UNICEFFör skolorOperation DagsverkeHistoria
Operation Dagsverke 2015 Tanzania

Operation Dagsverke 2015 Tanzania

2015 års Operation Dagsverke går till UNICEFs utbildningsprojekt i Tanzania. Projektet syftar till att förbättra tillgången till vatten och toaletter på landets skolor.

Tanzania är ett av världens fattigaste länder

Tanzania är ett av världens fattigaste länder och ligger i Östafrika. 45 miljoner människor lever antingen på fastlandet, eller på någon av Zanzibars olika öar runt kusten. Ungefär hälften av befolkningen är barn under 18 år. En tredjedel av invånarna bor på landsbygden där jordbruk är den största inkomstkällan. Ungefär var tredje person lever i fattigdom, det vill säga på mindre än 10 kronor per dag. Var femte person kan inte äta sig mätta varje dag. 

Tanzania är inte särskilt jämställt när det gäller barn och kvinnor. Det finns stora skillnader i hälsa mellan barn som bor ute på landsbygden, och barn i rikare familjer som bor i städerna. Ungefär tre miljoner barn är föräldralösa i Tanzania, och en del av dem har förlorat sina föräldrar i aids. Tanzanias familjer är stora- varje kvinna föder i snitt fem eller sex barn. Detta gör att befolkningen växer snabbt. Ett problem med det är att den sociala servicen, skola, sjukvård osv inte räcker till alla.

melker-dahlstrand 9153 d7861a5dd26c3de4
Melker Dahlstrand

Situationen för barn

Det finns flera miljoner fattiga barn i Tanzania och många av dessa kan inte äta sig mätta varje dag. Många av barnen som bor på landsbygden, jämfört med barnen i städerna har större risk att bli undernärda, att inte få sjukvård, att inte kunna gå i skola, att inte bli registrerade när de föds, och att inte ha tillgång till rent vatten.

Både inom och utanför familjen riskerar många barn i Tanzania att råka ut för fysisk misshandel eller utnyttjande. Tanzanias och Zanzibars parlament har gjort förändringar för att skydda barnen i landet bättre, och försöker utveckla sina system för att förebygga att barn far illa. 

Utbildning

Bara lite mer än hälften av de fattigaste barnen i Tanzania går i skolan, till skillnad från mer välmående barnen i städerna, där många fler går i skolan. 

Antalet barn i skolan har ökat kraftigt under de senaste åren, vilket är jättebra. Man har dock inte hunnit bygga ut skolan i samma takt. Detta gör att skolklasserna är stora- ofta upp mot 70 barn i varje klass. Det finns också för få lärare i landet. Många skolor saknar:

  • Skolböcker (i genomsnitt en bok på fem barn)

  • Stolar och bänkar

  • Toaletter

  • Vatten att dricka eller att tvätta sig med, och ingen tvål.

Många barn hoppar av skolan. Till exempel får flickor som blir gravida får inte fortsätta i skolan. Barn med funktionshinder går sällan i skolan. 

Målen för Operation Dagsverke 2015

• Ge totalt 6 900 barn i 15 skolor tillgång till rent vatten och bra toaletter. Det ska finnas toaletter anpassade för barn med funktionsnedsättning och separata toaletter för flickor i tonåren som menstruerar, så de kan sköta sin hygien.

• Både lärare och skolbarn i de 15 skolorna ska få utbildning i hygien, framför allt hur viktigt det är att tvätta händerna med tvål efter toalettbesök. De ska också lära sig hur de nya toaletterna och kranarna för handtvätt ska användas och skötas.

• På alla 15 skolor ska det startas så kallade WASH-klubbar. Detta är en slags klubbar på fritids där elever lär sig om vikten av rent vatten och god hygien och sprider detta vidare till andra elever och i sitt lokalsamhälle.

Dessa insatser har hittills gjorts med pengarna från Operation Dagsverke 2015

Insamlade pengar under Operation Dagsverke 2015: 2 833 000 kr
Hälften av dessa pengar har använts under perioden mars till december 2015.

1. Toaletter, tillgång till rent vatten och kranar för handtvätt. Alla 15 skolorna ska få:

- Nybyggda eller renoverade toaletter. Separata toaletter för flickor och pojkar. Några toaletter anpassade för funktionsnedsättning och ytterligare några för tonårsflickor som ska kunna sköta sin hygien under mensperioder.

- Rinnande vatten, antingen genom uppkoppling till det kommunala vattnet eller via brunnar.

- Kranar med handfat för att träffa händerna.

• 8 skolor med 5 600 barn och 84 lärare i distrikten Mbeya och Mbarali har fått rinnande rent vatten och nya toaletter. Totalt har 182 toaletter byggts där. 16 av toaletterna är anpassade för barn med och 8 toaletter är anpassade för tonårsflickor. 

• I 7 skolor i distriktet Makete är byggandet av toaletter klart.  Tillgång till rent vatten håller på att göras klart. 1 233 skolbarn och 46 lärare får när insatsen är klar tillgång till rinnande rent vatten och toaletter. Totalt har 34 toaletter renoverats och 45 nya toaletter har byggts. Några av toaletterna ska vara till för lärarna.

2. Utbildning till ledare i byarna och WASH-klubbar

• Totalt har 127 personer i byarna där skolorna ligger fått utbildning i hur de nya toaletterna och handfaten ska skötas, hur de kan repareras och insamling av pengar för skötsel och underhåll. De som fick utbildningen var lokala ledare, lärare, föräldrar och elever i föräldrarådet.

• 30 lärare har fått utbildning i vikten av bra sanitet och hygien och hur de kan föra in detta i sina egna skolor och i undervisningen. Bland annat sprids information på skolorna genom affischer och målningar på väggarna med budskap. 

• På alla de 15 skolorna har WASH-klubbar startats där 142 elever är medlemmar. I klubbarna som eleverna driver själva ökar de sin egen kunskap om vatten och hygien. Genom dessa aktiviteter, sprider de också kunskap till de andra eleverna, sina familjer och till människorna i sin närmiljö.
 

3. Riktlinjer för WASH i skolorna

• UNICEF har hjälpt ansvariga myndigheter att skapa riktlinjer för vatten och toaletter i landets skolor. Riktlinjerna hjälper barnen i landet att få tillgång till rent vatten och till ordentliga toaletter.

Pengarna från Operation Dagsverke har bidragit till att skapa en säkrare skolmiljö. Rent vatten och bättre toaletter bidrar till att både lärare och elever är friskare, vilket gör att de kan koncentrera sig bättre och har mindre sjukfrånvaro. Fler barn kommer därför att kunna slutföra sin skolgång på ett bra sätt.


Planer för framtiden med resterande pengar

• Bygga klart de nya toaletterna, handfaten och tillgången till rinnande vatten i Maketedistriktet.

• Utbilda fler barn och lärare om vikten av hygien och sanitet.

• Undersöka vilka andra skolor som behöver hjälp med att starta WASH-projekt.