Gå till innehållet

UNICEF Sveriges styrelse

UNICEF Sverige leds av en styrelse som utses av årsstämman. Styrelsen består av tio ledamöter varav en ordförande, en vice ordförande och åtta ordinarie ledamöter. Generalsekreteraren är adjungerad vid styrelsemöten. Personalen har rätt att utse en arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Maj-Inger Klingvall, född 1946. Ordförande för UNICEF Sveriges styrelse sedan 2017. Hon valdes in i styrelsen 2011 och blev vice ordförande 2013. Maj-Inger har en fil.pol.mag från Linköpings universitet, och 2015 tog hon en Master of Science. Maj-Inger har lång erfarenhet inom politiken; som kommunpolitiker, riksdags­ledamot, social­försäkrings­minister, bistånds- och migrations­minister. Hon var också ambassadör i Moçambique 2002-2007, och hade därefter en ambassadörs­tjänst vid UD med inriktning på Västafrika, fram till april 2011.

Eva-Maria Rask Turesson, född 1967. Programchef, internationellt utvecklings­samarbete på Adoptionscentrum. Med bland annat juridisk och beteende­vetenskaplig bakgrund är Eva-Maria en fram­trädande gestalt inom såväl svenskt som inter­nationellt utvecklings­arbete, inte minst som ledare inom organisa­tioner som Adoptionscentrum, scout­rörelsen och ForumCiv.

Johan Forsberg, född 1963. Johan har bred kunskap inom exempel­vis ekonomi, kommunikation och affärs­utveckling, samt rik erfarenhet av styrelse­arbete i olika miljöer och företag. Han har stort engagemang för omvärlds­bevakning och värderings­frågor inom företagande, ledarskap, verksamhets­utveckling och innovation, och är anlitad som stöd till lednings­grupper och styrelser i utvecklings- och förankrings­frågor.

Johan Trouvé, född 1960. Vd för Västsvenska Handelskammaren, civil­ingenjör från Industriell Ekonomi i Linköping och har tidigare arbetat inom transport­branschen, bland annat med miljö- och hållbarhets­frågor. Sedan 2009 leder han Handelskammarens dagliga arbete med att skapa de bästa förut­sätt­ningarna för att det väst­svenska närings­livet ska utvecklas. Johan har erfarenhet från styrelse­arbete i både stiftelser, ägar­ledda företag, statliga företag och orga­nisa­tioner. Han är styrelse­ordförande i rekryterings­företaget Maquire Group, samt ledamot i Stiftelsen Svenska Mässan, Stiftelsen Korsvägen (Universeum Science Center), Transportstyrelsen och Mediernas Etiknämnd.

Lennart Foss, född 1954. Tidigare koncern­chef för NTM, Norrköpings Tidningars Media AB. Han har också tidigare varit vd för Expressen och VLT AB. Lennart har haft många tidigare styrelse­uppdrag och är bland annat nuvarande ordförande i MTD, MorgonTidig Distribution, och ledamot i PP Pension. Lennart var också utsedd av regeringen för att utreda och förhandla ett nytt filmavtal 2011-2012.

Pegah Afsharian Torghabehi, född 1989. Pegah är medgrundare och ordförande för Kompis Sverige. Hon har studerat kandidat­programmet i mänskliga rättig­heter vid Lunds universitet och har gått Höj Röstens politiker­skola. Pegah sitter i Rinkeby/Kistas stadsdels­nämnd och till vardags jobbar hon på stiftelsen 29k, som är en app med fokus på psykiskt välmående. Där leder hon bland annat ett projekt för att stärka det psykiska välmåendet för ungdomar i Sverige, genom digitala och evidens­baserade övningar.

Peter Mattsson, född 1970. Idrottschef på Sveriges Riksidrotts­förbund och SISU Idrottsutbildarna. Ansvarig för nationellt stöd för idrottslig utveckling till 72 special­idrotts­förbund från barn och unga, till elit­idrottare på högsta inter­nationella nivå. Peter drivs av att främja en jämlik och inkluderande idrott och har bred erfaren­het av inter­nationell samverkan och projekt­arbete. Han är också en flitigt anlitad föredrags­hållare i dessa ämnen, såväl inter­nationellt som inom landet.

Tiina Nummi-Södergren, född 1965. Generalsekreterare för MyRight. Jurist med särskild inriktning på samhälls­utveckling i frågor som rör jämlikhet, fattig­doms­bekämpning och till­gänglig­het utifrån ett lång­siktigt inter­nationellt håll­barhets­perspektiv.

Ann Johansson styrelsen

Ann Johansson, född 1955. Ann är legitimerad sjuksköterska och specialutbildad till distriktssköterska. Hon har lång erfarenhet från hälso- och sjukvård och har haft flera fackliga förtroendeuppdrag. Hon var mellan 2014-2022 vice Förbundsordförande för Vårdförbundet. Ann har ett stort engagemang för samhällsfrågor i stort och särskilt när det kommer till hälsa och jämlik vård och omsorg.

Marie Trogstam styrelsen

Marie Trogstam, född 1973. Marie har stor erfarenhet av att i ledande positioner driva hållbarhet inom näringslivet. Hon är chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, och har tidigare varit hållbarhetschef på Afry och Telia. Marie brinner för hållbarhet och en accelererande omställning som sätter barn och unga i fokus, med utgångspunkt i företags innovativa lösningar.

Som föredragande ingår: Pernilla Baralt, född 1969. Generalsekreterare UNICEF Sverige.

Sekreterare: Annika Hoflin, redovisningsassistent hos UNICEF Sverige.

Valberedning

I valberedningen ingår följande personer: Odd Swarting (sammankallande: odd.swarting@cirio.se), Peter Eriksson, Monica Green, Mona Arfs och Ingrid Engdahl.