Default hero image

Den tillfälliga lag för asylsökande som togs fram efter hösten 2015 går ut i sommar. Regeringen vill nu förlänga lagen utan att ha genomfört någon utvärdering eller analys av dess konsekvenser, skriver Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist på UNICEF Sverige.

Publicerad |

2019 03 18

Uppdaterad |

2019 03 18

Regeringens förslag att förlänga tillfällig lag för asylsökande är omotiverat

Barn är en av de grupper som drabbats allra hårdast av lagen och vi ser inte att det är motiverat att förlänga den. Det finns starka anledningar att ifrågasätta beslutet utifrån barnkonventionen och dess bestämmelser.

Barn drabbas oproportionerligt hårt

Idag skickar vi in vårt remissvar till regeringens förslag på förlängning av den tillfälliga utlänningslagen. Vi tar avstånd från förslaget att förlänga lagen. Det saknas en ordentlig utvärdering och analys av lagens effekter, och den översyn som skulle genomföras vad gäller lagens inverkan på barns rättigheter har inte genomförts.

Barn har visat sig drabbats oproportionerligt hårt av den tillfälliga lagen. Vi anser att det inte finns skäl för att fortsätta göra inskränkningar på barns rättigheter, särskilt då situationen ser annorlunda ut i Sverige idag vad gäller antalet asylsökande som kommer hit.

Vad säger lagförslaget?

Lagen ska förlängas i ytterligare två år, och tillfälliga uppehållstillstånd är fortsatt huvudregel. Vi beklagar att tillfälliga uppehållstillstånd fortsatt beviljas som utgångspunkt. Det avrådde vi från redan i vårt tidigare remissvar till lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

FN:s barnrättskommitté har uttryckligen påtalat att stater ska sträva efter hållbara och långsiktiga lösningar för barn som är på flykt och söker en fristad. Att ha asylskäl men ändå inte ges en permanent fristad som barn är inte förenligt med den rekommendationen.

Några få positiva ändringar, men det räcker inte

Vi välkomnar framförallt förslaget om att utöka rätten till familjeåterförening. Det är något som vi sedan lagen infördes påtalat att det strider mot barnkonventionen och behöver åtgärdas.

Vi ser dock allvarligt på att regeringen inte föreslår att återinföra bestämmelsen om uppehållstillstånd för särskilt ömmande omständigheter för barn. Det är visserligen en undantagsbestämmelse, men den är avgörande för de svårt utsatta barn som den berör.

Vi ser positivt på förslaget att statslösa barn i Sverige ges permanent uppehållstillstånd, men ser att det är fler grupper av barn som behöver en permanent fristad. Så kallade devitaliserade barn (barn med uppgivenhetssyndrom) är en mycket utsatt grupp. Tidigare beviljades de skydd av humanitära skäl men inte på samma sätt idag, trots att det visats sig vara det enda sättet att få barnen att tillfriskna. Det är mycket allvarligt ur ett barnrättsperspektiv.

Vi efterfrågar en permanent human asylrättslagstiftning

Rent principiellt anser vi att regeringen bör driva fram en permanent human asylrättslagstiftning snarare än att stifta fler tillfälliga lagar.

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska ge förslag på hur vår framtida migrationspolitik ska utformas. Vi ser fram emot att följa det arbetet och hoppas att det blir ett genomarbetat förslag, som föregås av en ordentlig utvärdering och väl underbyggd analys utifrån ett barnrättsperspektiv.

Regeringen behöver särskilt förhålla sig till det faktum att barnkonventionen ska bli svensk lag nästa år med alla åtaganden som det innebär.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.