Gå till innehållet

Sex steg mot en rättighetsbaserad skola

Även om processen för att bli en rättighetsbaserad skola är utformad efter varje skolas specifika förutsättningar, styrkor och utmaningar, finns det ett antal steg som varje skola måste gå igenom. Hur lång tid en skola behöver för de olika stegen kan se olika ut. Tidsangivelserna är endast ett riktmärke. Men man kan räkna med att det tar cirka ett till två år för att bli en rättighetsbaserad skola.

Sex steg mot en rättighetsbaserad skola

Även om varje skola kan anpassa arbetsmodellen efter sin skolas förutsättningar, finns det ett antal gemensamma steg som varje skola måste gå igenom.

Arbetet med att bli en rättighetsbaserad skola startar med att alla inom och omkring skolan får utbildning om barnkonventionen av UNICEF. Det är viktigt att alla förstår de värden och rättigheter som är utgångspunkten för arbetet. Kunskapsmålet omfattar inte bara eleverna, det inbegriper även skolpersonalen. 

Följande sex steg kan ses som ett ramverk för hur man implementerar modellen:

1. Etablera lednings­kultur

Skolan utser en eller två koordina­torer samt ett rättighets­baserat elev­råd.

2. Kart­lägg­ning

Skolan genomför en noll­mätning för elever och skol­personal för att få under­lag för sitt arbete med barnets rättig­heter och för att senare kunna ut­värdera arbetet. Skolan frågar efter bland annat kunskap om barn­konven­tionen samt om trygg­het och till­gänglig­het på skolan.

3. Ut­bild­ning

UNICEF Sverige utbildar skol­personal i barn­konven­tionen.

4. Hand­lings­plan

Skolans handlings­plan för en rättig­hets­baserad skola upp­rättas med hjälp av ett rättig­hets­baserat elev­råd.

5. Imple­men­tering

Skolan genomför aktivitet­erna i handlings­planen, stärker skolans plan mot diskrimi­nering och kränkande behandling och sprider kunskap om kris­planer och anmäl­nings­plikt.

6. Ut­vär­der­ing

Skolan utvär­derar sitt arbete.