UNICEFFör skolorOperation DagsverkeHistoria
Operation Dagsverke 2016 Mongoliet

Operation Dagsverke 2016 Mongoliet

2016 års Operation Dagsverke går till UNICEFs utbildnings-program i Mongoliet. Den del av programmet som OD stödjer har som mål att fler barn med funktionsnedsättningar ska kunna gå i skolan.

2-utan-logo e425fc8b6968adcd
Ankbayar 9 år ritar på tavlan.Foto: © UNICEF Mongolia/2015/Zetty Brake

Allmänt om landet

Mongoliet är ett land i östra delen av Asien och gränsar till Kina i öst och Ryssland i norr. Landet är till sin yta tre gånger så stort som Sverige. Mongoliet har nära tre miljoner invånare. Drygt 63 procent bor i städer och resten av befolkningen lever utspridda på landsbygden. Den mongoliska befolkningen är ganska ung, nästan 40 procent är under 19 år. Mongoliet har bevarat en traditionell herdekultur där upp emot en trejdedel av befolkningen lever som nomader. De flyttar med sina djur efter säsong på landsbygden. Det gör att det kan vara svårt för barn i nomadfamiljer att få tillgång till utbildning av hög kvalitet.

Efter kommunismens fall 1990 ledde de ekonomiska svårigheterna i Mongoliet till stora sociala problem och försämrad hälsa bland invånarna. Man kan se stora skillnader i tillgången till social service mellan städerna och landsbygden. I Mongoliet räknas en tredjedel av befolkningen som fattiga. På landsbygden och utanför städerna är siffran 50 procent.

Det största utvecklingsproblemet i landet är vatten och sanitet. Bara 68 procent har tillgång till rent vatten och 58 procent har bra toaletter. Många skolor och sjukhus saknar rinnande vatten inomhus och har bara dåliga utedass.

Situationen för barn

42 procent av barnen i Mongoliet lever i fattigdom och 21 procent är kroniskt undernärda. Många barn lider av näringsbrist på grund av ensidig kost som mest består av kött, mjöl och mjölkprodukter. Detta gäller speciellt för barnen i nomadfamiljer som nästan bara äter vad de får av sin boskap. Den höga arbetslösheten i landet har bidragit till att sociala problem som våld mot barn och kvinnor blir allt vanligare. Handel med barn är också ett ökande problem i landet.

Utbildning

Bara en tredjedel av alla skolor har tillgång till rent vatten och endast 25 procent av skolorna har toaletter inomhus. Detta skapar problem på vintern då det under långa perioder är 30 grader kallt. Problemet är störst på landsbygden. Barnen börjar skolan vid sex års ålder. Sedan 2008 är tolvårig grundskola obligatorisk. Men många barn går inte i skolan. Det är fler pojkar än flickor som hoppar av skolan, och det är fler som hoppar av på landsbygden än i städerna. Några av anledningarna till att pojkar och flickor hoppar av skolan är:

 • Barnen måste arbeta för att bidra till familjens försörjning.

 • Många barn lever som nomader och flyttar ofta.

 • Det kostar ofta mycket att ta sig till skolan som kan ligga långt ifrån där man bor.

 • Familjen har inte råd med skoluniformer.

 • Skolan har dåliga lokaler och saknar rinnande vatten och toaletter inomhus.

 • Undervisningen är av dålig kvalitet. 

Barn med funktionsnedsättningar

Det bor ungefär 32 000 barn med funktionsnedsättning i Mongoliet. Bara 40 procent av dessa går i grundskolan. De flesta skolorna har inte de nödvändiga resurserna för att undervisa barn med funktionsnedsättningar. Lokalerna är inte anpassade till deras behov. Det finns sex specialskolor i hela landet som är anpassade till barn med funktionsnedsättningar och de ligger alla i huvudstaden Ulanbataar. Det är svårt för många familjer att få plats på en av dessa skolor. Dessutom har många som bor långt från huvudstaden inte någon vilja eller möjlighet att flytta dit. Då är det enda alternativet att barnet flyttar dit själv och bor på internat under terminerna.

b byambadorj-jpg ef229d687a286bcd
Byambadorj är 14 år. Hon är döv sedan födseln. Nu går hon på Ireedui school som med stöd från UNICEF integrerar barn med funktionsnedsättningar i skolan.UNICEF

Pengarna från Operation Dagsverke kommer att gå till:

De insamlade pengarna från Operation Dagsverke 2016 kommer att göra det möjligt för fler barn med funktionsnedsättning att börja i en vanlig skola i Mongoliet. Aktiviteterna kommer att genomföras på sex skolor som alla ligger i provinsen Khuvsgul i norra delen av landet. På de sex skolorna går ungefär  4000 elever. Denna är också en av de fattigaste provinserna och med hög andel nomadfamiljer.

Följande aktiviteter kommer att göras:

 • På varje skola kommer utbildning att ges till lärare, föräldrar och elever i hur man skapar en skola som även passar barn med funktionsnedsättning. De utbildas om hur undervisningen kan bli mer flexibel, bra undervisningsmaterial som kan användas och hur barnen med funktionsnedsättning kan få extra stöd. Utbildningen handlar också om att ändra människors attityder till barn med funktionsnedsättning. Att även dessa barn har rätt till utbildning och börja se möjligheter istället för hinder.

 • På varje skola kommer speciella klassrum att sättas upp som är till för barn med funktionsnedsättning. Hit kan de komma efter skoltid och få extra stöd med undervisningen eller fysisk träning. I klassrummet finns anpassade läromedel och pedagogiska leksaker.

 • I vissa av skolorna kommer ett annat rum att byggas om till en träningslokal där barn med fysiska funktionsnedsättningar kan träna.

 • Alla skolor kommer att anställa en teckenspråkslärare som kan lära ut teckenspråk till döva elever.

 • ​På fyra av skolorna kommer det att byggas nya toaletter och handfat som är tillgängliga för barn med funktionsnedsättning.

På tre skolor kommer dessa aktiviteter också att genomföras på så kallade non-formal education centres som ligger ihop med de vanliga skolorna. Dessa är en slags särskola för barn med funktionsnedsättningar och för barn som halkat efter i skolan och får mer anpassad undervisning och extra stöd.