Gå till innehållet

UNICEF Sveriges stadgar

Dessa stadgar är fastställda vid årsstämma den 12 maj 2004 och vid extra stämma den 2 juni 2004 och gäller från och med den 2 juni 2004.

1§ Firma

Föreningens namn är UNICEF Sverige. UNICEF Sverige använder UNICEFs logotyp och namnet UNICEF som en del av sitt namn i enlighet med UNICEFs bestämmelser. UNICEF Sverige är en partipolitisk obunden organisation vilket skall avspegla sig i styrelsens sammansättning och arbete.

2§ Ändamål

Föreningen, som är en allmännyttig ideell förening, har till ändamål att verka för UNICEF genom att;

 • i egen regi och/eller i samarbete på alla sätt verka i enlighet med Konventionen om Barnets Rättigheter och verka för att barnets bästa skall främjas;
 • sprida kunskap om barnens situation i världen och om UNICEFs verksamhet nationellt och internationellt;
 • genom försäljning av UNICEF-produkter samt insamlingar i olika former bidraga till finansieringen av UNICEFs programverksamhet.

3§ Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

4§ Organ

Föreningens organ är: Föreningsstämma och Styrelse

5§ Medlem

Medlem i föreningen kan vara organisation, som stöder föreningens målsättning och värderingar. Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen som har att bereda densamma för beslut av årsstämma. I det fall att organisation har lokala föreningar äger endast huvudorganisation rätt att vara medlem i föreningen. Styrelsen har även att till årsstämma bereda fråga beträffande eventuell uteslutning av medlem. Varje medlem som erlagt av årsstämma fastställd årlig medlemsavgift har en röst vid stämma. Betalning av medlemsavgift sker i enlighet med vad styrelsen bestämmer.

6§ Stämma

Medlemmars rätt att deltaga i föreningens angelägenheter utövas genom föreningsstämman. Kallelse till ordinarie stämma skall ske senast tio veckor före stämman och till extra stämma senast två veckor före stämman. Handlingar till ordinarie stämma skall sändas till medlemmar senast fyra veckor före stämman. Handlingar till extra stämma skall bifogas kallelsen. Ordinarie föreningsstämma, benämnd årsstämma, avhålles årligen under tiden 1 maj - 15 juni, på dag som styrelsen bestämmer. För behandling av visst ärende kan extra föreningsstämma hållas, när styrelsen finner det vara erforderligt eller då revisorerna eller minst tio medlemmar skriftligen så begär. Kallelsen skall i så fall utfärdas inom två veckor från det att begäran kom in till styrelsen. I kallelse till extra stämma skall anges det ärende som föranlett stämmans sammankallande.

7§ Motioner

I ärende som skall behandlas vid extra stämma har styrelsen att avgiva yttrande. Medlem har rätt att till ordinarie årsstämma senast åtta veckor före densamma till styrelsen insända motioner att behandlas vid stämman. I samband med att handlingar till ordinarie stämma sänds till medlemmar skall motioner som inkommit i tid utsändas till medlemmar eller på lämpligt sätt hållas tillgängliga för dem som önskar ta del av desamma. Styrelsen skall lämna sitt yttrande över varje motion.

8§ Årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 • öppnande av mötet;
 • upprättande och godkännande av röstlängd;
 • val av ordförande samt sekreterare för stämman;
 • val av två justeringspersoner som även fungerar som valkontrollanter;
 • fråga om stämmans behöriga utlysande;
 • behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår;
 • revisorernas berättelse för samma tid;
 • fråga om balansräkningens och resultaträkningens godkännande samt disposition av tillgängliga vinstmedel alternativt behandling av förlust;
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter;
 • beslut om medlemsavgift till föreningen;
 • val av styrelseordförande eller vice ordförande, fyra styrelseledamöter samt eventuellt fyllnadsval;
 • val av två revisorer och en suppleant för dessa. En av revisorerna och suppleanten skall vara auktoriserad revisor;
 • beslut om ersättning till styrelse, valberedning och revisorer;
 • behandling av motioner;
 • behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till av stämman;
 • val av valberedning bestående av fem personer. En person i valberedningen skall utses av stämman att vara sammankallande;
 • annat ärende som styrelsen utformar i kallelsen till årsstämma.

Ärende som ej varit upptaget på föredragningslista får vid stämman ej upptagas till avgörande.

9§ Extra föreningsstämma

Vid extra föreningsstämma får endast behandlas ärende som varit upptaget i kallelsen till stämman.

