningens föredragande i styrelsen,

 • fastställa arbetsordning för styrelsen och instruktioner för generalsekreteraren,

 • årligen utvärdera och följa upp generalsekreterarens arbete,

 • fastställa och följa upp policy, strategi och riktlinjer för verksamheten,

 • fastställa budget och verksamhetsplan,

 • utöva styrning, kontroll och uppföljning av UNICEFs verksamhet i Sverige,

 • till ordinarie föreningsstämma avge årsredovisning för det gångna räkenskapsåret.

Styrelsen kan delegera frågor till arbetsutskott eller till generalsekreteraren för behandling eller beslut. Beslut att delegera en fråga ska protokollföras.

Styrelsens arbete sker utan arvode. Styrelseledamot har dock rätt till ersättning för omkostnader och utlägg i enlighet med policy och budget.

§ 19. Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, på datum enligt i förväg beslutad styrelsekalender och därutöver när ordföranden finner det erforderligt eller på begäran av minst fem ledamöter av styrelsen. Styrelsesammanträden får hållas såväl i fysisk form som digitalt genom elektronisk uppkoppling.

Kallelse med föredragningslista ska två veckor före sammanträdet vara styrelsens ledamöter tillhanda.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

En styrelseledamot är jävig och får därmed inte handlägga en fråga som rör

 • avtal eller annat ärende mellan styrelseledamoten eller den medlem som styrelseledamoten representerar och föreningen,

 • avtal eller annat ärende mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten eller den medlem som styrelseledamoten representerar har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens intresse, eller

 • ärende vari styrelseledamoten eller den medlem som styrelseledamoten representerar kan antas ha egna intressen som kan strida mot föreningens intresse.

Vid styrelsesammanträden ska protokoll föras. Det ska undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden vid mötet, om denne inte har fört protokollet samt av ytterligare en styrelseledamot som styrelsen därtill utsett.

§ 20. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen därtill utser. Generalsekreteraren företräder föreningen och tecknar dess firma i frågor som gäller föreningens löpande förvaltning.

§ 21. Kansli

Föreningen har ett kansli för genomförande av sin verksamhet. Kansliets dagliga verksamhet leds av en generalsekreterare, som utses och entledigas av styrelsen. Generalsekreteraren ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och har att verkställa av styrelsen fastställd strategi, policy och beslut.

§ 22. Räkenskapsår och årsredovisning

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. För varje räkenskapsår ska styrelsen avge årsredovisning, som består av resultaträkning, balansräkning, noter och förvaltningsberättelse. Årsredovisningen ska senast den 15 mars överlämnas till föreningens revisorer.

§ 23. Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av två på ordinarie föreningsstämman utsedda revisorer, varav en ska vara auktoriserad. Dessutom ska en suppleant utses som likaså ska vara auktoriserad.

Revisorerna ska senast den 30 april avge revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter tillstyrks eller avstyrks.

§ 24. Ändring av stadgar och verksamhetens upphörande

Beslut att ändra dessa stadgar eller att upplösa av föreningen fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om det fattats vid två på varandra följande stämmor varav minst en ordinarie föreningsstämma. Beslutet måste vid den sist hållna stämman biträdas av minst två tredjedelar av de röstande. Kallelse till den sista stämman får inte ske innan den första stämman hållits.

Om föreningens verksamhet upphör ska dess tillgångar tillfalla UNICEF eller, i förekommande fall och i enlighet med Samarbetsavtalet, nybildad organisation där verksamheten fortsättningsvis ska bedrivas.