Gå till innehållet

Vi är på plats hos barnen i katastrofer

Vi är alltid redo när en kata­strof slår till, efter­som vi redan finns på plats i nästan alla världens länder. UNICEFs upp­gift är att se till att barnen prio­ri­teras och vi spelar alltid en viktig roll när det gäller att koordi­nera och leda katastrof­insat­serna.

En pojke i Nepal står framför en hög med bråte, rasmassor från det som var hans hem.

Sameer Sindai står utanför sitt hem som förstördes i jordbävningen i Nepal 2015.

När larmet går tar vi oss snabbt fram till barnen för att ge dem sjukvård, näring, vatten, toaletter och vaccin. Vi ser också till att de skyddas mot våld och övergrepp. När de mest akuta behoven är tillgodosedda, ser vi till att barnen så fort som möjligt kan fortsätta sin skolgång och få hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Vi arbetar också för att återförena familjer som kommit ifrån varandra. 

Katastrofinsatser är inte ett eget fokusområde inom UNICEF, men ingår som en del i de andra fem områdena: alla barn ska överleva och utvecklas; alla barn ska bo i en ren och trygg miljö; alla barn ska få utbildning; alla barn ska skyddas från våld och exploatering; och alla barn ska ha likvärdiga möjligheter i livet.

UNICEF finns på plats och hjälper barn i katastrofer och konflikter över hela världen. Rafi, tre år, har fått nya varma vinterkläder i flyktinglägret Kawergosk i Irak.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Skola – bästa medicinen mot trauma
  Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få igång skolundervisningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för barn att återhämta sig från svåra upplevelser. I skolan får barnen andrum och vardagliga rutiner som lugnar och skapar en känsla av normalitet.
   
 • Innovativ teknik återförenar splittrade familjer
  UNICEF har utvecklat en smart teknik för snabbare familjeåterförening i katastrofområden. Tekniken gör det möjligt för katastrofpersonal att via mobilen samla foton och uppgifter om ensamma barn. På kort tid kan man därmed hitta barnets släktingar.
   
 • Trygga och barnvänliga platser
  UNICEF ser till att barnen får hälsovård, undervisning och psykosocialt stöd på trygga platser. Dessutom får de möjlighet att leka och vara barn. Ett annat viktigt syfte är att skydda barn mot människohandel och andra övergrepp som kan följa i katastrofens spår.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt.

 2. Ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar.

 3. Varje barn har rätt till social trygghet, och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar.

 4. Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

 5. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Läs mer om barnkonventionen