Gå till innehållet

En rättighets­baserad skola genom­syras av barn­konven­tionen

En rättighetsbaserad skola är en arbets­modell från UNICEF Sverige, där hela skolans arbete tar sin utgångs­punkt i barn­konven­tionen. Syftet är att aktivt stärka respekten, skyddet och främ­jandet av barns mänsk­liga rättig­heter inom skolan.

En arbetsmodell som utgår från barnkonvetionen

Arbetsmodellen har utvecklats av UNICEF inter­nationellt och har sedan anpassats efter den svenska skolans förut­sättningar och styr­dokument. Modellen är flexibel och anpassas efter varje skolas specifika förut­sättningar. Rättighets­baserad skola är anpassad för förskole­klass till årskurs nio och kan även användas av gymnasiet. En stor del av det arbete som redan görs på skolan och som relaterar till barnets mänskliga rättig­heter kan ingå i modellen.

Målet är att barnkonventionen ska genom­syra skolans visioner, värde­ringar och praxis. Grund­principerna i konven­tionen blir vägledande för de beslut som tas på skolan och i samspelet mellan elever, lärare och andra personer som arbetar i skolans närhet.

Rättighetsbaserad skola bygger på fem grundstenar:

1. Kunskap om barn­­konven­­tionen

Alla på skolan, som skol­ledning, skol­personal, elever och föräldrar, får kunskap om principerna i barn­konven­tionen och förstår hur dessa rela­terar till skolans miljö och sina egna roller. (Artikel 42 i barn­konven­tionen)

2. Ökat elev­­inflyt­ande

Varje elev ges regel­bundna möjlig­heter att delta i skolans ut­veck­ling och utt­rycka sin mening och höras i frågor som rör henne/honom. Besluts­fattare ges möjlig­het att beakta barnens åsikter och ge åter­kopp­ling kring beslut. (Artikel 12)

3. Engage­mang för sina och andra barns rättig­­heter

Eleverna ges regel­bundna till­fällen i samtliga ämnen att lära sig mer om sina och alla andra barns rättig­heter i världen och bli aktiva utövare av dessa, både i relation till sig själva, varandra och i soli­daritet med andra. Eleverna upp­muntras att agera både lokalt och globalt. (Artikel 4, 2, 12)

Alla barn har lika värde. Det hade varit bra om några flyktingar hade kommit till vår skola och berättat om sitt liv och sin resa till Sverige. Då hade det varit lättare att förstå och respektera varandra.

Elev i 5:an, Simrishamn

4. Imple­men­­tering: Barn­­konven­­tionens prin­ciper prakti­­seras i verk­­sam­­heten

Barn­konven­tionen genom­syrar skolans visioner, värde­ringar och mål. Skol­ledning arbetar med en tydlig föran­kring av barn­konven­tionen i alla led. Prin­ciperna i kon­ven­tionen prakti­seras i de var­dagliga kontakt­erna mellan lärare och elever och används som referens­punkt i ut­ar­betande av regler och för­hållnings­sätt. (Artikel 4)

Det är viktigt att börja med oss vuxna så att vi delar samma värde­grund. Först därefter kan vi åskådlig­göra värde­orden så både barnen och deras föräldrar förstår.

Pedagog, Eslöv

5. Sam­verkan

Skolan och det om­givande sam­hället bygger ett nära sam­arbete där barnets rättig­heter står i centrum. Sam­verkan mellan skola och till exempel polis, social­tjänst och BUP ut­vecklas för att fånga upp och stärka ut­satta elever. (Artikel 6, 2, 3)

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Skolans värdegrund och uppdrag Lgr11

Rättighetsbaserad skola går i linje med skolans övriga initiativ och styrdokument

Att arbeta rättighetsbaserad är förankrat i både skollagen (2010:800) och Läroplanen (Lgr11) som beskriver att var och en som verkar inom skolan ska främja, förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med dessa rättigheter. Att på en skola börja arbeta rättighetsbaserat innebär alltså inte att ett nytt perspektiv tillkommer på projektlistan, det är redan ett av skolans huvuduppdrag.

Praktiskt arbete med barnets mänskliga rättigheter har förmodligen tidigare bedrivits både i undervisning och under en rad andra insatser så som genom likabehandlingsplaner, arbete med delaktighet, jämställdhet, tillgänglighet, genus, miljö och hållbarhet.

Med en rättighetsbaserad skola får skolan ett samlande ramverk för att arbeta i enlighet med sitt uppdrag där de initiativ som redan görs på skolan kan ingå eller förstärkas. Eleverna är exempelvis genom modellen aktiva i arbetet med att utveckla likabehandlingsplanen. Rättighetsbaserad skola fungerar som ett paraply där samtliga insatser som görs på skolan kan ingå. Elever och skolpersonal identifierar områden där skolan har utvecklingsmöjligheter och arbetar tillsammans med att säkerställa skyddet för barnets rättigheter på skolan.

Forskning visar goda resultat

En forskningsstudie med över 1600 rättighetsbaserade skolor i Storbritannien och Kanada visade bland annat att: 

  • Elever i de rättighetsbaserade skolorna blev bättre på att ta vara på och värna sina rättigheter, exempelvis rätten till inflytande.
  • Eleverna fick större lust att delta i skolans utveckling och de bidrog mer aktivt till att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla elever på skolan.
  • Diskussionerna om värderingar utifrån barnkonventionen främjade elevernas respekt för olikheter vilket i sin tur minskade förekomsten av mobbning och trakasserier.
  • Ökad delaktighet och inflytande på skolan ökade elevernas självförtroende och resulterade även i ökad trivsel.

Utöver resultaten för eleverna utvecklade skolan sin förmåga att skydda barn från kränkningar och övergrepp, exempelvis genom ökad samverkan mellan skola, socialtjänst och andra samhällsfunktioner. Resultat från forskningen visade också att lärarnas trivsel ökade.

Källor:
(1) Forskningen består av en treårig studie utförd av forskare på universitet i Sussex och Brighton.

Kontakt

Om du eller din skola är intresserad av att bli en rättighetsbaserad skola är du varmt välkommen att höra av dig till:

Mikael Blixt
Mikael Blixt
Barnrättsrådgivare skola