Gå till innehållet

Vi är på plats hos barnen i katastrofer

Vi är alltid redo när en kata­strof slår till, efter­som vi redan finns på plats i nästan alla världens länder. UNICEFs upp­gift är att se till att barnen prio­ri­teras och vi spelar alltid en viktig roll när det gäller att koordi­nera och leda katastrof­insat­serna.

En pojke i Nepal står framför en hög med bråte, rasmassor från det som var hans hem.

Sameer Sindai står utanför sitt hem som förstördes i jordbävningen i Nepal 2015.

När larmet går tar vi oss snabbt fram till barnen för att ge dem sjuk­vård, näring, vatten, toa­letter och vaccin. Vi ser också till att de skyddas mot våld och över­grepp. När de mest akuta behoven är till­godo­sedda, ser vi till att barnen så fort som möjligt kan fort­sätta sin skol­gång och få hjälp att bear­beta sina trauma­tiska upp­level­ser. Vi arbetar också för att åter­förena familjer som kommit ifrån varandra. 

Katastrofinsatser är inte ett eget fokus­område inom UNICEF, men ingår som en del i de andra fem områdena: alla barn ska över­leva och utveck­las; alla barn ska bo i en ren och trygg miljö; alla barn ska få utbild­ning; alla barn ska skyddas från våld och exploa­tering; och alla barn ska ha lik­värdiga möjlig­heter i livet.

Glad pojke med en kartong vinterkläder i knät.

UNICEF finns på plats och hjälper barn i katastrofer och konflikter över hela världen. Rafi, tre år, har fått nya varma vinterkläder i flyktinglägret Kawergosk i Irak.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Skola – bästa medicinen mot trauma
  Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få igång skol­under­vis­ningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveck­ling, men främst för att det är en bra plats för barn att åter­hämta sig från svåra upp­level­ser. I skolan får barnen and­rum och var­dagliga rutiner som lugnar och skapar en känsla av nor­malitet.
   
 • Innovativ teknik återförenar splittrade familjer
  UNICEF har utvecklat en smart teknik för snabbare familje­åter­förening i katastrof­områden. Tekniken gör det möjligt för katastrof­personal att via mobilen samla foton och upp­gifter om ensamma barn. På kort tid kan man därmed hitta barnets släk­tingar.
   
 • Trygga och barnvänliga platser
  UNICEF ser till att barnen får hälso­vård, under­visning och psyko­socialt stöd på trygga platser. Dessutom får de möjlig­het att leka och vara barn. Ett annat viktigt syfte är att skydda barn mot människo­handel och andra över­grepp som kan följa i kata­strofens spår.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.

 2. Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.

 3. Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser.

 4. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

 5. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Läs mer om barnkonventionen

Hjälp barn i katastrofer

Just nu pågår många katastrofer runt om i världen. UNICEF finns på plats och kämpar för barnen som drabbas av natur­katastrofer, hunger och konflikt. Men mer hjälp behövs.

Ge en gåva nu