10§ Protokoll och röstning

Protokoll från stämma skall justeras av ordföranden för stämman samt av två personer som representerar röstberättigade medlemmar. Vid stämma har varje medlem en röst. Styrelseledamöter, revisorer och generalsekreterare har närvaro- och yttranderätt vid stämma. Omröstning sker öppet. Vid val skall sluten omröstning äga rum om medlem så begär. Beslut fattas, där stadgar ej annorlunda föreskriver, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden vid mötet biträder.

11§ Valberedning

Valberedningen består av fem personer. Valberedningen har till uppgift att till årsstämma och vid behov till extra föreningsstämma föreslå val av styrelseordförande, vice ordförande, styrelseledamöter samt revisorer. I samband med att handlingar till ordinarie stämma sänds till medlemmar skall valberedningens förslag bifogas. Vid extra föreningsstämma skall vid behov valberedningens förslag bifogas kallelsen. Medlemmar äger möjlighet att till valberedningen lämna namnförslag på ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och revisorer.

12§ Styrelse

Föreningens styrelse består av tio ordinarie ledamöter varav en ordförande, en vice ordförande och åtta övriga ledamöter. Generalsekreteraren deltar som adjungerad vid styrelsemöten. Personalen har rätt att inom sig utse en arbetstagarrepresentant i styrelsen. Generalsekreteraren och arbetstagarrepresentant har yttranderätt men ej rösträtt.

13§ Val av styrelse

Styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande väljs för en mandatperiod om två år. Styrelseledamot, ordförande och vice ordförande kan genom omval, nyval eller fyllnadsval maximalt vara ledamot utan avbrott i sex år. Nytt nyval av ledamot, ordförande och vice ordförande kan ske tidigast två år efter tidigare avslutad mandatperiod. Ordförande kan väljas maximalt till tre mandatperioder oavsett eventuell tidigare mandatperiod som ordinarie ledamot eller vice ordförande. Vid årsstämma väljs ordförande eller vice ordförande jämte fyra ledamöter.

14§ Styrelseledamöter

Vid utseende av styrelseledamöter skall ledamots intresse av att tillvarata barns rättigheter utgöra värderingsgrunden. Ledamot skall genom sin kunskap och sitt nätverk verka för att föreningens ändamål uppfylls. Styrelsen skall ha en bred kompetens inom områden som ekonomi, information, opinionsbildning, juridik, barnfrågor. Ledamot kan vara person utanför medlemsorganisation.

15§ Styrelsens arbete

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden, om inte annorlunda bestämmes i dessa stadgar. Styrelsens arbete sker utan arvode om inte annat bestäms av föreningsstämma.

Det åligger styrelsen att;

 • verkställa av föreningsstämma fattade beslut;
 • säkerställa att vid varje tillfälle gällande samarbetsavtal med UNICEF (Cooperation Agreement) fullföljs;
 • utse en generalsekreterare som skall leda kansliets verksamhet och tillika vara föreningens föredragande i syrelsen;
 • fastställa arbetsordning för styrelsen och generalsekreteraren;
 • fastställa policy, strategi och riktlinjer för verksamheten;
 • fastställa budget och verksamhetsplan;
 • utöva styrning, kontroll och uppföljning av UNICEFs verksamhet i Sverige;
 • till årsstämma avgiva årsredovisning för det gångna räkenskapsåret;
 • i övrigt verka för att föreningens intressen tillvaratas.

16§ Styrelsens sammanträde

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, när ordföranden finner det erforderligt eller på begäran av minst fem ledamöter av styrelsen. Kallelse med föredragningslista skall två veckor före sammanträde vara styrelsens ledamöter tillhanda. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden och av ytterligare en styrelseledamot.

17§ Beslutförhet

Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.

18§ Kansli

Föreningen har ett kansli för genomförande av sin verksamhet. Kansliets dagliga verksamhet leds av en generalsekreterare utsedd av styrelsen som har att verkställa av styrelsen fastställd strategi, policy och beslut.

19§ Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december. Styrelsens årsredovisning skall senast den 15 mars överlämnas till föreningens revisorer.

20§ Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsstämman utsedda revisorer, varav en skall vara auktoriserad. Dessutom skall en suppleant utses som likaså skall vara auktoriserad. Revisorerna skall senast den 30 april avge revisionsberättelse.

21§ Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av föreningen är ej giltigt med mindre än att beslutet fattats vid två på varandra följande stämmor varav minst en årsstämma. Beslutet måste vid den sist hållna stämman biträdas av minst två tredjedelar av de röstande. Kallelse till den sista stämman får ej ske innan den första stämman hållits.

22§ Verksamhetens upphörande

Om föreningens verksamhet upphör skall dess tillgångar tillfalla UNICEF.