IMG_9772platt-575x383.jpg

Asylsökande barn i

kläm mellan lagar

Asylsökande barn med föräldrar som brister får inte det skydd och stöd som de har rätt till. Socialtjänsten avvaktar och barnen får inte samma insatser som övriga barn i Sverige när föräldrarna bedöms vara olämpliga. Barnen hamnar i kläm mellan både lagar och myndigheter, visar en ny rapport från UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2013 10 13

Uppdaterad |

2013 10 13

Asylsökande barn i kläm mellan lagar

tar upp den konflikt som uppstår mellan olika lagar när asylsökande barn har föräldrar som bedöms vara olämpliga eller farliga för barnen. Det kan till exempel handla om misshandel eller allvarliga brister i omsorgen. Även om barnen placeras i familjehem enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om vård av unga (LVU), kan de ändå bli utvisade tillsammans med samma föräldrar som bedöms utgöra en risk för dem. Det kan ske eftersom utlänningslagen idag väger tyngre än pågående samhällsvård.

Detta faktum påverkar också hur socialtjänsten agerar, visar rapporten. Socialsekreterarna ser sitt handlingsutrymme som begränsat eftersom barnen kan utvisas under pågående barnavård, och det förekommer att man väntar med ingripanden och andra insatser tills Migrationsverket har fattat beslut om asylansökan. Detta trots att situationen i familjen bedöms utgöra en risk för att barnet skadas.

Socialsekreterarna upplever inte heller att Migrationsverket efterfrågar socialtjänstens bedömningar kring barnets bästa, och att deras ord väger lätt när asylbesluten ska fattas. Socialsekreterarna anser vidare att det är svårt att tillgodose de asylsökande barnens behov, det saknas kunskap och ofta hänger den hjälp som barnen får på engagemanget hos den enskilda socialsekreteraren.

Erfarenheterna från socialsekreterarna visar att asylsökande barn riskerar att utsättas för diskriminering enligt barnkonventionen när de inte får samma insatser av socialtjänsten som andra barn i Sverige skulle få under liknande familjeomständigheter.

– Det måste vara barnets skyddsbehov som prioriteras. Vi kan inte ha ett system där barnets bästa sätts på undantag och får ge vika för andra intressen, säger Christina Heilborn, barnrättsjurist vid UNICEF Sverige.

– Studien visar på ett rättsosäkert system där lagar står i konflikt med varandra, och det enskilda barnet får betala priset.

Rapporten består dels av en kvantitativ kartläggning i Stockholms och Skåne län, dels av kvalitativa intervjuer med socialsekreterare. Eftersom det i dagsläget saknas kunskap om hur vanligt det är att asylsökande barn placeras i samhällsvård, har ett syfte med rapporten varit att få fram en sådan uppskattning. Enligt beräkningar utifrån kartläggningen skulle det röra sig om cirka 190 asylsökande barn om året.

Enligt UNICEF Sverige krävs följande lagändringar för att dessa barn ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda: Barn på flykt måste få sina rättigheter tillgodosedda. Skriv under för att göra barnkonventionen till svensk lag.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.