Gå till innehållet

Millenniemålen

På FN:s millennietoppmöte i september år 2000 enades världens ledare om en rad tidsbestämda mätbara mål för att tackla fattigdom, hunger, sjukdomar, analfabetism och diskriminering av kvinnor. Målen kallades för millenniemålen (Millennium Development Goals, MDG). För första gången fanns en gemensam agenda för den globala utvecklingen.

Alla FN:s medlemsländer, alla FN-organ (däribland UNICEF), Världsbanken och IMF ställde sig bakom ansträngningarna att nå millenniemålen till år 2015.

Alla millenniemålen berör barn. För att komma till rätta med de stora globala problemen måste vi tillgodose barns behov och rättigheter och involvera barn och unga i arbetet.

1. Utrota fattigdom och svält

Målet var att halvera den andel av befolkningen som lever på mindre än en dollar om dagen fram till år 2015.

Vi menar att barn kan vara fattiga på olika sätt, inte bara sett utifrån pengar och hela familjens inkomst. Barn är fattiga när de är berövade en eller flera av de mest fundamentala rättigheterna som lägger grunden till ett värdigt liv. Alla barn har rätt till rent vatten, god näring och grundläggande hälsovård. De har rätt att skyddas från våld och övergrepp och de har rätt att få gå i skolan istället för att arbeta i fabriker eller tigga på gator. Allt detta är förutsättningar för att barn ska överleva och växa upp till friska och trygga individer.

UNICEF stödjer program och projekt som ger barn god hälsovård och näringsriktig mat, rent vatten och hygienisk sanitet. Vi arbetar också för att alla barn ska få gå i skolan istället för att till exempel arbeta och att familjer ska få det stöd de behöver för att ha råd att sända sina barn till skolan.

2. Utbildning för alla

Målet var att alla barn, både pojkar och flickor, ska gå i grundskola år 2015.

Skolgång för alla barn är ett mycket viktigt mål för UNICEF. Utbildning är ett viktigt verktyg för att kunna utrota fattigdom.Vi arbetar bland annat med att ge barn den omsorg som krävs under förskoleåren för att barnen ska vara redo för att börja i skolan. Vi ser till att barn får en grundläggande utbildning av god kvalitet med särskild fokus på att få flickor till skolan och vi arbetar också för att alla skolor ska ha rent vatten och hygieniska toaletter.

3. Uppnå jämställdhet

Målet var att lika många flickor som pojkar ska få grundskoleutbildning senast år 2005, samt i alla utbildningsnivåer senast år 2015.

UNICEF driver bland annat särskilda program för att fler flickor ska komma till skolan och få en god utbildning.

4. Minska barnadödligheten

Målet var att fram till år 2015 minska dödligheten med två tredjedelar bland barn under fem år.

UNICEF driver omfattande hälsovårds-, vatten- och näringsprojekt som hjälper fler barn att överleva och utvecklas. Vi ger föräldrar kunskap om hur de bäst tar hand om sina barn, sätter upp och utvecklar barnavårdscentraler och annan barnhälsovård, vi vaccinerar barn mot dödliga sjukdomar, sätter upp näringscenter för undernärda barn med mera.

En annat viktig insats är att se till att barnens mammor får bra mödravård och annat stöd. Om barnens mammor är vid god hälsa före, under och efter graviditeten, ökar chansen att barnen överlever och utvecklas som de ska.

5. Förbättra mödrahälsan

Målet var att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar fram till år 2015.

UNICEF driver mödravårdsprojekt för att se till att barnens mammor är vid god hälsa före, under och efter graviditeten. Och vi ser till att de får den vård de behöver under graviditet, under förlossning och de första veckorna efter att barnet fötts.

6. Stoppa spridningen av hiv, aids och andra sjukdomar

Målet var att minska spridningen av hiv och aids, malaria och andra sjukdomar samt vända trenden från en ökning till en minskning av antalet sjukdomsfall före år 2015.

UNICEF genomför olika insatser för att barn inte ska drabbas av hiv och aids. Vi stödjer bland annat projekt som ser till att barn i riskzonen tidigt testas för hiv för att de snabbt ska kunna få behandling om de bär på smittan. Vi arbetar för att förhindra att mammor överför hiv till sina barn under graviditet, förlossning och amning. Vi ser till att barn får omvårdnad under de första viktiga åren och att barn och unga lär sig hur de kan skydda sig från att få hiv. Vi hjälper också barn som förlorar sina föräldrar i aids.

UNICEF arbetar också med att  skydda barn från malaria och andra sjukdomar. Vi delar ut myggnät impregnerade med insektsmedel, köper in malariamediciner, vaccinerar barn mot dödliga sjukdomar med mera.

7. Säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling

Målet var att före år 2015 halvera den andel av jordens befolkning som saknar tillgång till rent dricksvatten och att förbättra livsvillkoren för de 100 miljoner människor som lever i slumområden.

UNICEF bidrar bland annat genom att arbeta för att alla barn ska ha tillgång till rent vatten och god sanitet.

8. Bilda ett globalt partnerskap för utveckling

Bland annat genom rättvisa handelsregler, ökat bistånd och skuldavskrivningar för fattiga och skuldsatta länder.

UNICEF bidrar till arbetet genom att samarbeta med och påverka regeringar, organisationer och enskilda för att de ska vara med och göra allt de kan för att förverkliga millenniemålen, med särskild fokus på barnen.

Läs mer om millenniemålen.

De nya globala utvecklingsmålen

I september 2015 antogs de nya globala utvecklingsmålen av FN:s generalförsamling. De nya målen ersatte de åtta millenniemålen som skulle vara uppnådda i december 2015.